Posiedzenie komisji

herb

ZAWIADOMIENIE

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 9 kwietnia br. tj. wtorek godz. 900

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)       uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice,

2)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

3)      przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok,

4)      ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych  od dnia 1 września 2019 roku,

5)      określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

6)      zmiany Statutu Gminy Spytkowice,

7)      statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

8)      wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

9)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Bachowice,

10)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Ryczów,

11)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

12)  wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata części działki położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //