Coroczna analiza liczby ludności gminy Spytkowice

liczba ludnosci

Na początku nowego roku, tradycyjnie już, przygotowaliśmy analizę liczby ludności zamieszkującej teren gminy Spytkowice. Od kilku lat mogliśmy w tym względzie obserwować tendencję wzrostową. 2019 rok przyniósł nam jednak zmniejszenie liczby ludności. Szczegółowe dane przedstawiamy w poniższych tabelach.

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców stałych

Urodzenia

Zgony

2018 rok

2019 rok

2018 rok

2019 rok

2018 rok

2019 rok

1

Bachowice

2356

2349

39

29

15

21

2

Lipowa

75

75

0

0

1

0

3

Miejsce

668

675

9

5

6

3

4

Półwieś

538

528

10

7

8

9

5

Ryczów

2643

2631

24

27

25

24

6

Spytkowice

4008

4028

45

68

56

39

 

RAZEM

10288

10286

127

136

111

96Jak można odczytać z pierwszej tabeli, liczba Mieszkańców gminy Spytkowice, w porównaniu z rokiem 2018, zmniejszyła się o 2 osoby. Wpływ na taką sytuację miał z pewnością spadek liczby ludności w połowie naszych sołectw. Zaludnienie Bachowic, Półwsi i Ryczowa zmniejszyło się łącznie o 29 osób. Wzrost liczby Mieszkańców zanotowało sołectwo Spytkowice, gdzie zameldowanych było 20 osób więcej niż w roku wcześniejszym. Znaczącą rolę odegrała w tym fakcie przewaga liczby urodzeń nad liczbą zgonów. Mniejsze znaczenie miało to w sołectwie Miejsce, gdzie liczba ludności wzrosła o 7 osób. Zwiększona liczba urodzeń oraz spadek liczby zgonów przyczynił się do dodatniego przyrostu naturalnego na terenie całej gminy. W 2019 roku wyniósł 40 osób. To najwyższy wskaźnik zanotowany w ostatnich latach.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Zameldowania

Wymeldowania

Spoza gminy

Migracje między sołectwami

Poza gminę

Migracje między sołectwami

1

Bachowice

10

0

15

10

2

Lipowa

0

0

0

0

3

Miejsce

7

2

3

1

4

Półwieś

2

1

5

6

5

Ryczów

22

3

39

1

6

Spytkowice

21

15

42

3

 

SUMA

62

21

104

21

 

RAZEM

83

125


Druga tabela pokazuje nam saldo migracyjne. Generalnie to właśnie powyższa tabela pokazuje prawdziwy powód spadku liczby ludności w gminie Spytkowice. Przyczyn migracji należy upatrywać w tym, że są one coraz łatwiejsze, a przez to bardziej powszechne. Ich powodem z reguły są kwestie ekonomiczne, czyli poszukiwanie lepszej pracy, ale także edukacja (wyjazdy na studia) oraz kwestie związane z zawieraniem związków małżeńskich.

 

 

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Rok 2018

Rok 2019

Zmiana
w ujęciu rocznym

Rok 2018

Rok 2019

Zmiana
w ujęciu rocznym

0-7

466

475

9

504

514

10

8-17

552

540

-12

562

564

2

18-40

1765

1737

-28

1723

1702

-21

41-64

1682

1679

-3

1714

1724

10

Powyżej 64

817

841

24

503

510

7

Razem

5282

5272

-10

5006

5014

8


Ostatnia tabela przedstawia zmiany w strukturze wiekowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Z analizy wynika, że liczba kobiet zmniejszyła się o 10, natomiast zwiększyła się liczba mężczyzn (o 8). To nie jest nowe zjawisko. W ostatnich czasie z roku na rok liczba kobiet spada, natomiast rośnie liczba mężczyzn. W dalszym ciągu to jednak kobiety stanowią większość Mieszkańców gminy (51,25%), przy poziomie 48,75% w przypadku mężczyzn.

 

2

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup