2017.09.7 - Wykonanie robót naprawczych pogwarancyjnych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn. Wykonanie robót naprawczych pogwarancyjnych w budynku LKS Astra w Spytkowicach, ul. Zamkowa 52.
Miejsce i termin spotkania: Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 19, termin: 12.09.2017 r. godz. 11.00. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie w/w prac w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

2017.08.29 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bachowicach ul.Ks.Gołby 1 "
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć z dopiskiem: Dokumentacja projektowa - ZSP Bachowice na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879-15-60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 31.08.2017r.

2017.07.07 - Wykonanie utwardzenia terenu
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku komunalnym OSP Półwieś ul. Świętego Floriana 28 Półwieś, 34 - 115 Ryczów"
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku komunalnym OSP Półwieś ul. Świętego Floriana 28 Półwieś, 34 - 115 Ryczów" na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879-15-60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.07.2017r.

2017.07.07 - Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię
Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie adaptacji pomieszczenia pod serwerownię w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” w siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12.00

2017.04.11 - Dostawa wyrobów betonowych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: "Dostawa wyrobów betonowych wraz załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice"
Załączony do ogłoszenia formularz - załącznik nr 1 należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 13.04.2017r.

2017.04.5 - Budowa boisk sportowych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Projektantów zainteresowanych wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn.Budowa boisk sportowych przy ul. Floriana w Miejscu, przy ul. Wiślanej w Spytkowicach, przy ul. Szkolnej w Spytkowicach.
Miejsce i termin spotkania: Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 19, termin: 12.04.2017r. godz. 11.00. Po zapoznaniu się z zakresem prac Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

2017.04.5 - Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji oraz legalizacji i remontu sprzętu przeciw pożarowego
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji oraz legalizacji i remontu sprzętu przeciw pożarowego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice w roku 2017"
Załączony do ogłoszenia formularz - załącznik nr 1 należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji oraz legalizacji i remontu sprzętu przeciw pożarowego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice w roku 2017" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 12.04.2017r.

2017.03.30 - Animator Sportu na kompleksie boisk Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie
Wójt Gminy Spytkowice ogłasza zapytanie ofertowe na stanowisko Animatora Sportu na kompleksie boisk Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie
Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter lub na adres internetowy gmina@spytkowice,net.pl w terminie do dnia 14.04.2017 roku (piątek) w godzinach pracy Urzędu.

2017.03.27 - Wykonanie usługi odbioru azbestu
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na : "Wykonanie usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Spytkowice"
Załączony formularz do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12 , 34-116 Spytkowice lub faksem: na nr (33) 8791-560 lub e-mail: gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć na Dzienniku Podawczym (parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12) - do dnia 31.03.2017 r.
Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz ofertowy


2017.03.23 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie:"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017"
Na załączonym formularzu nr 1do ogłoszenia wraz z załącznikami (kalkulacja z podaniem cen jednostkowych z dwoma miejscami po przecinku z narzutami wykonana zgodnie z wzorem - załącznik nr 2, wykaz robót budowlanych załącznik nr 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 29.03.2017r.

2017.03.23 - Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: "Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017"
Załączony do ogłoszenia formularz - załącznik nr 1 należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Dostawa kruszywa na drogi gminne i rolnicze na terenie Gminy Spytkowice w roku 2017" na dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (33) 879 15 60, e-mailem: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 29.03.2017r.

2017.03.21 - Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu
Gmina Spytkowice z siedzibą ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice , zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.
Ofertę należy złożyć:
1) w Urzędzie Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice - Dziennik podawczy (parter), osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź posłańca lub
2) przesłać droga elektroniczną na adres gmina@spytkowice.net.pl podpisany skan oferty i załączników wskazanych w punkcie IV niniejszego zaproszenia.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 12:00.2017.03.17 - Dostawa i montaż żaluzji fasadowych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn. Dostawa i montaż żaluzji fasadowych na oknie o wymiarach 4,85m x 9,31m w budynku kaplicy cmentarnej w Spytkowicach.
Miejsce i termin spotkania: budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 19, 23.03.2017 r. godz. 11.00. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w prac, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.2017.03.14 - Animator Sportu na kompleksach sportowych
Wójt Gminy Spytkowice ogłasza zapytanie ofertowe na dwa stanowiska Animatora Sportu na kompleksach:
1. Boisk Sportowych - "Moje Boisko - Orlik 2012" w Bachowicach,
2. Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie. Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca na jedno stanowisko - 80 godzin. Praca do 6 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych według opracowanego harmonogramu zajęć. Stawka za 1 godzinę 15,00 zł brutto.
Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter lub na adres internetowy gmina@spytkowice,net.pl w terminie do dnia 23.03.2017 roku (piątek) w godzinach pracy Urzędu.2017.03.09 - Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice.
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia wraz z kalkulacją należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Spytkowice" na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 15.03.2017r.2017.03.07 - Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach ul. Zamkowa 14, 34 - 116 Spytkowice"
Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach ul. Zamkowa 14, 34 - 116 Spytkowice" na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 14.03.2017r.2017.02.02 - Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 4 parkingów typu Park&Ride
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 4 parkingów typu Park&Ride przy stacjach i przystankach kolejowych na terenie Gminy Spytkowice
Załączony formularz nr 1 i nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta - Parkingi" nie otwierać przed 3 luty 2017 na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl lub faksem (033) 879 15 60,

Załączniki:
Ogłoszenie
Mapy


2017.01.20 - Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla Gminy Spytkowice w roku 2017
Załączony formularz Nr 1 i Nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice lub faksem na nr (33) 879 15 60 lub e - mail:gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć na Dzienniku Podawczym (parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12) do dnia 26.01.2017 r..

Załączniki:
Ogłoszenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


2017.01.18 - Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb Gminy Spytkowice w 2017 r., które wynikają z bieżącej obsługi Gminy Spytkowice
Załączony formularz Nr 1 i Nr 2 do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice lub faksem na nr (33) 879 15 60 lub e-mail:gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć na Dzienniku Podawczym (parter Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12) do dnia 25.01.2017 r.

Załączniki:
Ogłoszenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


2017.01.04 - Usługi zapewniające opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na: "Świadczenie całodobowej usługi zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Spytkowice"
Załączony formularz do ogłoszenia należy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy w Spytkowicach za pośrednictwem poczty na adres ul. Zamkowa 12 lub fax: na nr (33)8791-560 lub e-mail: gmina@spytkowice.net.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Spytkowicach - do dnia 11.01.2017 r.2016.12.12 - Dostawa artykułów biurowych
W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Gminy w Spytkowicach w artykuły zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach .
Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy) należy złożyć do dnia 30.12.2016 roku do godz. 14.00 na Dzienniku Podawczym, przesłać faksem na nr 33 879 15 60 lub e-mail ; gmina@spytkowice.net.pl

Załącznik:  Zapytenie wraz z formularzemGmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.