Informacja Wójta Gminy Spytkowice o przeprowadzeniu konsultacji

herb

Informacja Wójta Gminy Spytkowice

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

projektów uchwał w sprawie:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 rok,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2019 rok,

Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 28.11.2018 r. do 11.12.2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektów w/w uchwał.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektów uchwał i formularzy do konsultacji:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia ogłoszenia różne ”, ul. Zamkowa 12

2)      na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje pozarządowe”,

3)      tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

4)      w biurze Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji – pok. nr 20, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 11.12.2018 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 – 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

Propozycje należy wnosić na „Formularzach do konsultacji”, które wraz z projektami   w/w uchwał są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy - w pokoju nr 20 oraz na dzienniku podawczym.

Informacje dodatkowe:

  1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

Załączniki:

Projekt uchwały - narkomania

Projekt uchwały - alkohole

Formularze konsultacji

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup