Otwarty konkurs ofert

herb

Wójt Gminy Spytkowice z a r z ą d z a, co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

2.  Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:

    1)       Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

    2)       Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

    3)       Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3.  Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadań:

1)       Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

a)    organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, jako zagospodarowanie czasu wolnego oraz aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy.

2)       Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

a) prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szczególności w zakresie unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi uzależnieniami,

b)      organizowanie imprez, kampanii, zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, stworzenie alternatywy dla alkoholu i innych używek oraz bezpośrednia aktywność i zaangażowanie uczestników w życie kulturalne gminy,

c)      wspieranie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania patologiom, mającym na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania różnego rodzaj używek oraz upowszechnianiu wzorców i postaw prozdrowotnych,

d)      prowadzenie pozaszkolnej profilaktyki środowiskowej poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach integracyjnych, środowiskowych oraz zajęć sportowych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych,

e)      prowadzenie działań pomocowych, wspierających, profilaktycznych wobec osób uzależnionych i współuzależnionych od wszelkiego rodzaju uzależnień.

3)  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

a)  współpraca i pomoc lokalnym organizacjom działającym na terenie Gminy,

b)  wspieranie inicjatyw lokalnych, w tym gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych,

c)  wspieranie lokalnych twórców, innowacyjnych rozwiązań i promowanie produktów regionalnych,

d)  wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,

e)  podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Gminy i regionu,

f)  podejmowanie działań organizacyjnych mających na celu rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców,

g)  inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych,

h)  działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

i)  rozbudzanie i pogłębianie wśród mieszkańców wspólnej tożsamości i poczucia odpowiedzialności za Gminę oraz jej kulturowe dziedzictwo,

j)  wspieranie imprez artystycznych, kursów, konkursów, pokazów kulinarnych, warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych,

k)  organizowanie spotkań integracyjnych, zabaw, wystaw, plenerów oraz imprez kulturalnych, wspieranie działalności artystycznej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2019 r.:

    1) 8.000 zł,

    2) 30.000 zł,

    3) 6.000 zł.

 IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

    1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

    2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

2.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram, to także korektę harmonogramu realizacji zadania. W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż  złożony w ofercie.

5. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

V. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie winno być zrealizowanie w 2019 roku. Początek realizacji zadań opisanych
w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2019 roku.

2.  Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy  Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być  zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

4. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

    1)      zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,

    2)      zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,

    3)      prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

    4)      dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,

    5)      oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.

5.      Dotacja nie może być wykorzystana na:

    1)       zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

    2)       zakupy gruntów,

    3)       działalność gospodarczą,

    4)       pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,

    5)       działalność partii politycznych,

    6)       działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

    7)       działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,

    8)       na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

VI. Termin składania ofert.

1.    Wyznacza się termin składania ofert w zakresie zadań nr: 1,2,3: od dnia 27 lutego 2019 r.
do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15.30 Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

2.    Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.

3.    Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego…” (należy podać nazwę zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu, w ramach, którego składana jest oferta).
Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

4. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku  poz.2057). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka – ogłoszenia i Biuletynu Informacji Publicznej zakładka – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.

5.Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:

    1)  kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

7. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

2. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

    1)      zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,

    2)      ocena możliwości i jakości realizacji zadania,

    3)      minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,

    4)      dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,

    5)      dotychczasowa współpraca z samorządem,

    6)      posiadane zasoby materialne i kadrowe,

    7)      nowatorstwo metod działania.

3.Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.

4. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu na wynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.

5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

VIII. W roku 2018 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:

1. na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:

    1) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 8.000 zł.

    2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 26.000 zł.

    3) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:  6.000 zł.

2. z pominięciem otwartego konkursu ofert:

   1) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 5.000 zł.

   2) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:  10.000 zł.

   3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 4.500 zł. 

 

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy

Wzór umowy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 

 

 WÓJT GMINY

mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //