Informacja o możliwości składania uwag do oferty.

herb

W dniu 13 listopada br. Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez  "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice pn. "Młodzi  duchem 50+" "

 

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 27 grudnia br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust.
3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,

wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.

Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem zadania publicznego jest organizacja spotkań i wyjazdów dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice celem pobudzenia aktywności i umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych osób powyżej 50 roku życia, poprzez tworzenie wspólnoty osób w tym przedziale wiekowym.

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

  • Aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu osób po 50 roku życia.
  • Integracja pokoleniowa, środowiskowa.
  • Odbudowanie bliskich i życzliwych relacji międzyludzkich.
  • Umiejętność ciekawego spędzanie czasu wolnego w grupie a także w samotności.
  • Nabycie nowych umiejętności i rozbudzenie nowych zainteresowań.
  • Umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
  • Powiększenie grupy seniorów objętych zajęciami Klubu Seniora 50+.
  • Podnoszenie atrakcyjności organizowanych imprez.

 

3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:

"Mamy nadzieję, że zorganizowane spotkania przyczynią się do uatrakcyjnienia stałych, systematycznych zajęć, aby przyjemnie, ciekawie i pożytecznie spędzić wolny czas. Chcemy zachęcić do różnych form aktywności intelektualnej, umożliwić kontakt z kulturą i nabycie nowych zainteresowań".

4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100 złotych).

5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XLII/409/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod nazwą  "Prowadzenie spotkań tematycznych dla Mieszkańców Gminy Spytkowice ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Bachowice
pn. "Młodzi  duchem 50+"" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne  w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100 złotych).

7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl  do dnia 27 listopada 2019.

Załącznik: Oferta

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup