Utrzymanie czystości i porządku w gminie
Informacja o poziomach odzysku 2016 r.


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informuję o osiągniętych przez Gminę Spytkowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r.


I. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 55,8 %.
   1. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 133,98 %.

II. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0% .
   1. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %.


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r.
UCHWAŁA NR XX/142/16 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informuję o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2015 r.

   1. Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne zostały przekazane do RIPOK w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36 oraz Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia.
   2. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady zielone zostały przekazane do RIPOK w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36 oraz przekazane osobom fizycznym

Dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Informacja o poziomach odzysku 2014 r.


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informuję o osiągniętych przez Gminę Spytkowice oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.


I. Osiagnięty przez Gminę Spytkowice poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 53,3 %.
   1. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 148,5 %.
   2. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 29,2%.

Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła winien wynosić =>16%.

II. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0% .
   1. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %.
   2. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %.

Wymagany do osiągnięcia w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powinien wynosić <=50%.UCHWAŁA NR VII/65/15 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
UCHWAŁA NR VII/64/15 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujęo miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 r.

   1. Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25: odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne zostały przekazane do RIPOK - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. Kraków ul. Półłanki 64
   2. Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57: odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne zostały przekazane do RIPOK w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.
   3. Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12: odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady wielkogabarytowe zostały przekazane do RIPOK w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej 36.

Dane pochodzą z kwartalnych sprawozdań przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Informacja o poziomach odzysku 2014 r.


Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ppkt.c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informuję o osiągniętych przez Gminę Spytkowice oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.


I. Osiagnięty przez Gminę Spytkowice poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 45,5 %.
   1. Osiągnięty przez Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 0 %.
   2. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 24,7 %.
   3. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 145 %.

Wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła winien wynosić =>14%.

II. Osiągnięty przez Gminę Spytkowice poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 13,6%
   1. Osiągnięty przez Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0 %
   2. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Spytkowice, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 4,7 %.
   3. Osiągnięty przez Zakład Usług Komunalnych Oświęcim, 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 9,9 %.

Wymagany do osiągnięcia w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania powinien wynosić =< 50%.UCHWAŁA NR XLIV/347/14 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
UCHWAŁA NR XLIV/346/14 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Spytkowice


1. PSZOK przy ul. Zamkowej 57- teren Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach

Podmiot prowadzący PSZOK: Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice
czynny: pn. - pt. w godz. 7.00-15.00


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013r.
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów
Informacja o poziomach odzysku 2013
Informacja o poziomach odzysku 2012
W celu wyjaśnienia wątpliwości i pytań oraz uproszczenia segregacji odpadów informujemy, że:


Worek Wrzucamy
Żółty - PLASTIK - wszystkie materiały wykonane z plastiku
(np. puste butelki po napojach, puste pojemniki po kosmetykach
i środkach czystości, opakowania po żywności - kubki po jogurtach, margarynach),
- folie i torebki z tworzyw sztucznych
Niebieski - PAPIER - książki, gazety, zeszyty,
- kartony, tektura
- tekstylia
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach, mleku)
Biały - SZKŁO, METAL - szkło wszelkiego rodzaju
- wszystkie materiały wykonane z metalu
Brązowy - ORGANICZNE - odpady ulegające biodegradacji (np. odpady kuchenne, trawa, liście)
Czarny - pozostałości po segregacji (np. pampersy, środki higieniczne)


UWAGA:
1. Prosimy aby odpady - zwłaszcza opakowania (szklane, plastikowe i metalowe) nie były zabrudzone - wystarczy opłukać.
2. Popiół w większej ilości będzie odbierany na indywidualne zgłoszenie lub może być wystawiany w czasie zbiórki zgodnej z harmonogramem w mocnych, związanych workach.


Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (33) 8791695 lub (33) 8791820 wew. 31 lub 33

ZUK SpytkowiceINFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


Uprzejmie informuję wszystkich Mieszkańców Gminy Spytkowice, że od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne odbierane będą od Mieszkańców przez Zakład Usług Komunalnychw Spytkowicach ul. Zamkowa 57 zgodnie z dostarczonym harmonogramem odbioru odpadów. Worki na poszczególne rodzaje odpadów będą sukcesywnie dostarczane do każdego gospodarstwa. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (33)8791-695 lub (33)8791-820 wew.:31, 33

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz KrystianWNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
ulotka ulotka ulotka ulotka

UCHWAŁA NR XXIX/209/13 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice
UCHWAŁA NR XXVIII/197/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Spytkowice
UCHWAŁA NR XXVIII/196/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XXVIII/195/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji
UCHWAŁA NR XXVIII/194/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XXVIII/193/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SPYTKOWICEREJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Spytkowice.
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Spytkowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Spytkowice
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.