Posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury

bip main

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

na dzień 17 września br. tj. poniedziałek godz. 800

p o s i e d z e n i e

Komisji Budżetu i Infrastruktury 

 

które odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza dotacji celowych z budżetu państwa za 2017 r.

3. Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na renowację zabytków w ramach Programu Ochrony Zabytków wraz z określeniem ich stanu technicznego oraz potrzeb finansowych w zakresie remontów.

od godz.900 posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

4. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:      

      projekt uchwały w sprawie:

1)      zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku,

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice*,

3)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu,

4)      udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wadowickiemu,

5)      udzielenia Gminie Kocmyrzów - Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania pn. "partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego",

6)      zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej  przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywienia dzieci, uczniów oraz osób  i rodzin  znajdujących  się w sytuacjach  wymienionych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy  społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym  lub niepełnosprawnym,

7)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice,

8)      ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice,

9)      nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Półwieś,

10)  nabycia udziałów Skarbu Państwa nieruchomości położonych we wsi Ryczów,

11)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ryczów stanowiącej własność Gminy Spytkowice,

12)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych we wsi Ryczów stanowiących własność Gminy Spytkowice,

13)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

14)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

15)  wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki położonej we wsi Spytkowice,

16)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

17)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

18)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

19)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

20)  wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

21)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

22)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

23)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

24)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

25)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

26)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

27)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

28)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

29)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

30)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

31)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

32)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

33)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

34)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

35)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

36)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

37)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

38)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

39)  wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

40)  wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

41)  wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

42)  wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,

43)  wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //