SESJE RADY GMINY

XXX Sesja Rady Gminy

28 czerwca 2017 roku odbyła się ostatnia przed wakacjami Sesja Rady Gminy. W obradach udział wzięło 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy referatów, Dyrektorzy szkół, Sołtysi wsi oraz uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 wraz z rodzicami.

Po przyjęciu porządku obrad, tradycyjnie Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji, odpowiedział na zapytania i wnioski oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

Następnie nadszedł bardzo uroczysty moment czyli wręczenie dyplomów Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego, który na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo się rozwinął. Warto podkreślić, że na początku istnienia Programu, nagrody otrzymywało tylko kilkoro uczniów. Z roku na rok ten wskaźnik rośnie, a na ostatniej Sesji nagrodzona została rekordowa liczba 36 osób. Więcej na ten temat będzie można wkrótce przeczytać na naszej stronie internetowej w oddzielnym artykule.

Po wręczeniu dyplomów Radni wrócili do zwykłego procedowania. W trakcie obrad rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie m. in.: zmian budżetu i uchwały budżetowej w 2017 roku, zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Obrady tradycyjnie zakończyły wolne wnioski i zapytania.

W trakcie Sesji Radni podjęli 11 uchwał. Więcej informacji będzie można znaleźć w posesyjnym protokole.Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.