Posiedzenie komisji

herb

ZAWIADOMIENIE

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j  ę

na dzień 9 kwietnia br. tj. wtorek godz. 900

p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)       uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice,

2)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

3)      przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok,

4)      ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych  od dnia 1 września 2019 roku,

5)      określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

6)      zmiany Statutu Gminy Spytkowice,

7)      statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

8)      wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach,

9)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Bachowice,

10)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Ryczów,

11)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

12)  wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata części działki położonej we wsi Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup