Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

 

LP.   NR UCHWAŁY

 DATA

PODJĘCIA

TYTUŁ UCHWAŁY 

ZMIENIONA

UCHWAŁAMI 

 1 XIII//71/95 1995-12-28 Powołania jednostki budżetowej  
 2 XIV/80/96 1996-02-27 Przepisów porządkowych dotyczących zakazu wypalania traw  
 3 XIX/105/96 1996-12-30 Nadania ulic we wsi Spytkowice XX/110/97
 4 XXI/123/97 1997-04-29 Nadania ulic we wsi Bachowice  
 5 XXI/124/97 1997-04-29 Nadania ulic we wsi Lipowa  
 6 XXII/132/97 1997-06-26 Opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Spytkowice do kategorii dróg gminnych  
 7 V/26/98 1998-12-30 Zatwierdzenia herbu Gminy i Wsi Spytkowice oraz wsi Bachowice, Ryczów, Miejsce i Lipowa  
 8 XVIII/134/2000 2000-09-19 Nadania nazw ulic we wsi Ryczów  
 9 V/28/03 2003-02-26 Nadania nazwy ulicy wsi Spytkowice  
10 VI/37/03 2003-03-31 Zasad i warunków używania herbu gminy Spytkowice i Sołectw wchodzących w Jej skład.  
11 VII/54/03 2003-04-29 Nadania nazw ulicy we wsi Spytkowice  
12 XVI/124/04 2004-02-12 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice XII/86/11
13 XLI/351/06 2006-06-09 Nadania Statutu Urzędu Gminy w Spytkowicach XXVI/218/09
14 IV/30/07 2007-02-21 Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Spytkowice na lata 2007-2010  
15 VI/50/07 2007-04-25 Uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Spytkowice  
16 VI/51/07 2007-04-25 Zasad sprawiania pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu XXI/139/12
17 VII/68/07 2007-05-29 Nadania nazw ulicom we wsi Półwieś  
18 XVII/138/08 2008-03-18 Uchwalenia „ Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Spytkowice na lata 2008-2032”  
19 XXIV/196/ 08 2008-12-05 Nadania nazwy ulicy we wsi Spytkowice  
20 XXVI/221/09 2009-03-12 Nadania nazw ulic we wsi Spytkowice  
21 XXVI/223/09 2009-03-12 Ustalenia lokalizacji targowiska gminnego w miejscowości Spytkowice

X/70/11  

XLI/310/14

22 XXVI/224/09  2009-03-12 Ustalenia zasad korzystania z targowiska gminnego XLI/311/14
23 XXVII/235/09  2009-04-30 Uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  
24 XXXI/259/09 2009-10-30 Ustanowienia pomnika przyrody  
25 XXXIV/278/09 2009-12-29 Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Opadami dla Gminy Spytkowice lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 XXXV/287/10
26 XL/303/10 2010-04-27 Wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Spytkowice oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom  
27 XLIII/315/10 2010-09-14 Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  
28 IV/11/10  2010-12-30 Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Spytkowice na lata 2011-2020 XII/95/15
29 XII/89/11 2011-09-27 Nadania nazw ulic we wsi Spytkowice  
30 XVI/107/11 2011-11-30 Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  
31  XX/132/12 2012-04-27 Uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach

XXIV /168/12

XXXII/231/13

32  XXVIII/193/12 2012-12-21 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty  
33 XXVIII/197/12 2012-12-21 Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportowych nieczystości ciepłych na terenie Gminy Spytkowice  
34 XXXV/253/13 2013-10-09 Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Spytkowice w powiecie wadowickim, a Gminą Spytkowice w powiecie nowotarskim  
35 XXXVII/266/13 2013-11-11 Podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice  
36 XXXVII/267/13 2013-11-11 Szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia  dziecka  
 37 XL/300/14 2014-02-26 Określenia ogólnych zasad umieszczenia reklam na obiektach budowlanych i terenach stanowiących własność Gminy Spytkowice  
 38 XL/301/14 2014-02-26 Określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  
39  XLI/320/14 2014-04-09 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Spytkowice na lata 2014-2019 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Spytkowice  
40  XLI/321/14 2014-04-09 Zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice  
41  XLIV/345/14 2014-09-24 Ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”  
42  XLIV/346/14 2014-09-24 Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  
43  XLIV/347/14 2014-09-24 Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  
44  XLV/356/14 2014-11-05 Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  
45  XLV/365/14 2014-11-05 Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice obejmującego sołectwa: 1) Spytkowice, 2) Bachowice, 3) Lipowa, 4) Miejsce, 5) Ryczów  
46  XLV/368/14 2014-11-11 Uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego  
47  XLV/369/14 2014-11-11 Upamiętnienia 100. rocznicy Czynu Legionowego i utworzenia Związku Strzeleckiego na obszarze obecnej Gminy Spytkowice  
48  VI/53/15 2015-05-27 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Spytkowice na lata 2015 - 2025  
49  VI/54/15 2015-05-27 Ustanowienia programu osłonowego w zakresie udzielenia wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Spytkowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek”  
50  VII/61/15 2015-07-01 Nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Spytkowice”, „Zasłużony dla Gminy Spytkowice ”  
51  VII/64/15 2015-07-01 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
52  VII/65/15 2015-07-01 Określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  
53  VIII/69/15 2015-09-17 Określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie  
54  VIII/70/15 2015-09-17 Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych  
55 X/82/15 2015-10-28 Pozbawienia statusu pomnika przyrody  
56  X/83/15 2015-10-28 Pozbawienia statusu pomnika przyrody  
57  XII/94/15 2015-11-27 Stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Spytkowice  
58  XIII/104/15 2015-12-21 Ustalenia kryteriów oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym  
59  XIV/111/16 2016-02-17 Nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice  
60  XVIII/120/16 2016-05-05 Zatwierdzenia Aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości: Spytkowice, Bachowice, Ryczów,Miejsce, Półwieś, Lipowa  
61  XVIII/124/16 2016-05-05 Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2016 roku”  
62  XIX/134/16 2016-06-01 Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
63  XX/142/16 2016-06-29 Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
64  XX/143/16 2016-06-29 Wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach  
65  XX/145/16 2012-12-21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice

XXIV/171/16

XXX/231/17

66  XXI/151/16 2016-08-31 Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice  
67  XXII/156/16 2016-10-26 Wprowadzenia „ Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”  
68  XXV/180/16 2016-12-21 Zmiany granic Sołectwa Miejsce i Sołectwa Spytkowice w związku z włączeniem do dotychczasowego obszaru gminy Spytkowice części obszaru obrębu ewidencyjnego Okleśna  
69 XXV/182/16 2016-12-21 Nadania nazwy ulicy we wsi Miejsce  
70 XXV/183/16 2016-12-21 Nadania nazwy ulicy we wsi Ryczów  
71 XXVI/195/17 2017-02-01 Przyjęcia „Planu Gospodarki Nisko-emisyjnej dla Gminy Spytkowice 2016-2020 z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)”  
72  XXVII/204/17 2017-02-22 Określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  
73 XXVII/205/17 2017-02-22 Określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Spytkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  
74 XXVII/206/17 2017-02-22 Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
75 XXVIII/217/17 2017-03-29 Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
76 XXIX/226/17 2017-05-31 Określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia opłat za usługi cmentarne  
77  XXX/232/17 2017-06-28 Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
78  XXX/233/17 2017-06-28 Określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  
79  XXXI/241/17 2017-09-27 Zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów I doradców zawodowych  
80  XXXI/242/17 2017-09-27 Przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019  
81  XXXI/243/17  2017-09-27 Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice  
82  XXXIV/260/17 2017-11-24 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
83  XXXIV/261/17 2017-11-24 Zwolnień w podatku od nieruchomości  
84  XXXIV/262/17 2017-11-24 Dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Spytkowice instrumentem płatniczym  
85  XXXIV/272/17 2017-11-24 Ustanowienia Klastra Energii Wisła  
86  XXXIV/273/17 2017-11-24 Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Spytkowice do Projektu „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”  
87  XXXIV/274/17 2017-11-24 Przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

XXXVI/292/18

XL/348/18

88  XXXV/282/17 2017-12-20 Trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Spytkowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu I sposobu rozliczenia ich wykorzystania XXXVII/303/18
89  XXXV/286/17 2017-12-20 Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice  
90  XXXV/287/17 2018-12-20 Nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice  
91  XXXVI/291/18 2018-02-14 Przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji  
92  XXXVII/293/18 2018-02-28 Uczczenia Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  
93  XXXVII/294/18 2018-02-28 Podziału gminy Spytkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  
94  XXXVII/295/18 2018-02-28 Podziału gminy Spytkowice na obwody głosowania, określenia ich numerów, granic I siedzib obwodowych komisji wyborczych  
95  XXXVII/296/18 2018-02-28 Zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2017 – 2026  
96  XXXVII/304/18 2018-02-28 Określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Spytkowice  
97  XXXVII/308/18 2018-02-28 Uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych“ Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach na lata 2018-2021  
98  XXXVII/310/18 2018-02-28 Ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju  
99  XXXVII/312/18 2018-02-28 Ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Spytkowice  
100  XXXVIII/320/18 2018-04-25 Gminnego Programu Stypendialnego  
101  XXXVIIII/333/18 2018-04-25 Zmian Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach  
102  XXXVIII/334/18 2018-04-25 określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  
103  XXXVIII/335/18 2018-04-25 Określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
104  XXXVIII/336/18 2018-04-25 Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych  XL/354/18
105  XXXVIII/337/18 2018-04-25 Określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
106  XL/349/18 2018-06-27 Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017-2022  
107  XL/351/18 2018-06-27 Zasad usytuowania na terenie Gminy Spytkowice, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
108  XL/352/18 2018-06-27 Ustalenia dla terenu Gminy Spytkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  
109  XL/355/18 2018-06-27 Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025”  
110  XLI/367/18 2018-09-19 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Spytkowice  
111  XLI/404/18 2018-09-19 Zasad najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Spytkowice  
112  XLII/407/18 2018-10-17 Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  
113  XLII/410/18 2018-10-17 Statutu Gminy Spytkowice  
 114 II/9/18 2018-12-03 Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Spytkowice “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  
 115 II/10/18 2018-12-03

Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznaniapomocy w zakresie dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotuwydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

 
 116 III/20/18 2018-12-20

Uczczenia Mieszkańców Gminy Spytkowice walczących w czasie II wojny światowej z okupantem oraz niosącym pomoc więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau

 
 117 III/21/18 2018-12-20

Nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //