Nabór na stanowisko: Główny Księgowy w Zakładzie Usług Komunalnych w Spytkowicach

zuk

1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach

ul. Zamkowa 57

34-116 Spytkowice

2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy

3.  Wymagania stawiane pracownikowi (konieczne) :

1)     ma obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)      spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania  dodatkowe :

1)   min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu księgowości i finansów w jednostce sektora finansów publicznych,

2)   znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych,

3)   umiejętność obsługi programów finansowo - księgowych,

4)   rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność,

5)   wysokie standardy etyczne,

6)   odporność na stres,

7)   umiejętność pracy w zespole.

4.  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

1)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)      wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4)      prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu,

5)      sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych,

6)      sporządzanie sprawozdawczości podatkowej,

7)      sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

8)      należytą ochronę i zabezpieczenie danych osobowych zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE „RODO” oraz polityką ochrony danych osobowych w Zakładzie.

5.  Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1)      pełny wymiar czasu pracy,

2)      umowa na czas: określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru,

3)      praca w siedzibie Zakładu.

6.  Informacja, o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2019 r. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 0 %.

7. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV),

3)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

4)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska Głównego Księgowego (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

7)      kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

8)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wszystkie dokumenty składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane. Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach

ul. Zamkowa 57

34-116 Spytkowice

z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko: Główny Księgowy” w terminie do dnia 06.06.2019 r. (decyduje data wpływu).

9. Informacje dodatkowe:

1) dokumenty, które wpłyną do Zakładu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

2) wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

 

……………………………………..

/własnoręczny podpis /

 

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach. Z administratorem – Kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych, można się skontaktować poprzez adres email: zuk57@vp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@spytkowice.net.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

- Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Zakładu Usług Komunalnych, ul. Zamkowa 57 oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.spytkowice.net. pl – w zakładce BIP) przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //