Dostawa artykułów biurowych - zapytanie ofertowe

herb

W związku z potrzebą zaopatrzenia Urzędu Gminy w Spytkowicach w artykuły biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach.

 

I.   Zamawiający

GMINA SPYTKOWICE

34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

tel. 33/ 879 18 20; 879 18 76

fax 33 879 15 60

NIP 551 – 11 – 23 – 930; REGON  072182090

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego

            Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do budynku Urzędu Gminy w Spytkowicach zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia  sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie (e-mailem lub faksem) na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.

 

 III. Istotne warunki zamówienia:

  1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy artykułów biurowych.
  2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Realizacja transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
  4. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
  5. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy) należy złożyć do dnia 13.02.2020 roku do godz. 15.00 na Dzienniku Podawczym, przesłać faksem na nr 33 879 18 20 wew. 56 lub e-mailem; gmina@spytkowice.net.pl
  6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Spytkowice, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
  7. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Agnieszka Jamróz i Michalina Jarocha
    tel. 33/ 879 18 20;  33/ 879 18 76.

 

Załącznik: Ogłoszenie z formularzem ofertowym

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup