Oświadczam, że wszelkie informacje związane z likwidacją Szkoły Podstawowej w Miejscu są kłamstwami oraz informacjami wysyłanymi przez moich przeciwników politycznych powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z Platformą Obywatelską. Szkoła Podstawowa w Miejscu będzie funkcjonować zgodnie z uchwałą Rady Gminy podjętą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Funkcjonowanie Szkoły oraz ciągłość jej działalności są niezagrożone.Mariusz Krystian
Wójt Gminy SpytkowiceZ A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
z w o ł u j ę

na dzień 25 września br. tj. poniedziałek godz. 900
p o s i e d z e n i e wspólne
Komisji Budżetu i Infrastruktury oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznychktóre odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza materiałów pod obrady sesji:
  projekt uchwały/stanowisk w sprawie:
      1) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice*,
      2) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Spytkowice,
      3) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku,
      4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,
      5) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice,
      6) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych,
      7) przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019,
      8) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż trzy lata działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
      9) zmiany uchwały Nr XXVIII/216/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w drodze sprzedaży bezprzetargowej,
      10) wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,
      11) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,
      12) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,
      13) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,
      14) uchylenia uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXVIII/215/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów,
      15) rozpatrzenia Stanowiska Komisji Rewizyjnej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną zleconej Uchwałą Nr XXX/237/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 czerwca 2017 roku,
      16) rozpatrzenia skargi złożonej przez P. G.K na nienależyte wykonanie zadań przez Wójta Gminy Spytkowice,
      17) zmian w Uchwale Nr I/4/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie: powołania dwóch Komisji Stałych Rady Gminy Spytkowice.
3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Jerzy PiórowskiZ A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/ 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku
z w o ł u j ę

na dzień 27 września br. tj. środa godz. 1000

XXXI S E S J Ę Rady Gminy Spytkowicektóra odbędzie się w: sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach ul. Ks. Gołby 129

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji:
      1) wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez Radnego Stanisława Tomskiego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Spytkowice zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku,
      2) stwierdzenie prawomocności obrad,
      3) przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.
3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Wójta Gminy o:
      1) przebiegu wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2017 roku,
      2) przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2017 roku planów finansowych samorządowych osób prawnych – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach,
      3) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice według stanu na 30.06.2017 r.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
      1) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku,
      2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,
      3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sierakowice.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
      - zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
      - przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
      1) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice,
      2) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Spytkowice.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
      1) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż trzy lata działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
      2) zmiany uchwały Nr XXVIII/216/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w drodze sprzedaży bezprzetargowej,
      3) wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,
      4) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,
      5) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,
      6) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata,
      7) uchylenia uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XXVIII/215/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów.
10. Rozpatrzenie Stanowiska Komisji Rewizyjnej z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną zleconej Uchwałą Nr XXX/237/17 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 czerwca 2017 roku.
11. Rozpatrzenie skargi złożonej przez P. G.K. na nienależyte wykonanie zadań przez Wójta Gminy Spytkowice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
      - zmian w Uchwale Nr I/4/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 listopada 2014 roku w sprawie: powołania dwóch Komisji Stałych Rady Gminy Spytkowice. 13. Informacje w sprawie składanych oświadczeń majątkowych do:
      1) Wójta Gminy,
      2) Przewodniczącego Rady Gminy.
14. Przyjęcie protokołów z obrad:
      1) XXIX sesji Rady dniu w dniu 31 maja 2017 roku,
      2) XXX sesji Rady dniu w dniu 28 czerwca 2017 roku.
15. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad XXXI -ej sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
-mgr inż. Jerzy Piórowski-
W ubiegłym tygodniu znaleziono pieska na terenie sołectwa Miejsce, rasy mieszanej, maść czarna. Zwierzak o przyjaznym nastawieniu, spokojny, oswojony. Czeka na swego opiekuna. Jeśli ktoś rozpoznaje pieska lub chce podjąć się opieki prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33 8791 – 876 wewn. 31.

INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2017/2018 - Stypendia

Od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Spytkowice- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna.

Szczegóły na stronie gops.spytkowice.net.pl.

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. małopolskim
"Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie małopolskim"

Drodzy Mieszkańcy!
Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwisaukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

Forma pracy:
 • mapa + opis
 • tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
 • zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

Zasady:
1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. małopolskiego w wieku od 15 do 115 lat
2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa małopolskiego.
3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa
4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

SUMA NAGRÓD 1500 zł
I miejsce: 1000zł
II miejsce: 500zł


Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu www.info.clicktrans.pl lub clicktrans.com/blog w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.
Czekamy na Twoją pracę konkursową do 17 września 2017 r.
Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-malopolskie

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, iż w ramach realizacji projektu Kierunek Kariera zaplanowaliśmy kolejne dyżury doradców zawodowych w Andrychowie i Wadowicach. Bardzo proszę o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród mieszkańców, zamieszczenie na Państwa stronie internetowej oraz w miarę możliwości zachęcenie mieszkańców do udziału w projekcie i skorzystaniu z dofinansowanych szkoleń, które realizowane są na terenie całej Małopolski.


DLA KOGO PROJEKT?

Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

 • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum
 • mają powyżej 50 lat? każdy pracujący niezależnie od wykształcenia.


KIM JEST OSOBA PRACUJĄCA?

 • prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników
 • rolnik

PIERWSZYM KROKIEM DO OTRZYMANIA DOPŁATY DO SZKOLEŃ W FORMIE BONÓW SZKOLENIOWYCH JEST SKORZYSTANIE Z BILANSU KARIERY, czyli spotkania z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski. Na odwrocie podano przykładowe miejsca, gdzie można przyjść na Bilans Kariery (szczegółowa lista miejscowości dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl).


SZKOLENIA ZA BONY REALIZOWANE SĄ NA TERENIE CAŁEJ MAŁOPOLSKI, przez firmy szkoleniowe, które oferują szkolenia: komputerowe, językowe i prawo jazdy. Tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych (na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl). WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE KIERUNEK KARIERA udziela biuro projektu ?Kierunek Kariera? w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: klis@wup-krakow.pl.


Załączniki
Dzień dobry,

Chciałabym poinformować o konkursie organizowanym dla mieszkańców województwa małopolskiego pt. "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie małopolskim". O konkursie informujemy za pośrednictwem Urzędów Gmin i Powiatów. Prosimy o umieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej, aby w ten sposób jak najwięcej mieszkańców Gminy Spytkowice mogło wziąć udział w konkursie! Celem inicjatywy jest zachęcenie do aktywności sportowej oraz rozpowszechnienie turystyki rowerowej w regionie małopolskim.Konkurs organizowany przez serwis internetowy Clicktrans.pl, startuje 14 sierpnia 2017 r. i aby wziąć w nim udział, należy stworzyć pracę na temat: "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie małopolskim". W pracy można posłużyć się tekstem, zdjęciami lub materiałem filmowym własnego autorstwa.

Na prace czekamy pod adresem: konkurs@clicktrans.pl do 17 września 2017 r. Wówczas zostaną wybrane 2 najciekawsze prace i nagrodzone jednorazowymi nagrodami pieniężnym. Suma nagród to 1 500 zł.

Załączniki
Dzień dobry,

W związku z rekrutacją do projekty "BO JAK NIE WY, TO KTO?" realizowanym na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski i wadowicki) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o naszym projekcie na Waszej stronie internetowej.NASZ PROJEKT DAJE DUŻO MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB DO 30 R.Ż. - SZKOLENIA, STAŻ, WSPARCIE.

link do naszej strony internetowej: http://jmm.net.pl/jakniewytokto/

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupą docelową naszego projektu stanowią młodzi w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski), bierni zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt kierujemy przede wszystkim do osób poniżej 24 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z niepełnosprawnością.W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe
 • płatne staże
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania ?bon na zasiedleniePozdrawiam

Anna Sikora
Asystent ProjektuLp. Dane firmy Wolne stanowisko pracy Forma zatrudnienia Kontakt do osoby zainteresowanej
1 Generali Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
(firma kurierska)
ul. Szwedzka 12, 32-050 Skawina
10 kierowców (kurierów) Umowa z przewoźnikiem Sabina Moskal (kierownik transportu),
tel. 516 320 629
2 RP Complex Sp z o.o.
ul. Łanowa 50,
32-050 Skawina
Mechanik maszyn budowlanych

Kierownik robót drogowych

operator maszyn budowlanych - walec drogowy

Majster/Inzynier - roboty drogowe
Etat Dawid Chrzan
tel. 784 079 486
3 Nicromet Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Witosa 28,
43-512 Skawina
Zakład Skawina
ul. J. Piłsudskiego 23
Wytapiacz - 8 osób

Kontroler jakości - 1 os.

Pracownik budowlany - 1 os.

Konserwator - 1 os.
Umowa o pracę Aleksandra Olesińska
tel. 33 844 94 18
rekrutacja@nicromet.pl
4 "SPOŁEM"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. J. Słowackiego 1,
32-050 Skawina
Cukiernik Umowa - zlecenie Kierownik Piekarni
p. Marta Michalec
tel. 512 903 096
5 Teamtechnik Production Technology Sp z o.o.
ul. Za górą 23,
32-050 Skawina
Project Manager z jęz. niemieckim

Konstruktor mechanik

Asystent konstruktora mechanika

Monter mechanik

Monter elektryk
Umowa o pracę katarzyna.maslanka@teamtechnik.com
6 Valeo autosystemy Sp. z o.o. - systemy wycieraczek
ul. Przemysłowa 3,
32-050 Skawina
Operator linii produkcyjnej na dzień 21.07.2017 - 15 osób Umowa o pracę - zatrudnienie za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej z perspektywą nawiązania długofalowej współpracy Karolina Ogza
Specjalista ds. administracji Personalnej
tel. 12 277 11 45
karolina.ogza@valeo.com
7 Boryszew S.A. Oddział nowoczesne produkty aluminiowe Skawina
ul. J. Piłsudskiego 23,
32-050 Skawina
Skręcacz kablowy - 1 os. Umowa o pracę Kadry
tel. 12 276 08 05
8 Lynka Sp. z o.o.
ul. Marcika 4,
30-443 Kraków
Pomocnik drukarza

Pakowacz

Asystent w dziale sprzedaży eksportowej z bardzo dobrą znajomością jęz. angielskiego i/lub niemieckiego

Technik UR

Pakowacz
Umowa o pracę tel. 12 32 35 142 lub 12 32 35 141
hr@lynka.eu
Lynka Magazyn
ul. Krakowska 67,
32-050 Skawina
Pakowacz Umowa o pracę
9 "Prec-Odlew" Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 89,
32-050 Skawina
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Magazynier
Umowa o pracę na okres próbny, potem określony a następnie nieokreślony tel. 503 550 678 lub 12 276 49 95 wew. 22
m.frankowska@odlew.com.pl
10 Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o.
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3,
32-050 Skawina
Frezer, Tokarz

Ślusarz

Modelarz odlewniczy

Formierz

Wytapiacz metalu w piecach indukcyjnych
Umowa zlecenie lub umowa o pracę tel. 12 63 49 410 lub 12 63 49 411
specodlew@specodlew.com.pl
anna.slup@specodlew.com.pl
11 Perfect Consulting
ul. Czechosłowacka 3,
81-336 Gdynia
Sprzedawca w sklepie wolnocłowym na lotnisku (Kraków)   tel. 602 480 503
biuro@perfectconsulting.pl

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 programu "Rodzina 500+"


W dniu 30 września 2017r. kończy się pierwszy okres zasiłkowy, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w formie papierowej a także wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. (art. 21 ust. 4 w/w ustawy)

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.Nowe wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12,

od dnia 1 sierpnia 2017 r.Na stronach internetowych Urzędu Gminy Spytkowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach na bieżąco będą umieszczane informacje na temat realizacji programu 500+.INFORMACJA DLA ROLNIKÓW


Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 roku.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wniosek do pobrania: pobierz plik w wersji pdf


Weź udział w akcji informacyjnej! Zacznij dbać o powietrze, którym oddychasz!


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini zapraszają samorządy, urzędy marszałkowskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, placówki szkolne do skorzystania z Mobilnego Laboratorium "POLoNEs" (Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji).
Specjalnie skonstruowane laboratorium, może dojechać do dowolnej miejscowości i wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców.
Mobilna ekspozycja pokazuje przyczyny niskiej emisji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości całkowitej likwidacji. Całość wyposażenia umożliwia efektywną edukację młodzieży i dorosłych poprzez naoczne przekonanie się o przyczynach niskiej emisji, a także jej negatywnych skutkach między innymi dla zdrowia człowieka.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

Jak działa "POLoNEs"

Mobilne Laboratorium "POLoNEs" stanowią dwa elementy:
    - zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,
    - OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Wszystkich zainteresowanych warsztatami z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium "POLoNEs" zapraszamy do kontaktu z Fundacją pod numerem 607-358-222 lub mailowo edukacja@fwie.pl.
Więcej informacji na stronie www.polones.fwie.pl

Partnerzy projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini
Projekt pn. Mobilne Laboratorium "POLoNEs" (Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji) współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.


Do pobrania: Ulotka w wersji pdf


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE ODBYTEGO W DNIU 5 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice odbytego w dniu 5 marca 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 3/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 4 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 4/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA RYCZÓW ODBYTEGO W DNIU 5 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 5 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 3/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 5/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 5/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 4 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 5/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
7th IWA conference on odours & air emissions.

Konferencja organizowana jest przez International Water Association (IWA) przy wsparciu Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.


Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznychOstrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 - 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 - 16:00.OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice informuje Mieszkańców Gminy, że został zniesiony zakaz przetrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.
Nadal występuje obowiązek utrzymywania drobiu w ogrodzonych wybiegach, pojenia i karmienia drobiu w budynkach, w których należy zabezpieczyć wodę i pasze przed dostępem dla ptactwa dziko żyjącego.

Harmonogram BO Małopolska 2017


Od 29 maja do 19 czerwca wszyscy Małopolanie, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać własne pomysły obywatelskie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Najpóźniej 14 września zostanie ogłoszona pełna lista zweryfikowanych zadań, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty poznamy natomiast ostatniego dnia listopada.
Znamy już szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 2017. W tegorocznej edycji na wszystkie pomysły zgłoszone przez mieszkańców regionu, które przyczynią się do rozwoju regionu samorząd województwa przeznaczył 8 mln zł. Do każdego z 6 subregionów trafi więc 1 330 000 zł.

Więcej informacji na Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego.


Ogłoszono nabory wniosków


Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 4 maja do 19 maja 2017 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020
    1) nabór 6/2017 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
    2) nabór 7/2017 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
    3) nabór 8/2017 z zakresu wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury
    4) nabór 9/2017 z zakresu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
    5) nabór 10/2017 z zakresu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
    6) nabór 11/2017 z zakresu wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Szczegóły ogłoszenia
Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez publikację "Remont - montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska""


W dniu 30 marca br. Wiceprezes Fundacji Rozwoju Gmin Polskich w Krakowie złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznegow zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez "Remont - montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska"".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:
 1. Uproszczona oferta złożona przez Fundację do Urzędu Gminy w dniu 30 marca br. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  Muszą jednak być spełnione następujące warunki:
      - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
      - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
      - łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,
      - wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.


  Wniosek Fundacji spełnia łącznie powyższe warunki.

  Przedmiotem zadania publicznego jest "Remont - montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska"".

  Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:
  • ochrona kompleksu starorzeczy: "Wiśnicz", "Oko" i "Krajskie" położonych na terenie gminy Spytkowice, stanowiących ostoję przyrody i korytarz ekologiczny,
  • stworzenie miejsc dla aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy a w szczególności wędkarzy, dzieci i młodzieży i turystów,
  • pielęgnowanie ekologicznych i turystycznych walorów Gminy,
  • promowanie ekologicznego stylu życia,
  • angażowanie społeczności Gminy w działania o charakterze proekologicznym,
  • rozpowszechnianie występującej na terenie Gminy flory i fauny,
  • zwiększanie świadomości społecznej nt. konieczności ochrony przyrody,
  • poprawa stanu istniejącej małej architektury,
  • stworzenie dodatkowych miejsc informacyjnych oraz miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji,
  • stworzenie miejsc edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
  • zwiększenie oferty turystycznej gminy Spytkowice,
  • podniesienie atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej Starorzeczy oraz wzrost zainteresowania tym obszarem.
  W ramach zadania publicznego zostanie przeprowadzone działanie: remont 10 tzw. zespołów obiektów małej architektury.
 3. Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Fundację w następujący sposób:
  " Zadanie polegać będzie na remoncie - montażu elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska": "Wiśnicz", "Oko" i "Krajskie" usytuowanych na terenie Gminy Spytkowice. Zakres remontu przewiduje wyremontowanie 10 tzw. "zespołów obiektów małej architektury"(w tym: punkt informacyjno-wypoczynkowych oraz podesty drewniane)."
 4. Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
 5. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 13 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (Uchwała XXIV/169/16 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 6. Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą "Remont - montaż elementów małej architektury w obrębie kompleksu starorzeczy "Wiśliska"" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych).
 7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 - 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 10 kwietnia br.

Załącznik:   UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) w dniach od 29.03.2017 r. do 30.04.2017 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego działki o numerze ewidencyjnym: 947 o pow. 0,0262 ha, 2631/2 o pow. 0,0888 ha, 2635/1 o pow. 0,0220 ha, 2770/4 o pow. 0,1731 ha, 2816 o pow. 0,0174 ha położone w Ryczowie - objętą księgą wieczystą KR1W/00035392/8.

Karta inwentaryzacyjna Nr 1 oraz dokumenty dotyczące przejmowanej nieruchomości są do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice - Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy tj. (poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, środa od godz. 7.30 do godz. 17.00, piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00).

Załączniki:
Ogłoszenie
Mapy
Karta inwentaryzacyjna

Wójt Gminy Spytkowice
mgr Mariusz Krystian

Kampania informacyjna „LSR w 2017”


Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. planowanych w 2017 roku naborów wniosków, z których pierwszy odbędzie się w terminie 27 luty – 13 marca 2017 roku z zakresu tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (…). Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków , a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:
- Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych).

Maksymalny poziom dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 zł.

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój gospodarstw rybackich, zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, tworzenie infrastruktury na obszarach rybackich, organizację wydarzeń promocyjnych czy działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu.

W 2017 roku zaplanowane zostały również nabory realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które będą dotyczyć następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR: - Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy), w ramach którego będzie można uzyskać na realizację poszczególnych zadań od 5 do 50 tys. zł dofinansowania, przy 100% intensywności wsparcia.
- Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacje własne LGD).

Ponadto uczestnicy spotkań zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org

INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE ODBYTEGO W DNIU 26 LISTOPADA 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 22 lutego 2017 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 26 listopada 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE ODBYTEGO W DNIU 26 LISTOPADA 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 22 lutego 2017 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 26 listopada 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3


INFORMACJA dla ROLNIKÓW


Wójt Gminy Spytkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 roku.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Wniosek do pobrania - pobierz w wersji pdf


INFORMACJA - WYCINKA DRZEW


Uprzejmie informuję, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody został zniesiony wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzony został również zapis mówiący o wyłączeniu uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zatem według nowych zapisów ustawy, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce - prywatnej posesji.

Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Spytkowice na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty do 31 stycznia 2017 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadającej na rok 2017 wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (zgodnie z art. 11? ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz.487).

Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty za zezwolenia w terminach wymienionych ustawowo spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 -116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice
nr konta bankowego - 91 8112 0008 0030 0214 2000 0010
z adnotacją, że jest to I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2017.


Druk oświadczenia
( do ściągnięcia w formacie .doc) dostępny jest również w pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓŁWIEŚ ODBYTEGO W DNIU 25 września 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 16 grudnia 2016 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 25 września 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Listy obecności
Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu "Barwy Wolontariatu". Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz szesnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy w każdym z województw mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.


Załączniki:
Informacja
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy


Wyjątkowa szansa: wolontariat sukcesu dla nastolatków!

Polacy bardzo chcą dzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Dlatego tak bardzo potrzeba wolontariuszy, którzy w tym pomogą. Banki Żywności proponują młodym ludziom wyjątkowe doświadczenie, które uczy skuteczności: udział w prowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności w dniach 25-27 listopada. – To od Was zależy, ile zbierzemy jedzenia. Czekają na nie osoby, które bez Waszej pomocy nie będą miały radosnych świąt. Tak wiele więc zależy od wolontariuszy – podkreśla Anna Kołnierzak z Federacji Polskich Banków Żywności, która przez lata sama była wolontariuszką.

Każdy kto chciałby wziąć udział w tej ogólnopolskiej akcji, która będzie prowadzona na terenie tysięcy sklepów, w których Polacy robią zakupy, może zgłosić się do 7 listopada do najbliższego Banku Żywności. Namiary poszczególnych Banków Żywności znajdziecie na www.bankizywnosci.pl w zakładce „kontakt”. – Wolontariat Banków Żywności to marka sama w sobie. Po pierwsze daje umiejętność osiągania sukcesu, bo walczymy o to, by w trzy dni zebrać jak najwięcej jedzenia, na które czekają osoby potrzebujące. Po drugie uczy, jak mieć pozytywny wpływ na otoczenie. To świetna szkoła zarządzania i skuteczności. A jeśli już mówimy o „szkole”, to właśnie szkoły bardzo doceniają taką aktywność uczniów – zaznacza Anna Kołnierzak.

Banki Żywności to sieć pomocowa, która obejmuje całą Polskę. Banki tworzą system, dzięki któremu Polacy mogą dzielić się tym co kupują z osobami potrzebującymi. Chodzi także o to, by żywność się nie marnowała i dlatego Banki dbają o to, by całe pełnowartościowe jedzenie zostało wykorzystane. – To obecnie jedno z najważniejszych wyzwań na świecie – tłumaczą eksperci Banków Żywności.Konkurs "Sukces zaczyna się od stypendium"


Stypendia dają moc. Stypendia mogą pomóc w rozwoju, w podjęciu ważnych decyzji edukacyjnych, w spełnianiu marzeń. Jeśli Twoja historia wpisuje się w hasło "Sukces zaczyna się od stypendium", weź udział w naszym konkursie!
Stwórz krótki film (lub fotokast), opisujący zmiany, które wniosło w Twoje życie zdobyte przez Ciebie stypendium. Zainspiruj innych.
Wśród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy najlepsze, które nagrodzimy czytnikami e-booków.
Do udziału w konkursie zapraszamy byłych i obecnych stypendystów programów stypendialnych krajowych lub zagranicznych, organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa.
Na zgłoszenia czekamy do 14 października 2016 r. do godziny 12:00.
W karcie zgłoszenia należy podać link do zamieszczonego w Internecie filmiku/fotokastu.
Szczegóły konkursu, w tym kryteria oceny prac można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie mojestypendium.pl Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dobra Sieć. Partnerem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Załącznik:
Wniosek konkursowy
Regulamin konkursu

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:
a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem
c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;
d) 3-miesięczne staże zawodowe;
e) 6-miesięczne bony stażowe;
f) pośrednictwo pracy;
g) bony na zasiedlenie.

  Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Szczegółowe informacje dostępne są:
 • w Biurze Projektu w Krakowie ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków
 • na stronie internetowej – www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl
 • Telefon 510 278 067
 • E-mail -  kontakt@rozpocznijodnowa.wgpr.pl
"LSR w 2016" - Kampania informacyjnaStowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi - Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej - Przewodniczącej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szczegóły informacji


Szanowni Państwo


Znamy listę zadań, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Cieszymy się bardzo, iż wśród 152 projektów wybranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego znalazły się projekty zgłoszone przez Stowarzyszenie tj. - "Festiwal Doliny Karpia w powiecie wadowickim" o kodzie - PKWAK041 , "Festiwal Doliny Karpia w powiecie oświęcimskim" o kodzie - PKOSK042 oraz partnerski projekt subregionalny pn.: "Zachodnia Małopolska lubię to" o kodzie - SZACK019
O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują Państwo sami. Głosowanie rusza 18 czerwca i potrwa do 6 lipca. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o oddanie głosu na nasze projekty.
Mają Państwo do dyspozycji aż trzy metody, by wyrazić swoje poparcie dla danego projektu. Mogą zrobić to za pośrednictwem formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego lub osobiście w agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Listę zwycięskich zadań poznamy 31 lipca. Warto dodać, że zadania z I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będą realizowane najpóźniej do końca 2017 roku.

Więcej informacji dotyczących I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego otrzymacie Państwo w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator ul. Rynek 2 oraz ze strony bo.malopolska.pl.


Kampania informacyjno - promocyjna Stowarzyszenia Dolina Karpia -
Rusza LSR!17 583 000,00 zł będzie miała do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała 6 650 000,00 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego RYBY 10 500 000,00 zł . Ponadto otrzymała na wdrażanie projektów współpracy 133 000,00 zł w ramach PROW oraz 300 000,00 zł w ramach PO RYBY. Wicemarszałek Stanisław Sorys dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia Dolina Karpia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi Prezesowi Stowarzyszenia oraz Pani Katarzynie Solarskiej Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia. Pieniądze będą do wykorzystania do 2022 roku.

Nowe Projekty Unijne


Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają wsparcie również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Szacujemy, że w gminie Spytkowice programem tym objętych zostanie około 1465 dzieci, a łączna kwota przyznanych świadczeń na rok 2016 tj. od kwietnia do grudnia 2016r. dla tych rodzin może wynieść 6.592.500,00 zł.
W Gminie Spytkowice jednostką odpowiedzialną za realizowanie ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 +” będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach mający swoją siedzibę w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 (obok policji). Wnioski o wypłatę świadczenia Rodzina 500+ będzie można składać od wtorku do piątku każdego tygodnia. W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku wnioski o wypłatę świadczenia 500+ przyjmowane będą w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w sali wykładowej w godzinach: wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-15.30; środa w godzinach 8.00-17.00 oraz w soboty tj.: 09 kwietnia 2016r. , 23 kwietnia 2016r. , 7 maja 2016r oraz 14 maja 2016r.; w godzinach 8.00-13.00.

W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji prosimy aby do każdego wniosku dołączyć:
 1. Kserokopię dowodów osobistych rodziców (oryginały do wglądu)
 2. Kserokopię aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu)
 3. Kserokopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany (oryginały do wglądu)
 4. Nr konta bankowego
 5. Numery PESEL członków rodziny
Do wniosku o wypłatę świadczenia 500+ na pierwsze dziecko prosimy dodatkowo dołączyć:
 1. Kserokopię Pit 11, Pit 40 lub innych za 2014 rok (oryginały do wglądu)
 2. Kserokopię ewentualnych świadectw pracy od 2014 roku (oryginały do wglądu)
 3. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło osiągnięcie dochodu
 4. Kserokopię wyroków sądowych o przysądzonych alimentach lub rozwodzie. (oryginały do wglądu)
 5. Inne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji dochodowej bądź rodzinnej.

Możliwość pobrania wniosku wraz z załącznikami na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach www.gops.spytkowice.net.plINFORMACJA


Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych "Cumulus", prowadzącego OWES dla subregionu: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie w możliwie krótkim czasie załączonej ankiety, która ma na celu zbadanie potrzeby małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, ngo, WTZ, CIS, KIS, itd.) i jak najlepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej z w/w subregionów.

Podmioty, które wypełnią ankietę w pierwszej kolejności informowane będą o realizowanym wsparciu.
Aby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć na link: Ankieta do wypełnieniaINFORMACJA
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE


W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione informuję , że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co sprawia wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw.


       Ruszył nabór projektów do konkursu "FIO Małopolska Lokalnie" w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5000 zł na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacjiInformacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Informujemy, że od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:
- złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 11 ust. 4,
- w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku - art. 11 ust. 7.

Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej zasady ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:
A.  przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.
Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie sprzedaje trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% alkoholu
który nie złoży do 31 stycznia 2016 roku oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, będzie mógł złożyć takie oświadczenia najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 11 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
-  30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł
-   30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

  Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu, w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą, spowoduje wygaszenie zezwolenia.

  B.  przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 11 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.
Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30% opłaty podwyższonej określonej w art. 11 ust. 5.

  Np. przedsiębiorca sprzedający w danym punkcie trzy rodzaje napojów alkoholowych o zawartości:
- do 4,5 % alkoholu (oraz piwo),
- od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% alkoholu
który nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z tych zezwoleń, i który nie przekroczył ustawowych progów wartości sprzedaży, będzie mógł dokonać wymaganej opłaty najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci 30% podstawowej opłaty określonej w art. 11 ust. 2 dla poszczególnych rodzajów zezwoleń, czyli:
-  30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów do 4,5 % alkoholu (oraz piwo) – tzn. 157,50 zł
-  30% kwoty 525 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – tzn. 157,50 zł
-  30% kwoty 2.100 zł dla zezwoleń na sprzedaż napojów powyżej 18% alkoholu, tzn. 630,0 zł.

  W przypadku przekroczenia ustawowych progów wartości sprzedaży alkoholu, roczna opłata dla poszczególnych rodzajów zezwoleń obliczana w sposób określony w art. 111 ust. 5, tzn. przy przekroczeniu wartości:
1)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2)  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – roczną opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3)  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

  Jeśli przedsiębiorca, który przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone w art. 111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016 roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30% podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej dla danego rodzaju zezwolenia.

  Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Druk oświadczenia
( do ściągnięcia w formacie pdf) dostępny jest również w pok. Nr 9 Urzędu Gminy w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 12.


Z A W I A D O M I E N I E
obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice działającej przez pełnomocnika Dariusza Bednarczyka Biuro Inżynierskie BTB ul. Rzemieślnicza 1, 30-636 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbiórka i budowa mostu na potoku Spytkowickim w ciagu drogi gminnej ul. Sosienki w miejscowości Spytkowice” zlokalizowanej na terenie położonym w gminie Spytkowice, w miejscowości Spytkowice na działkach o numerach ewidencyjnych 368/1, 2882/3, 4536/1, 4863/21
Ponadto informuję o wystąpieniu do

    - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków,
    - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, ul. Teatralna 2 34-100 Wadowice,


z zapytaniem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Spytkowice - www.spytkowice.net.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice oraz w Sołectwie Spytkowice. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. – tj. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, .– Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pokój Nr 15), środa od godz. 9.00 – 17.00, piątek od godz. 7.30 – 14.00 pozostałe dni od 7.30 – 15.30.
O G Ł O S Z E N I E

W związku z nielegalnym wysypywaniem śmieci na działce położonej między ul. Kaniów i ul. Rzemieślniczą informuję o całkowitym zakazie wysypywania śmieci, gruzu oraz innych odpadów na tym terenie.

Przypominam również, że zgodnie z obowiązującym systemem odbioru odpadow komunalnych na terenie Gminy Spytkowice właściciel nieruchomości w ramach uiszczanej opłaty ma możliwość oddania każdej ilości odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice.INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 183/15 znak: WI-II.7840.12.16.2015 z 20 października 2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: "Budowa gazociągu przyłączeniowego DN100 CN 6,3 MPa do SRP Spytkowice 1-2, w ramach realizacji zadania "Przebudowa gazociągu przyłączeniowego do SRP Spytkowice 1-2".
Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Spytkowice, miejscowość Spytkowice, jednostka ewidencyjna 121806_2 Spytkowice, obręb ewidencyjny 0005 Spytkowice, nr działek ewidencyjnych: 1227/140 1227/141, 1227/142, 1227/144, 1227/146, 1227/147, 1227/148, 1700/54, 1700/70, 1700/61".

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 69, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.dnie
INFORMACJA
dotycząca zmiany zasad odbioru odpadów zielonych
z terenu nieruchomości

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Spytkowice z dnia 1 lipca 2015 r. od 1 sierpnia 2015 r. zostały zmienione zasady odbioru odpadów zielonych (z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni).
W ramach dotychczasoej opłaty, bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą maksymalnie DWA worki odpadów (biodegradowalnych) o pojemności 120 litrów na miesiąc.
Dodatkowe ilości odpadów (biodegradowalnych) będą odbierane za opłatą w wysokości:
- 10 zł za 120 l w przypadku odbioru odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości
- 9 zł za 120 l w przypadku dostarczenia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 57.


ZUK w Spytkowicach

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w związku z zakończoną terenową taksacją lasów wszyscy właściciele gruntów sklasyfikowanych w rejestrze ewidencji jako lasy zostaną indywidualnie zawiadomieni o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów oraz możliwości składania zastrzeżeń i wniosków.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Spytkowicach (pok. nr 15) lub pod nr telefonu (33)8791820 wew.: 31 i 33.Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów.

W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami agresji ze strony wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice” utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności winni oni zapewnić stały i skuteczny nadzór nad tymi zwierzętami oraz zapobiegać niekontrolowanemu wydostaniu się psa poza teren własnej nieruchomości.I N F O R M A C J A

Awarię oświetlenia ulicznego w roku 2015 na terenie administracyjnym Gminy Spytkowice należy zgłaszać bezpośrednio do Zakładu Energetycznego pod nr tel. 991 lub (33) 8791820, (33) 8791856 wew. 44, 45 w godzinach pracy Urzędu.
Termin usunięcia awarii: 7 dni od daty zgłoszenia.


OPIS WZORU NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCHI N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
o zmianach jakie nastąpią od dnia 1 marca br. w zakresie:


AKTU STANU CYWILNEGO:
Zgodnie z nową ustawą rozpocznie się informatyzacja rejestracji aktów stanu cywilnego.
Od tego momentu akty: urodzeń, małżeństw i zgonów będą rejestrowane w systemie teleinformatycznym.
Dzięki temu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w kraju będzie można otrzymać papierowy odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu niezależnie od tego kiedy został sporządzony i gdzie jest przechowywany.

NADANIA NUMERU PESEL:
Kierownik urzędu stanu cywilnego zaraz po sporządzeniu aktu urodzenia wystąpi do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, który zostanie umieszczony w rejestrze przy akcie urodzenia.

WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH:
Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu.
Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
Nie wymieniamy dowodu na nowy jeżeli jego termin ważności nie minął.
Wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnej gminie na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Zobacz film - Zobacz, co zmieni się od 1 marca
O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY SPYTKOWICEInformuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że nie istnieje podstawa prawna wg której można np. pozostawić dowód osobisty "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) przez nieuczciwą osobę do popełnienia przestępstwa.

Ponad to informuję, że utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.PIERWSZA POMOCNUMERY ALARMOWE

SZANOWNI PAŃSTWO

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243), proszę o zgłaszanie tego faktu na dzienniku podawczym lub w sekretariacie urzędu co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171 poz. 1016).

Obsługa osoby dokonywana będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243).


Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej poprzez złożenie wniosku na dzienniku podawczym urzędu,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie wniosku faksem na numer 33 / 8791 560,
- w formie e-maila poprzez przesłanie wniosku na adres gmina@ospytkowice.net.pl
- poprzez skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl - gdzie po zalogowaniu się należy wybrać z alfabetycznej listy spraw link "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu".

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia powinno zawierać wskazanie wybranej metody komunikowania się przez osobę uprawnioną.

Po dokonaniu zgłoszenia urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w sposób przez nią wskazany w celu uzgodnienia terminu realizacji świadczenia.


Wniosek do pobrania.PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej,
nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!


Możesz skorzystać z pomocy instytucji:

Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
Ośrodki wsparcia - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewnią bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
Prokuratura, Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską.
Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Na terenie Gminy Spytkowice pomoc możesz uzyskać:
Punkt wsparcia i informacji dla osób
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie


Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek 8.00-10.00
Wtorek 15.30-17.30
Środa 12.00-14.00
Czwartek 13.00-15.00
Piątek 8.00-10.00
Budynek GOPS pok. nr 3
ul. Zamkowa 12
tel. ( 33) 8791 - 715 wew. 23
Posterunek Policji w Spytkowicach ul. Zamkowa 10 Tel. (33) 8791-897
Psycholog - Sebastian Uznański
Przyjmuje w każdy poniedziałek miesiąca od 14.00 do 19.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu
Sala wykładowa GOPS
ul. Zamkowa 12
tel. ( 33) 8791 - 820 wew. 38
Radca prawny - Maciej Jeziorski
Przyjmuje w każdy piątek od 12.00 do 15.00
Budynek Urzędu Gminy pok. Nr 10
ul. Zamkowa 12


Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00),
tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00-21.00),
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

W ramach pracy psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym od dnia 1 lipca uruchomiono grupę wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu.

Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca od 14. 00 - 16.00 w sali wykładowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

W razie chęci udziału w spotkaniach grupy należy się skontaktować osobiście lub telefonicznie z pełnomocnikiem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w siedzibie Urzędu Gminy - pok. Nr 20, tel. ( 33) 8791 - 820 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Spytkowice uprzejmie informuje, że w ramach pracy Urzędu Gminy będzie można uzyskać bezpłatną konsultację prawną. Radca prawny będzie przyjmował mieszkańców w każdy piątek w pokoju nr 10 w godzinach od 12:00 do 15:00Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie w tut. ośrodku, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.