Gmina Spytkowice w okresie 15.02.2016 r. do 30.04.2018 r. realizowała projekt pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową dofinansowania wynosi: 964 484,83 zł, a kwota dofinansowania to: 684 325,05 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe jest korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Istnieje również możliwość założenia i potwierdzenia profilu zaufanego, potrzebnego do komunikacji mieszkańców z jednostkami publicznymi.

Odbiorcami usług, których udostępnienie jest zasadniczym rezultatem niniejszego projektu są: mieszkańcy gminy Spytkowice, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy, samorząd i urzędnicy gminy, odpowiedzialni bezpośrednio za realizację zadań gminy i bieżące zarządzanie właściwymi dla tej jednostki samorządu terytorialnego sprawami, wraz z pracownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakres prac związanych z wdrożeniem projektu obejmował następujące zadania:

1.      Infrastruktura teletechniczna.

Aby można było wdrożyć e-usługi dla mieszkańców, w pierwszej kolejności należało przygotować infrastrukturę techniczną poprzez dostosowanie serwerowni do obowiązujących przepisów. W tym celu zostały zakupiony osprzęt techniczny i teleinformatyczny przeznaczony do tego: odpowiednie drzwi antywłamaniowe, system alarmowy, klimatyzacja, szafa dystrybucyjna, a także doprowadzono osobne zasilanie do pomieszczenia serwerowni.

2.      Dostawa infrastruktury sprzętowej.

W ramach prac z wiązanych z wdrożeniem projektu zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie potrzebne do działania całego systemu informatycznego. Urząd gminy pozyskał dzięki temu:

-           serwer bazodanowy,

-           serwer aplikacji,

-           system backup,

-           zasilanie awaryjne UPS,

-           przełączniki sieciowe,

-           firewall/UTM,

-           15 komputerów stacjonarnych,

-           stanowisko do potwierdzania profili zaufanych,

3.      Zakup licencji systemu e-Urząd.

W ramach niniejszego projektu zostały udostępnione następujące usługi:

a)      Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych

Usługobiorcami są osoby fizyczne - Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

b)      Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych

Usługobiorcami są osoby prawne (w tym przedsiębiorcy) - Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

c)      Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych

Usługobiorcami są osoby prawne - Podatnicy podatku od środków transportu

d)      Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych

Usługobiorcami są osoby fizyczne i prawne – właściciele nieruchomości oraz przedsiębiorcy – firmy wywozowe.

e)      Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Usługobiorcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne – prowadzące działalność regulowaną. 

f)       Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy

Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne – płatnicy.

g)      Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania

Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne – płatnicy

 

Usługi obejmują możliwość wypełnienia i wysłania formularza następujących wniosków:

a)      o założenie konta w systemie E-urząd dla osób prawnych/fizycznych

b)      o dezaktywację konta w systemie E-urząd dla osób prawnych/fizycznych

 

Usługi z zakresu finansów publicznych i działalności urzędu gminy:

a)      Informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie

b)      Udostępnienie wybranych informacji w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem planów inwestycyjnych (przedsięwzięcia)

c)      Stan spraw osób fizycznych i prawnych - udostępnienie informacji dotyczących: np. znaku sprawy, przewidywanego terminu zakończenia, osoby prowadzącej

d)      Udostępnienie informacji o korespondencji np. data wpływu, znak sprawy, nr korespondencji

4. Modernizacja strony internetowej gminy.

Ostatnim etapem wdrażania e-usług w naszym urzędzie było wykonanie nowej strony internetowej. Cały system składa się z systemu CMS potrzebnego do edycji i wprowadzania nowych artykułów oraz nowej szaty graficznej do prezentacji wszelkich wiadomości.

 

Logotypy 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //