Radni wprowadzili zmiany w Statucie Gminy Spytkowice

3

Ostatnia robocza sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018 za nami. W jej trakcie Radni pochylili się nad tematem zmian w Statucie Gminy Spytkowice. Potrzeba zmian w tym dokumencie wynika z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ponadto w dokumencie wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany granic gminy oraz związane z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Wcześniej jednak, po przyjęciu porządku obrad, informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informację o działalności i funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Mariusz Krystian. W tym punkcie poinformował o spotkaniu z Prezesem Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nt. perspektyw inwestycyjnych tejże instytucji na terenie gminy Spytkowice w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, a także spotkaniu związanemu z prezentacją wstępnej koncepcji budowy żłobka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach. W spotkaniu brali udział również nauczyciele, rodzice i uczniowie tej placówki. Dokument został poddany konsultacjom w środowisku szkolnym.

W dalszej części sesji Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej gminy Spytkowice w 2018 roku, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

[g=XLII-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //