Informacja o możliwości składania uwag do oferty.

herb

W dniu 13 listopada br. Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez  "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Młodzi  duchem 50+" "

 

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 27 grudnia br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust.
3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,

wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.

Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem zadania publicznego jest organizacja spotkań i wyjazdów dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice celem pobudzenia aktywności i umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych osób powyżej 50 roku życia, poprzez tworzenie wspólnoty osób w tym przedziale wiekowym.

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

  • Aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu osób po 50 roku życia.
  • Integracja pokoleniowa, środowiskowa.
  • Odbudowanie bliskich i życzliwych relacji międzyludzkich.
  • Umiejętność ciekawego spędzanie czasu wolnego w grupie a także w samotności.
  • Nabycie nowych umiejętności i rozbudzenie nowych zainteresowań.
  • Umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
  • Powiększenie grupy seniorów objętych zajęciami Klubu Seniora 50+.
  • Podnoszenie atrakcyjności organizowanych imprez.

 

3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:

"Mamy nadzieję, że zorganizowane spotkania przyczynią się do uatrakcyjnienia stałych, systematycznych zajęć, aby przyjemnie, ciekawie i pożytecznie spędzić wolny czas. Chcemy zachęcić do różnych form aktywności intelektualnej, umożliwić kontakt z kulturą i nabycie nowych zainteresowań".

4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100 złotych).

5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XLII/409/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod nazwą  "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice
pn. "Młodzi  duchem 50+"" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne  w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100 złotych).

7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl  do dnia 27 listopada 2019.

Załącznik: Oferta

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //