Ogłoszenia


Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.

Czytaj więcej...


„Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia – Tradycje Kolędnicze”

Stowarzyszenie Dolina Karpia wraz z Towarzystwem Turystyki Rowerowej „Cyklista” w Przeciszowie zaprasza mieszkańców Doliny Karpia na spotkania pod nazwą „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia – Tradycje Kolędnicze”

Czytaj więcej...


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Czytaj więcej...


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)

Czytaj więcej...
„Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia - Tradycje Górnicze”

    Stowarzyszenie Dolina Karpia wraz z Towarzystwem Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza mieszkańców gmin Doliny Karpia do udziału w spotkaniu pod nazwą: „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia - Tradycje...

Czytaj więcej...


Konsultacje w sprawie: nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice

Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice w zakresie projektów Statutów Sołectw 

Czytaj więcej...


Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 23

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup