Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Miejscu - zaproszenie do składania ofert.

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na wykonanie zadania: „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  w Miejscu, ul. Floriana 62, 34 – 116 Spytkowice”.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  1. Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Miejscu, ul. Floriana 62, 34 – 116 Spytkowice, na działce nr 417/119, 417/124, 417/99 obręb Miejsce, jednostka ewid. Spytkowice.
  2. Zakres prac obejmuje: remont ścian działowych wewnętrznych, wymianę ściennej okładziny ceramicznej, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, remont posadzek  i warstw podposadzkowych, wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz  z urządzeniami sanitarnymi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem, wymianę instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, tablic elektrycznych, gniazd, włączników i pozostałego osprzętu instalacyjnego, wymianę instalacji wentylacyjnej, wymianę wewnętrznych tynków, gładzi gipsowej, powłok malarskich.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanową załączniki do Zaproszenia do składania ofert tj.: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.
  4. Ofertę należy sporządzić na podstawie załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót.
  5. Zaleca się wykonawcy zapoznanie się z miejscem prowadzenia prac oraz zobowiązuje się do  sprawdzenia przedmiaru robót. O wszystkich błędach i rozbieżnościach należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego: e–mail: ppri@spytkowice.net.pl,  tel. (33) 879  18 20 wew. 44 lub 51,  w celu ustosunkowania się do wykrytego błędu i dokonania korekty zleconego zakresu robót.

II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie: 60 dni od daty podpisania umowy.

IVI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać: na załączonym formularzu (załącznik nr 1) do ogłoszenia, do którego należy dołączyć Załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4., Nr 5 wraz z kosztorysem ofertowym opracowanym metodą uproszczoną, w/w dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  w Miejscu, ul. Floriana 62, 34 – 116 Spytkowice” na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e–mail: ppri@spytkowice.net.pl  do dnia 28.07.2020 r.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //