INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

wybory samorzadowe 2018

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zawiadamiam, że spisy wyborców sporządzone dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzow i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r zostaną udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy Spytkowice przy ul. Zamkowej 12, pokój nr 23, od dnia  1 do 15 października 2018 r.  w godzinach pracy urzędu. 

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej fakt, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Załącznik: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW.doc

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup