Otwarty konkurs ofert

herb

Wójt Gminy Spytkowice z a r z ą d z a, co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie:

1) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

3) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadań: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Gminy i jej Mieszkańców,

2) renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i ochrona zabytków i innych obiektów kultury materialnej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie i realizację w/w zadania w 2019 r.:

1) 21.000 zł,

IV. Zasady przyznawania dotacji:

4. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 668),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Spytkowice, a organizacją wnioskującą.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu projektu, a jeżeli zmiana środków ma wpływ na harmonogram, to także korektę harmonogramu realizacji zadania.W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż złożony w ofercie.

8. Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

11. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu może zostać wybrana więcej niż jedna oferta i Wójt Gminy Spytkowice może wspierać realizację zadania publicznego więcej niż jednego podmiotu (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na przeprowadzane przez siebie działania).

V. Termin i warunki realizacji zadania:

12. Zadanie winno być zrealizowanie w 2019 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań przyjmuje się na dzień 31 grudnia 2019 roku.

13. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Spytkowice lub na rzecz jej mieszkańców, a działalność statutowa oferenta powinna być zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

14. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

15. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:

1) zgodne z przyjętym harmonogramem realizowanie zadań merytorycznych,

2) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji,

3) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,

4) dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,

5) oszczędne i celowe wydatkowanie środków finansowych.

16. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zadania i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

2) zakupy gruntów,

3) działalność gospodarczą,

4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,

5) działalność partii politycznych,

6) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,

7) działalność fundacji, utworzonych przez partie polityczne,

8) na uregulowanie wcześniej poniesionych wydatków.

VI. Termin składania ofert.

17. Wyznacza się termin składania ofert: od dnia 22 lipca 2019 r. do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30.

Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

18. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter.

19. Oferty powinny być złożone w 1 egzemplarzu w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:” Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

20. Oferty należy składać na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku poz.2057). Druki można pobierać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter, ze strony internetowej www.spytkowice.net.pl zakładka – ogłoszenia i Biuletynu

Informacji Publicznej zakładka – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.

21. Do oferty na realizację zadań należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

22. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

23. Oferta winna być podpisana przez upoważnione osoby zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego,innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

24. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty złożone

na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

25. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność działalności statutowej organizacji ze zlecanym zadaniem oraz działalność na rzecz gminy lub jej mieszkańców,

2) ocena możliwości i jakości realizacji zadania,

3) minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność wykorzystania środków,

4) dotychczasowa działalność organizacji zawarta we wniosku,

5) dotychczasowa współpraca z samorządem,

6) posiadane zasoby materialne i kadrowe,

7) nowatorstwo metod działania.

26. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową.

27. W przypadku gdy na konkurs wpłynie oferta, która nie zawiera pełnych informacji nie mających wpływu nawynik konkursu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do uzupełnienia tych braków przez oferenta w terminie 3 dni od daty powiadomienia podmiotu o zaistniałym fakcie.

28. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Spytkowice.

VIII. W roku 2018 na wsparcie realizacji zadań przeznaczono środki finansowe jak niżej:

29. na podstawie ogłoszonego przez Wójta Gminy Spytkowice konkursu:

1) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 8.000 zł.

2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 26.000 zł.

3) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 6.000 zł.

30. z pominięciem otwartego konkursu ofert:

1) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 5.000 zł.

2) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 10.000 zł.

3) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 4.500 zł.

 

Załączniki:

Uchwała Rady Gminy

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //