Zaproszenie na spotkanie wykonawców

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice zaprasza na spotkanie
Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.:Remont pokrycia dachowego na budynku OSP w Lipowej, u|. Nadwiślańska 12

I. Warunki wymagane od Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają poniższe warunki:
- posiadają niezbędną wiedzę waz z doświadczęniem w zakresie wykonania przedmiotu
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
II. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
ul. Zamkowa 12 pokój nr 19, 22 (II piętro) lub pod telefonem (033)8791820 wew. 44,45.
III. Miejsce i termin spotkania:
Budynek Urzędu Gminy Spytkowice,ul. Zamkowa 12 pokój 22, termin 28.08.2019 r. godzina 10.00 Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć ofertę, na wykonanie w /w zadania,w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup