Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie

herb

Wójt Gminy Spytkowice

 ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. Tadeusza Kościuszki ul. Szkolna 18 w Ryczowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Spytkowice

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w  sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

    - imię ( imiona) i nazwisko,

    - datę i miejsce urodzenia,

    - obywatelstwo,

    - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 2), tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z  dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1458 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2186 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15)  oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z  pełni praw publicznych.

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie” w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 – Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach pok. Nr 13 lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach (decyduje data wpływu do Urzędu).

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Spytkowice.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Załącznik: Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //