Radni wprowadzili zmiany w Statucie Gminy Spytkowice

3

Ostatnia robocza sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018 za nami. W jej trakcie Radni pochylili się nad tematem zmian w Statucie Gminy Spytkowice. Potrzeba zmian w tym dokumencie wynika z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ponadto w dokumencie wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany granic gminy oraz związane z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Wcześniej jednak, po przyjęciu porządku obrad, informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informację o działalności i funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Mariusz Krystian. W tym punkcie poinformował o spotkaniu z Prezesem Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nt. perspektyw inwestycyjnych tejże instytucji na terenie gminy Spytkowice w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, a także spotkaniu związanemu z prezentacją wstępnej koncepcji budowy żłobka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach. W spotkaniu brali udział również nauczyciele, rodzice i uczniowie tej placówki. Dokument został poddany konsultacjom w środowisku szkolnym.

W dalszej części sesji Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej gminy Spytkowice w 2018 roku, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

[g=XLII-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //