Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

herb

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

z w o  ł u j ę

na dzień 25 listopada br. tj. poniedziałek o godz. 800

posiedzenie

Komisji Rewizyjnej  

 

które odbędzie się w: pok. nr 4 Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa12.  

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Kontrola działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2018 i I półrocze 2019.
  3. Kontrola realizacji programu w zakresie poprawy jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów.
  4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
  5. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  6. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Krzysztof Byrski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup