Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami są zadania publiczne ujęte w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, a w szczególności dotyczące:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
  1) promowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego,
  2) propagowanie reakcji ruchowej, jako formy spędzania czasu wolnego, doskonalenie umiejętności sportowych, tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju reakcji ruchowej, udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej,
  3) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiana sportu na terenie Gminy,
  4) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowo - rekreacyjnych.
 2. Wypoczynku dzieci i młodzieży:
  1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.
 3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:  1) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
  2) organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy,
  3) wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaju używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw prozdrowotnych,
  4) prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych oraz zajęć sportowych w zakresie zagospodarowania czasu wolego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,
  5) prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień.
 4. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
  1) realizacja działań mających na celu ochronę przyrody i ochronę zwierząt,
  2) edukacja ekologiczna poprzez angażowanie dzieci i młodzieży w działania o charakterze proekologicznym.
 5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
  1) współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy,
  2) wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych,
  3) wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych,
  4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
  5) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu,
  6) podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców,
  7) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych,
  8) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  9) rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo,
  10) wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych,
  11) organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych,
  12) wspieranie działalności artystycznej.
 6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy i jej mieszkańców,
  2) renowację, konserwację, inwentaryzację i ochronę zabytków i innych obiektów kultury materialnej.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //