Uchwała Budżetowa podjęta jednogłośnie

1ses

Ostatnia, w 2017 roku, Sesja Rady Gminy odbyła się w radosnym czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Jednak, mimo świątecznego okresu, nie mogło być mowy o żadnym rozprężeniu, gdyż końcówka roku to tradycyjnie uchwalanie budżetu na kolejne dwanaście miesięcy. Z racji tego na Sesji zjawiło się 14 Radnych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy referatów, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi wsi.

Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad oraz przedstawienia przez Wójta informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania Radnych. Następnie Wójt poinformował o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Podkreślił, że w tym czasie w Urzędzie Gminy miał miejsce dyżur pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. W jego trakcie udzielano informacji na temat korzyści płynących z użytkowania gazu ziemnego oraz szacunkowych kosztów takiej inwestycji. Akcja zakończyła się sukcesem, wielu mieszkańców naszej gminy skorzystało z możliwości otrzymania wskazówek w tym zakresie. Już wiemy, że od stycznia pracownicy PGNiG zorganizują cykliczne dyżury, które będą się odbywać w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Wójt, w trakcie swojego wystąpienia, poruszył również kwestię projektowanej sieci kanalizacyjnej. Przy okazji prowadzenia tej inwestycji warto pamiętać, że koszt wybudowania sieci ma bezpośredni wpływ na ostateczną cenę kubika ścieków, dlatego też wszystkie nieuzasadnione sprzeciwy dotyczące jej przebiegu będą oddziaływać na końcowe opłaty za ich odprowadzanie. Wójt poinformował także o wstępnych planach utworzenia na terenie gminy żłobka. Prace projektowe dotyczące tej inwestycji rozpoczną się już w przyszłym roku. Powstanie żłobka może okazać się niezbędnym wsparciem dla pracujących rodziców z małymi dziećmi, którzy wiążą swoją przyszłość z Gminą Spytkowice. Ponadto Wójt przekazał informację o spotkaniu z Dyrektorem Archiwum Narodowego w Krakowie, które dotyczyło kwestii przejęcia kompleksu pałacowo-zamkowego w Spytkowicach. Gmina Spytkowice od kilku lat podejmuje aktywne działania związane z przejęciem zamku, który aktualnie jest siedzibą Archiwum Narodowego. Wkrótce obiekt przestanie pełnić tę funkcję, co otwiera możliwość przejęcia go na własność gminy.

Kolejnym tematem Sesji było uchwalenie planu budżetowego na 2018 rok. Zaplanowany budżet pod wieloma względami jest wyjątkowy. Wydatki budżetowe ustalono na kwotę ponad 50 mln złotych. Tak wysoki ich poziom spowodowany jest przede wszystkim wydatkami inwestycyjnymi, na które przeznaczono prawie 18 mln złotych. Zdecydowana większość tych środków stanowi wydatek dotyczący realizacji rozpoczętego w tym roku kompleksowego remontu szkół w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach. Dużą część budżetu pochłonie również realizacja projektu technicznego kompleksowej kanalizacji gminy. Tradycyjnie ogromny wydatek stanowi oświata, na którą, nie licząc inwestycji związanych z termomodernizacją, przeznaczono prawie 12,5 mln złotych oraz świadczenia rodzinne i wychowawcze, gdzie wydatki ustalono na poziomie ponad 10 mln złotych. Radni oczywiście nie zapomnieli o inwestycjach drogowych - na remonty i bieżące utrzymanie dróg zarezerwowano blisko milion złotych.

W kolejnym punkcie Radni zajęli się rozpatrzeniem projektów uchwał w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozpatrzono również projekty dotyczące m. in. trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Spytkowice oraz planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji Rady na 2018 rok.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

[g=XXXIV-Sesja-Rady-Gminy]

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //