Coroczna analiza liczby ludności gminy Spytkowice

liczba ludnosci

Na początku nowego roku, tradycyjnie już, przygotowaliśmy analizę liczby ludności zamieszkującej teren gminy Spytkowice. Od kilku lat mogliśmy w tym względzie obserwować tendencję wzrostową. 2019 rok przyniósł nam jednak zmniejszenie liczby ludności. Szczegółowe dane przedstawiamy w poniższych tabelach.

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców stałych

Urodzenia

Zgony

2018 rok

2019 rok

2018 rok

2019 rok

2018 rok

2019 rok

1

Bachowice

2356

2349

39

29

15

21

2

Lipowa

75

75

0

0

1

0

3

Miejsce

668

675

9

5

6

3

4

Półwieś

538

528

10

7

8

9

5

Ryczów

2643

2631

24

27

25

24

6

Spytkowice

4008

4028

45

68

56

39

 

RAZEM

10288

10286

127

136

111

96Jak można odczytać z pierwszej tabeli, liczba Mieszkańców gminy Spytkowice, w porównaniu z rokiem 2018, zmniejszyła się o 2 osoby. Wpływ na taką sytuację miał z pewnością spadek liczby ludności w połowie naszych sołectw. Zaludnienie Bachowic, Półwsi i Ryczowa zmniejszyło się łącznie o 29 osób. Wzrost liczby Mieszkańców zanotowało sołectwo Spytkowice, gdzie zameldowanych było 20 osób więcej niż w roku wcześniejszym. Znaczącą rolę odegrała w tym fakcie przewaga liczby urodzeń nad liczbą zgonów. Mniejsze znaczenie miało to w sołectwie Miejsce, gdzie liczba ludności wzrosła o 7 osób. Zwiększona liczba urodzeń oraz spadek liczby zgonów przyczynił się do dodatniego przyrostu naturalnego na terenie całej gminy. W 2019 roku wyniósł 40 osób. To najwyższy wskaźnik zanotowany w ostatnich latach.

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Zameldowania

Wymeldowania

Spoza gminy

Migracje między sołectwami

Poza gminę

Migracje między sołectwami

1

Bachowice

10

0

15

10

2

Lipowa

0

0

0

0

3

Miejsce

7

2

3

1

4

Półwieś

2

1

5

6

5

Ryczów

22

3

39

1

6

Spytkowice

21

15

42

3

 

SUMA

62

21

104

21

 

RAZEM

83

125


Druga tabela pokazuje nam saldo migracyjne. Generalnie to właśnie powyższa tabela pokazuje prawdziwy powód spadku liczby ludności w gminie Spytkowice. Przyczyn migracji należy upatrywać w tym, że są one coraz łatwiejsze, a przez to bardziej powszechne. Ich powodem z reguły są kwestie ekonomiczne, czyli poszukiwanie lepszej pracy, ale także edukacja (wyjazdy na studia) oraz kwestie związane z zawieraniem związków małżeńskich.

 

 

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Rok 2018

Rok 2019

Zmiana
w ujęciu rocznym

Rok 2018

Rok 2019

Zmiana
w ujęciu rocznym

0-7

466

475

9

504

514

10

8-17

552

540

-12

562

564

2

18-40

1765

1737

-28

1723

1702

-21

41-64

1682

1679

-3

1714

1724

10

Powyżej 64

817

841

24

503

510

7

Razem

5282

5272

-10

5006

5014

8


Ostatnia tabela przedstawia zmiany w strukturze wiekowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Z analizy wynika, że liczba kobiet zmniejszyła się o 10, natomiast zwiększyła się liczba mężczyzn (o 8). To nie jest nowe zjawisko. W ostatnich czasie z roku na rok liczba kobiet spada, natomiast rośnie liczba mężczyzn. W dalszym ciągu to jednak kobiety stanowią większość Mieszkańców gminy (51,25%), przy poziomie 48,75% w przypadku mężczyzn.

 

2

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //