Dostawa artykułów biurowych - zapytanie ofertowe

herb

W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Gminy w Spytkowicach w artykuły biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach.

 

I.   Zamawiający

GMINA SPYTKOWICE

34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

tel. 33/ 879 18 20; 879 18 76

fax 33 879 15 60

NIP 551 – 11 – 23 – 930; REGON  072182090

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia  sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie (e-mailem lub faksem) na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

 

 III. Istotne warunki zamówienia:

  1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy artykułów biurowych.
  2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Realizacja transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
  4. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
  5. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy) należy złożyć do dnia 13.02.2020 roku do godz. 15.00 na Dzienniku Podawczym, przesłać faksem na nr 33 879 18 20 wew. 56 lub e-mailem; gmina@spytkowice.net.pl
  6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Spytkowice, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
  7. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Agnieszka Jamróz i Michalina Jarocha
    tel. 33/ 879 18 20;  33/ 879 18 76.

 

Załącznik: Ogłoszenie z formularzem ofertowym

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //