Umiem pływać

Już po raz kolejny staraniem Wójta Gminy Mariusza Krystiana Gmina Spytkowice przystąpi do realizacji projektu "Umiem pływać". Program powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Projekt realizowany jest w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym roku skierowany jest do 60 uczniów z terenu Gminy Spytkowice i ma na celu:

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Gmina Spytkowice na realizację programu nauki pływania otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć nauki pływania w okresie od 1 marca 2018r. do 30 czerwca 2018r. na Krytej Pływalni w Wadowicach przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników.
Dzień Dawcy Szpiku - pomagamy Filipowi Tomskiemu

20 lutego w Sali Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowano konferencję prasową z udziałem m. in. Katarzyny Baran - koordynatora ds. Rekrutacji Dawców z Fundacji DKMS oraz Mariusza Krystiana - Wójta Gminy Spytkowice, który objął patronatem honorowym akcję pomocy Filipowi Tomskiego - mieszkańcowi gminy Spytkowice.

Filip Tomski jest przyszłą gwiazdą piłki nożnej. Mimo tego, że ma dopiero 9 lat to już wie kim zostanie w przyszłości - wybitnym zawodnikiem. Swoją pasję do gry łączył z opieką nad ukochanym psem, zabawą klockami Lego i pomaganiem innym ludziom.

Niestety od sierpnia ubiegłego roku Filip nie może trenować. Lekarze zdiagnozowali u niego chłoniaka, którego można wyleczyć tylko za pomocą przeszczepienia komórek macierzystych. Dziś już wiadomo, że mimo olbrzymiego wsparcia całej rodziny nikt z bliskich nie może zostać dawcą dla chłopca. Aby mógł on dalej realizować swoje pasje potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego.

Przypominamy, że akcja pomocy Filipowi na terenie naszej gminy odbędzie się 25 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach (godz. 1000 - 1500) oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach (godz. 1000 - 1700).

Pomóżmy Filipowi i innym chorym wrócić do zdrowia i zarejestrujmy się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.

I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE!Informacja o prowadzonym remoncie szkół

Za nami kolejne miesiące trwającej termomodernizacji placówek oświatowych. Z każdym dniem, szkoły przybierają docelowy wygląd. W skrócie postaramy się przybliżyć postęp prac w każdym budynku.

W Bachowicach zakończona została dobudowa wiatrołapu od strony biblioteki. Ponadto wykonano ocieplenie budynku oraz elewację. Ostateczny wygląd przybrały także kuchnia i biblioteka. Prace remontowe prowadzone są cały czas w poszczególnych, wyłączonych z użytkowania, częściach szkoły.

W Spytkowicach wykonano dach na starej części szkoły, wymieniono okna oraz ocieplono budynek. Na ukończeniu są prace remontowo-budowlane na starej części szkoły tj. m. in. wykonanie posadzek, ścian oraz instalacji.

W Ryczowie, po początkowych problemach związanych z odwodnieniem terenu, prace ruszyły "pełną parą". Zakończono nadbudowę pomieszczenia przy zapleczu sali gimnastycznej. W tej części prowadzone są prace wykończeniowe i instalacyjne. Ponadto wykonano częściowe ocieplenie ścian, natomiast prace remontowe rozpoczęto w salach lekcyjnych.

Przypominamy, że koszt prowadzonej termomodernizacji to blisko 15,5 mln złotych. Zgodnie z parafowanymi umowami remont obiektu w Bachowicach wyniesie prawie 2,7 mln złotych, obiektu w Ryczowie niecałe 5 mln złotych, natomiast remont obiektu w Spytkowicach wyniesie 7,8 mln złotych.
Uroczysty Jubileusz pani Anny Wyrwont

Do grona stulatek zamieszkałych w Gminie Spytkowice dołączyła pani Anna Wyrwont. Pani Anna urodziła się 3 lutego 1918 r. w Spytkowicach, gdzie spędziła całe swoje dotychczasowe życie.

W dniu 17 lutego Dostojna Jubilatka w gronie swojej najbliższej rodziny obchodziła swoje setne urodziny. Rodzinne obchody 100-lecia urodzin rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym w Spytkowicach.

W tym szczególnym dniu nie zabrakło życzeń i podziękowań. Te najbardziej osobiste płynęły oczywiście od rodziny. Dzieci dziękowały za dom, do którego zawsze chciały wracać. Stał się on fundamentem, na którym założyli rodziny i wychowali swoje dzieci. Dziękowały również za mądrość płynącą z doświadczenia, dobre rady, a przede wszystkim za miłość, którą mogli odczuwać przez całe dzieciństwo i dorosłe życie. Pani Anna Wyrwont wychowała 5 dzieci, doczekała 12 wnuków i 11 prawnuków.

W tej niecodziennej uroczystości wzięli udział także przedstawiciele samorządu. W imieniu władz samorządowych dostojnej Jubilatce życzenia Błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także wyrazy uznania oraz najwyższego szacunku przekazał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Haliną Pióro. Wójt odczytał również listy gratulacyjne podpisane przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika.

Z okazji pięknego Jubileuszu życzymy Pani Annie Wyrwont wszystkiego co najlepsze oraz oczywiście 200 lat !!!
Roczna odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych OSP

9 lutego br. w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie odbyła się odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego. W programie odprawy omówiono następujące zagadnienia:
- Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach za 2017 rok,
- Informacja przedstawicieli Związku Ochotniczych straży Pożarnych RP dotyczące działalności Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach w 2017 roku i planów na 2018 rok.
- Sprawy bieżące z zakresu współpracy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach z ogniwami Związku OSP RP.

W trakcie odprawy Wójt Gminy Spytkowice a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach Mariusz Krystian zapoznał zebranych z charakterystyką Gminy Spytkowice. Przedstawił i omówił najważniejsze zagrożenia występujące na naszym terenie oraz zaprezentował warunki lokalowe - siedzib jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na tutejszym terenie. Omówił również dokonane w ostatnich czterech latach zakupy samochodów pożarniczych i sprzętu dla poszczególnych OSP.
W odprawie uczestniczyli:
- Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie - nadbryg. Stanisław Nowak
- Małopolski Kapelan KW PSP w Krakowie - ks. Władysław Kulig
- Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak
- Kadra oficerska Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach
- Członek Zarządu Głównego Z OSP RP - dh. Józef Cholewka
- Członek Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP - dh. Antoni Kwarciak
- Komendanci Zarządów Oddziałów Gminnych Z OSP RP z terenu Powiatu Wadowickiego
- Prezesi i Naczelnicy OSP z terenu Powiatu Wadowickiego
- Starosta Powiatu Wadowickiego - Pan Bartosz Kaliński
- Przewodniczący Rady Powiatu Wadowice - Pan Jan Gębala
- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Powiatu wadowickiego - Pan Ryszard Mróz.
- Przedstawiciel KP Policji w Wadowicach - asp. Mirosław Rzońca.
- Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - Pan Jerzy Piórowski
- Wójt Gminy Wieprz - Pani Małgorzata Chrapek
- Wójt Gminy Lanckorona - Pan Tadeusz Łopata
- Wójt Gminy Brzeźnica - Pan Bogusław Antos
- Wójt Gminy Tomice - Pan Witold Grabowski
- Wójt Gminy Spytkowice - Pan Mariusz Krystian,
- Przedstawiciel Burmistrza UM Wadowice - Pani Beata Mamcarczyk
- Przedstawiciel Wójta Gminy Stryszów - Pani Marta Pływacz
- Sekretarz Gminy Spytkowice - Pani Anna Przejczowska
- Inspektor d/s. Zarządzania kryzysowego - Pan Krzysztof Świergosz,

Było to pierwsze takie spotkanie strażaków zorganizowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach i Wójta Gminy Spytkowice na terenie naszej Gminy.Studium uwarunkowań - dyskusja publiczna

14 lutego 2018 r. odbyła się w naszym urzędzie dyskusja publiczna na temat opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. Obecnie obowiązujący dokument pochodzi z 1999 roku. W ciągu tych 19 lat nasza gmina znacznie się zmieniła, zmieniły się również przepisy regulujące tę kwestię, w związku z czym podjęcie działań mających na celu aktualizację Studium było niejako konieczne.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzony dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Informuje o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje ono ostatecznie ich przeznaczenia. Ma charakter strategiczny, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego, kontynuowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Problematyka studium jest szczegółowo określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymaga skupienia się przede wszystkim na gospodarowaniu przestrzenią, ochronie środowiska kulturowego i przyrodniczego w powiązaniu z systemami komunikacji i infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu interesów zarówno publicznych jak i prywatnych.

Prace nad Studium rozpoczęły się w 2016 roku, kiedy to Rada Gminy Spytkowice podjęła stosowną uchwałę w tym zakresie. Następnie, przez miesiąc, zainteresowani mogli zgłaszać własne wnioski dotyczące sporządzenia dokumentu. Po zakończeniu prac przez Wykonawcę, projekt został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spytkowice. Przeprowadzona debata pozwoliła Mieszkańcom uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące ogólnych i szczegółowych zagadnień związanych ze Studium. W najbliższym etapie prac nad projektem osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zgłaszać uwagi do Studium. Uwagi należy zgłaszać do Wójta Gminy Spytkowice na piśmie lub w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2018 roku.
Lekcja samorządowa

5 lutego 2018 roku gościliśmy w murach Urzędu Gminy młodzież z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie wraz z nauczycielami: Agnieszką Wawro oraz Łucją Kucią - Supron. Celem wizyty było zapoznanie młodych obywateli z działalnością naszego samorządu.

Na początku uczniowie otrzymali potężną dawkę wiedzy teoretycznej oraz ciekawostek związanych z funkcjonowaniem urzędu od Sekretarza Gminy Anny Przejczowskiej. Ponadto mogli zapoznać się z protokołami z sesji Rady Gminy. Wszyscy jednak czekali na możliwość spotkania z Wójtem Gminy Mariuszem Krystianem, do którego mieli przygotowanych mnóstwo pytań. Uczniowie pytali o kwestie związane m. in. z budżetem gminy, inwestycjami oraz pełnieniem funkcji wójta gminy. Poruszono również tematy dotyczące uchodźców, kadencyjności samorządów oraz ewentualnego wprowadzenia w naszym kraju waluty euro. Nie zabrakło także pytań osobistych do Wójta związanych z jego zainteresowaniami i marzeniami.

Na koniec uczniowie zwiedzili urząd, zatrzymując się m. in. w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tam dowiedzieli się jakie sprawy leżą w kompetencji Kierownika USC, w jaki sposób składa się wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz jak sporządza się akty stanu cywilnego.
Jubileusz 180-lecia Szkoły w Ryczowie

Końcem ubiegłego roku, Szkoła w Ryczowie świętowała swój jubileusz. Dla wszystkich, którzy nie śledzą losów Placówki na bieżąco, prezentujemy krótką relację z tego wydarzenia.

13 grudnia 2017 r., w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, Szkoła w Ryczowie świętowała jubileusz 180-lecia. Tak więc społeczność dzisiejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie tylko z szacunkiem i uznaniem spojrzała we własną przeszłość, przywołując założyciela szkoły, ks. Jana Biedrończyka, jego następców tworzących jubilatkę przez kolejne lata, ale również oddała hołd tym, którzy przed kilkudziesięciu laty walczyli o wolną ojczyznę.

Przygotowania do jubileuszu obejmowały wiele inicjatyw przybliżających rocznicę ogłoszenia stanu wojennego: konkurs plastyczny pt. "Stan wojenny - pamiętamy" i literacki na wywiad dokumentalny. Przedsięwzięciem wymagającym zaangażowania wielu pracowników szkoły okazała się również jubileuszowa publikacja pt. "Placówka oświatowa w ostatniej dekadzie Polski Ludowej oraz w latach 2012-2017. Na 180-lecie Szkoły w Ryczowie (1837-2017)" sfinansowana przez Wójta Gminy Spytkowice pana Mariusza Krystiana. Z okazji jubileuszu nawiązano również współpracę z Okręgowym Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Dzięki temu w placówce można było obejrzeć wystawę pt. "Stan wojenny - spojrzenie po 20 latach". Kolejna wystawa z prywatnych zbiorów Zygmunta Krausa, wadowickiego kolekcjonera, pt. "Stan wojenny. Pamiętamy!" prezentowała np. oryginalne wydawnictwa drugiego obiegu z okresu PRL-u czy oryginalny powielacz. Tę wystawę przez miesiąc można jeszcze obejrzeć w bibliotece w Spytkowicach.

13 grudnia - w dzień wolny od zajęć dydaktycznych - uczniowie wysłuchali wykładów i prelekcji dotyczących stanu wojennego prowadzonych przez ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego, prof. Andrzeja Nowakowskiego i Agnieszkę Wawro - nauczyciela historii. Następnie uczestnicy uroczystego przemarszu ze szkoły do kościoła zatrzymali się na parafialnym cmentarzu, by złożyć kwiaty na grobie założyciela szkoły - ks. Jana Biedrończyka. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się m. in.: Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty; Maria Nitka, dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Wadowicach; Andrzej Nowakowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego; Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice; Jerzy Piórowski, przewodniczący Rady Gminy Spytkowice; radni i sołtysi wsi, pani Elżbieta Monica - przewodnicząca GKRPA w Spytkowicach, przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń - KWG w Ryczowie - pani Janina Koterwas, KGW w Półwsi - pani Bożena Jenczała, OSP w Ryczowie - pan Bogdan Suślik i Półwsi - pan Paweł Kozioł, emerytowani pracownicy oraz przedstawiciele Rady Rodziców uczestniczyli w uroczystej koncelebrowanej mszy św. w intencji szkoły.

Dyrektor szkoły, Dorota Fryc-Piętak, w imieniu społeczności szkolnej podziękowała za zaangażowanie i wyraziła wdzięczność wobec wszystkich, którzy placówkę tworzyli i wspierają jej działania dzisiaj. Swoje słowa kierowała nie tylko do władz oświatowych, ale przede wszystkim do samorządu lokalnego na czele z Wójtem Gminy Mariuszem Krystianem, jak również do rodziców, pracowników szkoły i uczniów. Ważny i ostatni punkt jubileuszu stanowiła patriotyczna akademia pt. "Nasze drogi do wolności". Odbiorcy mogli nie tylko usłyszeć przysięgę Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku, przypomnieć sobie drogę Polski do odzyskania niepodległości, ale również podziwiać talenty recytatorskie, taneczne i wokalne uczniów szkoły. Należy docenić zaangażowanie występujących przed publicznością młodych artystów, szczególnie tych, którzy nie bacząc na dokuczliwie przeziębienie czy gorączkę deklamowali, tańczyli i śpiewali.

Agnieszka Rybarczyk


Nasi Mieszkańcy korzystają z funduszy unijnych!

Początek 2018 roku jest niewątpliwie bardzo dobrym czasem dla Mieszkańców gminy Spytkowice, którzy złożyli wnioski o wsparcie na założenie własnych działalności gospodarczych w ramach projektu "Czas na Biznes" organizowanego przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 był rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski Zachodniej poprzez udzielenie dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw. Uczestnikami projektu mogły zostać osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze Małopolski Zachodniej, pozostające bez pracy, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które ukończyły 50. rok życia oraz osoby nie spełniające tego kryterium, ale długotrwale bezrobotne lub posiadające niskie kwalifikacje zawodowe.

Zainteresowanie projektem było ogromne. Dotację na założenie własnej firmy otrzymało 28 naszych Mieszkańców, którzy zarejestrowali swoją działalność na terenie gminy Spytkowice. Wartość otrzymanych środków to 635 600 zł! Ponadto, w ramach oddzielnego projektu "Aktywna Młodzież Małopolski Zachodniej" realizowanego na rzecz zatrudnienia osób młodych, kolejnych 3 Mieszkańców gminy otrzymało pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości prawie 60 tys. zł. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że gmina Spytkowice była liderem zarówno pod względem ilości osób zainteresowanych, jak i kwoty otrzymanego dofinansowania. Największą popularnością wśród nowych przedsiębiorców cieszą się usługi fryzjerskie oraz usługi remontowo-budowlane, ale dofinansowanie otrzymały również takie pomysły jak ekologiczna drukarnia, czy sklep internetowy z odzieżą.

Gmina Spytkowice, współpracując z różnymi podmiotami, wspiera nowych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Odbywa się to z korzyścią dla obu stron, a także, a może przede wszystkim, dla pozostałych Mieszkańców, dla których większa konkurencja oznacza niższą cenę oraz wyższą jakość oferowanych usług.


Podsumowanie konkursu "Chcę być bezpieczny"

18 stycznia o godz. 8:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach miało miejsce podsumowanie oraz oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu "Chcę być bezpieczny" zorganizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży uczących się we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy i przeprowadzony został w czterech kategoriach: rysunek, komiks, prezentacja multimedialna i film (lista laureatów dostępna pod linkiem www.spytkowice.net.pl/konkurs.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w związku z kampanią prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nazwą "Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny". Jego głównym celem było kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Spytkowice, Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.
Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice

15 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Mariusz Krystian odebrał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie umowy o dofinansowanie Projektu w sprawie poprawy dostępu do transportu kolejowego na terenie gminy Spytkowice poprzez budowę infrastruktury dla obsługi podróżnych. Dzięki przekazanym umowom, w naszej gminie, przy linii kolejowej nr 94 Kraków - Oświęcim powstaną dwa obiekty Park&Ride, czyli Parkuj i Jedź! Zlokalizowane one będą przy stacji kolejowej Spytkowice - Kępki oraz przy stacji kolejowej Ryczów. Łącznie znajdzie się tam prawie 80 miejsc parkingowych, a także 70 zadaszonych miejsc na skutery, rowery i motocykle. Całkowita wartość Projektu to 1 mln 101 tys. zł, a kwota dofinansowania to prawie 940 tys. zł.

Co warte podkreślenia, to nie jedyne obiekty Park&Ride, jakie powstaną na terenie gminy Spytkowice. Aby zapewnić kompleksową obsługę naszym Mieszkańcom, gmina ze środków własnych, sfinansuje dwa kolejne obiekty tego typu. Jeden z nich powstanie przy stacji węzłowej w Spytkowicach, a drugi przy stacji w Półwsi.

To kolejny krok naszego samorządu mający na celu przywrócenie pociągów w gminie Spytkowice. Jednym z warunków przedstawionych przez UMWM w Krakowie, a dotyczących uruchomienia w naszym kierunku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej są inwestycje w infrastrukturę techniczną. Pozyskane środki pozwolą zrealizować to zadanie, które stanie się kartą przetargową w walce o cywilizowany środek transportu dla Mieszkańców gminy.

        
Od Nowego Roku w Urzędzie płacimy bezgotówkowo!

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., prowadzi prace w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Obejmuje on urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz Policję. W ramach Programu został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu.

Od 1 stycznia również nasz Urząd zapewnia Mieszkańcom możliwość wnoszenia opłat za czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów (smartfonów). Płatności mobilne za pomocą telefonu są możliwe m. in. przy wykorzystaniu BLIKA, dostępnego w aplikacjach mobilnych wielu banków działających na terenie kraju. W ten sposób Mieszkańcy mogą uregulować należności podatkowe, dokonać opłat skarbowych m. in. za wydanie zaświadczeń, odpisów i sporządzenie aktów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.Coraz więcej mieszkańców w Gminie Spytkowice!

Każdego roku Urząd Gminy w Spytkowicach przeprowadza analizę liczby ludności zamieszkującej na naszym terenie. Nie inaczej było i tym razem. Szczegółowe dane przedstawiamy w poniższych tabelach.


Lp Nazwwa solectwa Liczba mieszkańców stałych Urodzenia Zgony
2016 rok 2017 rok 2016 rok 2017 rok 2016 rok 2017 rok
1Bachowice 2317 2325 25 30 11 18
2Lipowa 77 80 0 1 4 0
3Miejsce 668 670 5 8 5 8
4Półwieś 534 541 12 5 11 5
5Ryczów 2626 2643 27 24 30 26
6Spytkowice 3999 4022 47 53 45 32
RAZEM 10221 10281 116 121 106 89


Lp Nazwwa solectwa Zameldowania Wymeldowania
Spoza gminy Migracje
między
sołectwami
Poza gminę Migracje
między
sołectwami
1Bachowice 10 0 12 2
2Lipowa 2 0 0 0
3Miejsce 7 0 5 0
4Półwieś 10 0 1 2
5Ryczów 26 9 16 0
6Spytkowice 44 2 37 7
SUMA 99 11 71 11
RAZEM 110 82

Jak wynika z przeprowadzonej analizy ewidencji ludności w 2017 roku liczba mieszkańców Gminy Spytkowice, w porównaniu do roku 2016, zwiększyła się o 60 osób. Na najwyższy w ostatnim czasie wzrost ludności wpływ miały dwa znaczące czynniki. Pierwszym z nich jest dodatni przyrost naturalny. W 2017 roku w Gminie Spytkowice wyniósł 32 osoby. Cieszyć musi wzrost liczby urodzeń w stosunku do 2016 roku, a także znaczący spadek liczby zgonów w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim czynnikiem jest zdecydowana przewaga liczby zameldowań nad liczbą wymeldowań. W tej klasyfikacji różnica jest korzystna i wynosi 28 osób. Warto podkreślić, że w każdym sołectwie liczba mieszkańców się zwiększyła. Najwięcej osób przybyło w Spytkowicach (23) oraz Ryczowie (17).


Wiek Kobiety Mężczyźni
Rok 2016 Rok 2017 Zmiana
w ujęciu
rocznym
Rok 2016 Rok 2017 Zmiana
w ujęciu
rocznym
0-74004101042643812
8-17569553-1654656620
18-4017831772-1117811730-51
41-6416571684271687172639
Powyżej 648528711952053111
Razem52615290294960499131

Kolejna tabela przedstawia zmiany w strukturze wiekowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Z analizy wynika, że kobiety stanowią 51,45% mieszkańców gminy, natomiast mężczyźni 48,55%.Konkurs "Chcę być bezpieczny"

W roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach realizowany jest nowy projekt "Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny". Akcja jest elementem kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

W ramach akcji w gminie Spytkowice zorganizowano konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy. Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach: rysunek, komiks, prezentacja multimedialna, film. Poziom był bardzo wyrównany, dlatego wytypowanie zwycięzców było trudnym wyzwaniem.
Poniżej prezentujemy wyniki.

KATEGORIA RYSUNEK - uczniowie klas I-III SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - Karol Garus klasa IIIb - ZSP Bachowice
II miejsce - Natalia Gołba klasa IIIb - ZSP Spytkowice
III miejsce - Kamila Chrapkiewicz klasa IIIb - ZSP Spytkowice
Wyróżnienie - Barbara Krystian klasa IIIa - ZSP Spytkowice

KATEGORIA KOMIKS - uczniowie klas IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - Jakub Wróbel klasa VIb - ZSP Spytkowice
II miejsce - Emilia Kruszecka klasa VI - ZSP Spytkowice
III miejsce - Kamila Brania klasa VI - SP Miejsce
Wyróżnienie - Magdalena Biel klasa IVa - ZSP Spytkowice

KATEGORIA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA - uczniowie klas VI-VII SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - Sebastian Rogóż klasa VIb - ZSP Spytkowice
II miejsce - Jakub Kajdas klasa VI - ZSP Bachowice
III miejsce - Oliwia Berniak klasa VIIa - ZSP Spytkowice

KATEGORIA FILM - uczniowie klas II-III GIMNAZJUM
I miejsce - Aleksandra Mroczek, Weronika Simik, Mateusz Szarek - ZSP Spytkowice
II miejsce - Weronika Woźniak, Amelia Michalec - ZSP Spytkowice
III miejsce - Julia Szczepańska, Natalia Machniak, Karolina Placek - ZSP Bachowice


W Nowy Rok z nowym sprzętem pożarniczo - ratowniczym

8 stycznia br. w Domu Strażaka w Spytkowicach Wójt Gminy Spytkowice uroczyście przekazał zakupiony sprzęt ratowniczy ze środków własnych i dotacji otrzymanej z "Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" na doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy naszych jednostek OSP.
Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu z tego programu to kwota: 16.224,24 zł, w tym dotacja z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości: 15.094,24 zł.
Przekazany OSP sprzęt to m.in.:
Ponadto Wójt przekazał dotację z budżetu Gminy w wysokości 30 tys. zł na zakup sprzętu i umundurowania, po 6 tys. zł dla każdej OSP. Za otrzymane środki Strażacy ochotnicy zakupili i wykonali między innymi:
W przekazaniu sprzętu pożarniczego uczestniczyli:
- Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
- Prezes OSP Spytkowice - dh Józef Michalec,
- Naczelnik OSP Spytkowice - dh Zbigniew Malaga,
- Prezes OSP Bachowice - dh Tadeusz Dębski,
- Członek Zarządu OSP Bachowice - dh Marian Szarek,
- Naczelnik OSP Miejsce - dh Damian Giermek,
- Skarbnik OSP Miejsce - dh Adam Mamoń,
- Pracownik UG - Damian Brania,
- Inspektor d/s. Zarządzania kryzysowego - inż. Krzysztof Świergosz,

Zakupiony sprzęt pozwoli na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy Mieszkańcom naszej Gminy oraz osobom czasowo przebywającym na jej terenie w przypadku zaistniałych zagrożeń, czy sytuacji kryzysowych.
Kto śpiewa ten dwa razy się modli, czyli koncert świąteczno-noworoczny

"Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają" - tymi słowami Johanna Wolfganga Goethego rozpoczęliśmy tegoroczny, tradycyjny już koncert świąteczno-noworoczny, który jak zwykle odbył się w Święto Trzech Króli w ryczowskiej świątyni, a jego organizatorom po raz kolejny przyświecał szczytny cel.

Kościół pękał w szwach. Nad zebranym tłumem wystarczyło jednak miejsca dla harmonijnych dźwięków, wygrywanych przez Gminną Orkiestrę Dętą pod batutą Szymona Piątka, a młodzieńczej radości dostarczyła słuchaczom schola "Wiolinki", prowadzona przez Kamilę Kozioł-Ćwiertka i Agatę Maślona. Całości dopełniła występująca gościnnie Angelika Kot, uczestniczka IV edycji programu The Voice of Poland. Prowadzeniem tej muzycznej uczty zajął się natomiast Kazimierz Bartuś.

W koncertowym repertuarze każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Punktem obowiązkowym były oczywiście zakorzenione w naszej kulturze kolędy ("Mędrcy Świata", "Pójdźmy wszyscy"), choć niektóre z nich, jak np. "Cicha noc", zostały trochę odświeżone i zaaranżowane w niekonwencjonalny sposób. Audytorium mogło także zapoznać się z kulturą naszych przysłowiowych pobratymców za sprawą "Tańca węgierskiego nr.5", przenieść się do pięknej Grecji dzięki "Zorbie", przekonać się jak wspaniały jest "Śpiewny świat" oraz jak cudowne widoki roztaczają się "Nad pięknym modrym Dunajem".

Nie zabrakło także chwil na refleksję, wspomnienie tych, których nie ma już z nami i pełną wzruszeń zadumę. Utwory takie jak "Kolęda dla nieobecnych" i "Memories of you" potrafiły wycisnąć choćby najmniejszą łezkę z oczu nawet najtrwalszego twardziela. Na zakończenie formacja muzyczna wspomagana rytmicznymi oklaskami słuchaczy wykonała jakże dobrze znany "Marsz Radetzky'ego" - istny Wiedeń w Ryczowie.

Pierwsze wielkie występy na drodze swojej muzycznej kariery mogą już odhaczyć uczniowie Gminnej Orkiestry Dętej, którzy ze swoimi opiekunami (Szymonem Piątkiem - nauczycielem instrumentów dętych blaszanych oraz Jackiem Szymikiem - nauczycielem instrumentów dętych drewnianych) wykonali dwie kolędy. Początkowy stres debiutantów ustępował wraz z każdym kolejnym dźwiękiem, a trud nauki został doceniony gromkimi oklaskami.

Właśnie końcowe oklaski, a może raczej "standing ovation", są najlepszym podsumowaniem całego koncertu. Koncertu, który jak już wspomniałem na początku miał w swoich założeniach szczytny cel. Nie było nim bynajmniej tylko szerzenie kultury i tradycji. Po zakończeniu wydarzenia odbyła się bowiem kwesta na rzecz chorego na glejaka mózgu Jacka Maślony, mieszkańca Ryczowa. Czas świąteczno-noworoczny to chyba rzeczywiście okres wielkiej magii i czynienia dobra, ale czy nie może on trwać przez cały rok? Wszak, jak pisała Matka Teresa z Kalkuty "zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie".


Tomasz Brożek


Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Spytkowicach

Władze Gminy Spytkowice wielokrotnie podkreślały jak ważne w ich aktywności są kwestie związane z dziedzictwem kulturowym oraz historycznym. W trakcie działalności obecnego samorządu odzyskało swój dawny blask wiele pomników i wiekowych zabytków. W ostatnim czasie kompleksowej renowacji doczekała się kapliczka słupowa zwieńczona figurą św. Jana Nepomucena w Spytkowicach.

Kapliczka jest jednym z najstarszych obiektów sakralnych na terenie gminy. Znajduje się nieopodal plebanii parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przy drodze krajowej nr 44. Sam monument został wzniesiony w 1782 roku. Przedstawia postać duchownego, odzianego w sutannę i biało-czerwone szaty liturgiczne. Przyjmuje się, że fundatorami owej kapliczki była rodzina Czartoryskich bądź Lubomirskich czyli ówczesnych właścicieli Spytkowic. Kapliczka, według podań, została wzniesiona w celu ochrony miejscowości przed powodzią i niszczącą mocą wodnego żywiołu.

Stan techniczny i artystyczny kapliczki wskazywał na znaczne zużycie i zniszczenie. Zarówno elementy konstrukcyjne, jak i rzeźba oraz jej wykończenie, wymagały przeprowadzenia prac remontowo - konserwatorskich. Kapliczka posiadała duże ubytki w elementach kamiennych, a struktura polichromowa figury była całkowicie zniszczona. Wszystko to było impulsem do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu konserwacji owego zabytku.

Konserwacja techniczna miała na celu powstrzymanie destrukcji kamienia, zabezpieczenie przed mikroflorą oraz powtórne osadzenie. Plan prac zakładał również uzupełnienie ubytków oraz scalenie kolorystyczne. Ważnym elementem renowacji było przywrócenie kapliczce dawnej świetności i zachowanie dla następnych pokoleń w należytym stanie.

Całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła prawie 29 tysięcy złotych. Blisko połowę tej kwoty pokryła Gmina Spytkowice, 10 tysięcy złotych przekazała Parafia Rzymsko - Katolicka w Spytkowicach, a pozostała część kwoty została pozyskana z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2017.

To kolejny przykład na to, że współpraca się opłaca i przynosi dobre owoce. Wielokrotnie, w latach poprzednich, udzielaliśmy parafii w Spytkowicach pomocy finansowej na realizację prac konserwatorskich. Tym razem wspólnie zadbaliśmy o kolejny, bardzo ważny zabytek, cenny z punktu widzenia tak architektonicznego, jak i sakralnego. Dziękuję serdecznie za tę współpracę i na przyszłość deklaruję moją otwartość na tego typu inicjatywy - komentuje przeprowadzenie tej inwestycji Wójt Gminy Mariusz Krystian.
Motomikołaje z odwiedzinami w Gminie Spytkowice

W tym roku po raz 9. odbyła się akcja Motomikołaje, ale po raz pierwszy Mikołaje na motocyklach odwiedzili Spytkowice, Bachowice i Ryczów.

Akcja została zainicjowana przez Kluby Motocyklowe Grey Wolves F.G i Riders Of Flames. Na początku "działo się" w Wadowicach i Mucharzu. W późniejszym czasie dołączył Andrychów i teraz Gmina Spytkowice dzięki temu, że wsparł nas Pan Wójt Mariusz Krystian.

Motocykliści ruszali spod stadionu LKS Orzeł Ryczów, gdzie klub Grey Wolves ma swoją siedzibę, żeby udać się na spotkanie z dziećmi. Oprócz członków klubu dopisała liczna grupa motocyklistów ze Spytkowic i okolic, za co organizatorzy serdecznie dziękują. Podziękowania kierowane są również do strażaków OSP Ryczów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem Mikołajów.

W trakcie postojów Mikołaje rozdawali słodycze, w które zaopatrzyli się sami oraz paczki od sponsora czyli od firmy WadowiceNet, która od lat uczestniczy w tym wydarzeniu. Jednak ta parada Mikołajów to nie tylko radość dla dzieci, ale i okazja dla zainteresowanych dorosłych, aby porozmawiać o motocyklach, o pasji do dwóch kółek, posłuchać rad co do wyboru sprzętu i oczywiście pooglądać różnego rodzaju maszyny.

Po opuszczeniu Gminy Spytkowice parada pojechała do Wadowic, gdzie połączyła się z motocyklistami odwiedzającymi Mucharz i tak ponad stu Motomikołajów wjechało na wadowicki rynek, gdzie był kulminacyjny punkt tego wydarzenia. Po kilkunastu minutach wszyscy udali się do Andrychowa, gdzie akcja miała swój finał.

Na szczęście w tym roku pogoda dopisała i parada mogła być tak liczna. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli również odwiedzić Gminę Spytkowice w drodze do Wadowic, aby propagować idee motocyklizmu i ocieplać wizerunek motocyklisty, a zarazem nieść radość najmłodszym - komentują motocykliści.Członkowie klubu Grey Wolves
Przebudowane drogi gminne

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej gminy. Tym razem chodzi o kompleksowy remont dwóch dróg gminnych tj. ul. Szkolnej w Spytkowicach oraz ul. Sportowej w Ryczowie. Obie drogi były mocno zniszczone i wymagały kapitalnej naprawy.

W pierwszym i drugim przypadku wykonano roboty rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz wykonanie podbudowy. W Ryczowie wykonano nawierzchnię na długości 244 metrów, a drogę poszerzono do 4,5 metra. W Spytkowicach natomiast długość wyremontowanego odcinka to 378 metrów, a jego szerokość w najszerszym punkcie to 5,5 metra. Wykonano tutaj również chodnik oraz przejście dla pieszych z kostki kamiennej. Ponadto przeprowadzono szereg robót towarzyszących takich jak wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż studzienek ściekowych.

Całkowita wartość remontów to blisko pół miliona złotych. Warto podkreślić, że Gmina Spytkowice otrzyma na realizację zadania dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie, a jego wielkość przekroczy 300 tysięcy złotych.

Inwestycja ta idealnie wpisuje się w realizowany od 2011 roku program naprawy dróg gminnych. Efekty tego działania widać w każdym sołectwie, a korzyści z tego płynące zauważa zdecydowana większość Mieszkańców. Mamy nadzieję, że przebudowane drogi będą służyć Mieszkańcom przez długie lata, a dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie wreszcie będzie odbywał się w cywilizowany sposób.
Działalność świetlicy wiejskiej w Miejscu.

7 listopada rozpoczęła działalność świetlica wiejska w Miejscu. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. To również forma aktywnego spędzania wolnego czasu.

W czasie listopadowych zajęć uczestnicy wykonywali kotyliony w związku z obchodzonym Świętem Niepodległości oraz jesienną makietę wykorzystując surowce wtórne.

W świetlicy odbyły się również zajęcia z cyklu "Mały naukowiec", na których przeprowadzono doświadczenia z balonami. Uczestnicy dowiedzieli się jakie właściwości ma powietrze i do czego można to wykorzystywać. W edukacji wczesnoszkolnej wprowadzono w pracy z uczniami, w ramach umiejętności matematycznych elementy kodowania. Podczas zajęć świetlicowych uczestnicy poznawali zasady kodowania poprzez wykonanie gry logicznej. Koniec listopada to oczywiście tzw. andrzejki. Odbyły się tradycyjne zabawy takie jak lanie wosku czy układanie butów.

W grudniowym cyklu zajęć uczestnicy uczyli się pewnych umiejętności praktycznych przydających się w życiu codziennym. Szycie ręczne do łatwych zadań nie należy, ale na zajęciach zostały wykonane okładki na zeszyt i zakładki do książek.

W przedświątecznym czasie uczestnicy skupili się na ozdobach okolicznościowych. Dzieci wykonały Mikołaje i bałwanki z rolek tekturowych oraz okazałe aniołki z masy solnej. Umilając sobie czas najmłodsi śpiewali kolędy i pastorałki.

Liczne wydarzenia i duża frekwencja pokazują, że pomysł stworzenia świetlicy wiejskiej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu był jak najbardziej trafiony. Wierzymy, że ciągle będzie zwiększać się liczba uczestników oraz zakres prowadzonych zajęć służących rozwojowi najmłodszych członków społeczności sołectwa Miejsce.
OSP: Ryczów, Miejsce, Półwieś otrzymały nowy sprzęt pożarniczy.

23 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Miejscu miało miejsce uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Spytkowice zakupionego sprzętu ze środków własnych i dotacji na doposażenie w niezbędny sprzęt pożarniczy jednostek OSP z terenu Małopolski nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w ramach ogłoszonego przez Urząd marszałkowski konkursu "Bezpieczna Małopolska2017".

Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu to kwota: 39.040,56zł., w tym dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego 17.735,16 zł.
Przekazany sprzęt na doposażenie to m.in.:
W przekazaniu sprzętu pożarniczego uczestniczyli:
-Wójt Gminy Spytkowice - mgr Mariusz Krystian,
-Prezes OSP Ryczów - dh Marian Ryba,
-Naczelnik OSP Ryczów - dh Bogdan Suślik,
-Prezes OSP Miejsce - dh Rafał Giermek,
-Naczelnik OSP Miejsce - dh Damian Giermek,
-Prezes OSP Półwieś - dh Paweł Kozioł,
-Naczelnik OSP Półwieś - dh Marek Mostowik,
-Asystent Wójta - Damian Brania
-Inspektor d/s. Zarządzania kryzysowego i Obrony cywilnej - inż. Krzysztof Świergosz,

Zakupiony sprzęt w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2017" pozwoli na jeszcze skuteczniejsze niesienie pomocy Mieszkańcom naszej Gminy oraz osobom czasowo przebywającym na jej terenie w przypadku zaistniałych zagrożeń, czy sytuacji kryzysowych.
"SPYTKOWICKA DWÓJKA- ODBLASKOWA …"

We wrześniu 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach przystąpiła do udziału w akcji "Odblaskowa szkoła". Celem akcji było wyposażenie uczniów w odblaski oraz promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach akcji w naszej szkole podjęto działania, które miały na celu realizację powyższych założeń. Jednym z celów akcji było wyposażenie uczniów w odblaski zwiększające bezpieczeństwo. Wszyscy uczniowie (100%) naszej szkoły otrzymali kolorowe odblaskowe opaski. Opaski te otrzymaliśmy od Posterunku Policji w Spytkowicach. Uczniowie otrzymane odblaski założyli na tornistry w celu zwiększenia bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Uczniowie podczas zajęć na edukacji plastycznej wykazali się znajomością znaków drogowych. Dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające znaki drogowe. Zajęcia te pokazały, iż uczniowie wiedzą jak wyglądają znaki drogowe i co one symbolizują. Na zajęciach edukacji technicznej uczniowie projektowali i wykonywali odblaski. Ich piękne własnoręcznie wykonane odblaski posłużyły im jako zawieszki do plecaków. Uczniowie wyruszyli także na spacer po najbliższej okolicy w kamizelkach odblaskowych. W ten sposób promowali bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa na jezdni i na przejściu dla pieszych. We wrześniu naszą szkołę odwiedził pan policjant z Komisariatu Policji w Spytkowicach. W tym dniu dzieci z wszystkich grup wiekowych, zgromadziły się, aby powitać niecodziennego gościa w swoich murach. Podczas spotkania dzieciaki dowiedziały się o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drodze gdy zapadnie zmrok, jak bezpiecznie bawić się w domu i przedszkolu, a także jak należy zachować się w kontaktach z obcymi osobami. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Duże zainteresowanie wywołało u nich oczywiście umundurowanie i wyposażenie policjanta - takie jak policyjna pałka czy kajdanki. Ta lekcja na pewno na długo zostanie w pamięci naszych uczniów. Uczniowie klasy pierwszej z okazji rozpoczęcia nauki w szkole otrzymali worki z odblaskami, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Spytkowice. Dzięki nim, uczniowie będą bardziej widoczni na ulicy. Pierwszoklasiści dołączyli także do Akademii Bezpiecznego Puchatka. Uczniowie otrzymali książeczki z grami i zabawami, które pomogły im utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego. Otrzymali także wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klasy 2 i 3 przystąpili do udziału w konkursie wiedzy o ruchu drogowym. Pytania dotyczyły m. in.: przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej, sposobu przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków drogowych. W ten sposób zostały podsumowane wiadomości zdobyte na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie trwania akcji "Odblaskowa szkoła" w naszej szkole zorganizowaliśmy wiele ciekawych dla uczniów spotkań, konkursów i zajęć. Uczniowie poznali i przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ciągu całego roku szkolnego będziemy systematycznie wracać do zasad bezpieczeństwa na drodze i te zasady będą sukcesywnie wprowadzane w życie uczniów. Bądźmy uważni, bądźmy bezpieczni!
Sukces naszego Mieszkańca

W ostatnim czasie dotarła do nas radosna informacja dotycząca sukcesu Mieszkańca Gminy Spytkowice. W konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa małopolskiego w 2017 roku III miejsce zajął pan Franciszek Działowy - właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego "Na Rozstajach" w Lipowej. Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości. Do udziału w konkursie zapraszane są gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie województwa małopolskiego, wyróżniające się wysoką jakością usług tj. dobrą bazą noclegową, funkcjonalnym i estetycznym wyposażeniem pokoi, ekologicznym oddziaływaniem na środowisko, dodatkowymi atrakcjami związanymi z gospodarstwem i okolicą.

Pomysł stworzenia gospodarstwa agroturystycznego zrodził się w głowie pana Franciszka wiele lat temu. Jego historia pokazuje, że marzenia się spełniają. Jak wspomina: "To wszystko to był ogrom pracy. Na początku tu było goło, tu stała tylko chatka malutka. Zacząłem od posadzenia drzew - ponad 800 drzew na powierzchni 1,5 hektara i to zaczęło się tak nakręcać. Marzyło mi się tu zrobić agroturystykę, bramę westernową, ładny ogród i przyjmować gości. Wszyscy brali mnie za wariata, potrzeba było wielu lat, aby oni w to uwierzyli." Główną atrakcją Gospodarstwa Agroturystycznego jest "Zwierzyniec". Spotkać w nim można zarówno rzadkie, jak i popularne okazy ptaków i zwierząt, między innymi bażanty (mongolskie, kaukaskie, złote, srebrne), pawia, głuszca, kaczki krzyżówki wiślane, mandarynki, gęsi dzikie zbożowe. Można też zobaczyć daniele, strusia afrykańskiego, kucyki i kuca huculskiego. Wśród zalet Gospodarstwa pan Franciszek wymienia lokalizację na uboczu, ciszę i spokój oraz niesamowity klimat tego miejsca. Ponadto, w bliskiej odległości znajdują się parki rozrywki oraz ścieżka rowerowa biegnąca od Oświęcimia aż po Kraków. Prawdziwą furorę robią zwierzęta, którymi właściciel sam jest zafascynowany. Warto podkreślić że, szukając oszczędności, wszystkie prace wykonuje tutaj własnoręcznie. Aktualnie w Gospodarstwie znajduje się 5 pokoi, które mogą pomieścić 25 osób.

Pan Franciszek mówi, że po ponad 20 latach ciężkiej pracy może w końcu odpocząć. Po chwili jednak dodaje, że zbliża się zima, więc będzie miał sporo czasu na rozbudowę swojego gospodarstwa. Idąc za przykładem Teleexpressu, możemy dodać pana Franciszka do ludzi pozytywnie zakręconych.
Odznaczenia państwowe dla nauczycieli

15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty. Odznaczenia za długoletnią służbę oraz Krzyże Zasługi wręczał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron oraz Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer. Do grona odznaczonych dołączyli także nauczyciele z terenu naszej gminy, którzy otrzymali :

Medale Komisji Edukacji Narodowej
Agnieszka Wawro i Kazimierz Bartuś
- nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie oraz Barbara Zbigniewicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Miejscu.

Brązowe Medale za długoletnią służbę
Elżbieta Marek
oraz Agata Flaga - nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach.

Srebrne Medale za długoletnią służbę
Urszula Grzywa
- nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach,
Beata Kopacz - nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

Złote Medale za długoletnią służbę
Małgorzata Balonek
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach,
Bogumiła Lasoń - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Miejscu,
Urszula Wołek - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach.

Brązowy Krzyż Zasługi
Dorota Fryc-Piętak
- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie.

Srebrny Krzyż Zasługi
Laura Kornaś
- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych odznaczeń.
Łączymy Spytkowice. Sztafeta biegowo - rowerowa przyjaźni Gmin Spytkowickich

W dniu 04.11.2017r. odbyła się sztafeta biegowo - rowerowa przyjaźni Gmin Spytkowickich. Uczestnikom przyświecało motto "Łączymy Spytkowice - ku pamięci Kajetana Wolskiego, por. Tadeusza Stefaniszyna i innych lokalnych Patriotów." Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 8:00 przy cmentarzu w Spytkowicach (pow. wadowicki), gdzie po przywitaniu uczestników przez Wójta Gminy Mariusza Krystiana i błogosławieństwie dziekana Józefa Piwowarskiego zapaliliśmy znicze i złożona została wiązanka kwiatów pod grobem Kajetana Wolskiego, a następnie wyruszyliśmy na 75-cio kilometrowy szlak do Spytkowic (pow. nowotarski). Biegaczom i rowerzystom towarzyszyła piękna jesienna pogoda. Na całym odcinku drogi była bardzo przyjemna i koleżeńska atmosfera. Koło godziny 14:00 wszyscy dotarli do Spytkowic, gdzie na cmentarzu wraz z przedstawicielami Gminy złożone zostały kwiaty i zapalone znicze nad grobem por. Tadeusza Stefaniszyna - bohatera początków II wojny światowej. Na trasie sztafety zlokalizowany był przystanek i symboliczna modlitwa na leśnym cmentarzu gdzie pochowano poległych żołnierzy. Całość wydarzenia oparta była na pamięci ludzi, którzy walczyli w obronie ojczyzny. Sztafeta biegowo - rowerowa zakończyła się w ,,Kompleksie Beskid" w Spytkowicach, gdzie odbyło się spotkanie integrujące. W trakcie pobytu zostały przekazane materiały promujące obydwie Gminy i wzajemnie zachęcano do odwiedzenia naszych małych ojczyzn mówiąc o ich walorach. Wydarzenie powstało dzięki spotkaniu się dwóch pasjonatów promujących aktywny tryb życia: Stanisławowi i Andrzejowi, a zostało zrealizowane dzięki wsparciu obydwu Gmin. Na zakończenie Spytkowiczanie spod Wadowic przekazali Spytkowiczanom spod Nowego Targu karpie otrzymane z Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze oraz bilety do "Parku Świętego Mikołaja" w Zatorze, a w zamian otrzymaliśmy informacje o 10-cio procentowym rabacie dla wszystkich mieszkańców Gminy Spytkowice na atrakcje zimowe w "Kompleksie Beskid". Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc oddolnej inicjatywy.

Leszek Papierski
Bądź widoczny na drodze!

Przedstawiciel International Police Association Kalwaria Zebrzydowska oraz funkcjonariusze Posterunku Policji w Spytkowicach przeprowadzili w październiku akcję prewencyjną "Świeć przykładem". Spotkanie zostało zorganizowane we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Spytkowice. W akcji wzięło udział ponad 600 uczniów wraz z opiekunami. Jej celem było uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły, propagowanie stosowania elementów odblaskowych, uświadomienie dorosłych o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz, w efekcie, zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych.

Funkcjonariusze Posterunku asp. sztab. Robert Pomietlak i asp. Seweryn Walus oraz przedstawiciel IPA Kalwaria Zebrzydowska Andrzej Kozioł w przygotowanej prelekcji przybliżali zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły oraz zwracali uwagę na potrzebę stosowania odblasków. Podczas spotkania dzieci mogły zobaczyć i przymierzyć elementy stroju policyjnego, które są używane przez policjantów w różnych krajach Europy.

Praktycznie w tym samym okresie przeprowadzona została VII edycja akcji "Odblaskowa szkoła" zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Akcja miała na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drodze. Udział w przedsięwzięciu wzięły wszystkie szkoły z terenu gminy. Przeprowadzono m. in. konkursy plastyczne, testy wiedzy o ruchu drogowym oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto szkoły zorganizowały piesze wycieczki, podczas których uczniowie zwracali uwagę na niebezpieczeństwa związane z brakiem odblasków.

Na zakończenie akcji uczestnicy otrzymali upominki w postaci elementów odblaskowych ufundowane przez Gminę Spytkowice.

Pamiętajmy, po zmroku i przy złej pogodzie, pieszy ubrany w ciemny strój zauważany jest przez kierowcę z odległości 20 metrów. Jeżeli pieszy ma na sobie jasny strój, widoczny jest z około 50 metrów. Jeśli natomiast ma elementy odblaskowe, to kierowca jest w stanie dostrzec go nawet z odległości większej niż 150 metrów. Wnioski są oczywiste. Nośmy odblaski!
Trwają remonty szkół

Mija kolejny miesiąc prac remontowych prowadzonych w trzech największych szkołach z terenu Gminy Spytkowice. Z racji tego, w każdej placówce, możemy zaobserwować znaczny postęp prac. W Bachowicach kolejne pomieszczenia przybrały ostateczny wygląd. Na twarzach osób związanych ze szkołą pojawia się uśmiech, który wyraża zadowolenie z prowadzonych działań. Aktualnie wykonywane jest m. in. zewnętrzne ocieplenie budynku oraz dobudowa wiatrołapu. W Spytkowicach, podobnie jak w Bachowicach, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót. Zostały wykonane wszystkie roboty rozbiórkowe na starej części szkoły. Aktualnie podejmowane są działania związane z izolacją przeciwwilgociową ścian i posadzek oraz z wykonaniem stropu, na którym będzie wykonana więźba i pokrycie dachu. Sukcesywnie wymieniane są okna. W Ryczowie trwają prace w dobudowanej części przy hali gimnastycznej oraz kotłowni. Ponadto robotnicy nadbudowują pomieszczenia przeznaczone dla Przedszkola. Mimo oczywistych niedogodności, nauczyciele i uczniowie wykazują ogrom cierpliwości, a placówki funkcjonują zgodnie z planem. Wszyscy z zainteresowaniem oczekują finalnego efektu prowadzonej termomodernizacji.
Miejsce w barwach odblasków

Tegoroczna edycja "Odblaskowej szkoły" zbliża się już do finału. Czas więc na pierwsze sprawozdania i oceny.

Szkoła Podstawowa w Miejscu w tym roku po raz kolejny przystąpiła do akcji promującej bezpieczeństwo na drodze. Naszym celem było nie tylko wyposażenie uczniów w różne elementy odblaskowe, ale przede wszystkim kształtowanie "odblaskowych" postaw i świadomości ogromnego wpływu użytkowników drogi na własne bezpieczeństwo. Stąd nasze plany obejmowały nie tylko działania prowadzone w szkole, wśród uczniów. Odblaskami chcieliśmy ubrać całe nasze Miejsce.

Początkowo nasze działania miały charakter wewnątrzszkolny. Wszyscy nauczyciele wspólnie z uczniami przypominali zasady poruszania się po drodze. Odbył się również apel, na którym przypomnieliśmy zasady udzielania pierwszej pomocy - nie tylko ofiarom wypadków drogowych. Uzbrojeni w tę wiedzę i w kamizelki odblaskowe wyszliśmy poza szkolne mury. Spacery, piesze wycieczki czy "Odblaskowe sprzątanie świata" miały zwrócić uwagę lokalnej społeczności na problem bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Wspomagała nas w tej akcji policja. Spotkanie uczniów z przedstawicielem lokalnej policji odbyło się w pierwszym tygodniu października. Nasi wychowankowie mogli nie tylko posłuchać, ale i sami zabrać głos. Pan policjant omawiał wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące zachowania i bezpieczeństwa na drodze. W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy zostali "uzbrojeni" w kolorowe odblaski.

Pan policjant zgodził się też wspomóc nas w rozstrzygnięciu organizowanych w szkole konkursów z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Test wiedzy o ruchu drogowym, przeprowadzony w klasach I, II dopiero w dogrywce wyłonił zwycięzców - ale różnice były minimalne. Zaś poziom prac plastycznych, zarówno artystyczny, jak i merytoryczny - wykonanie znaku drogowego przez najmłodszych (oddział przedszkolny i kl. I) i plakatów przez uczniów klas IV - VII - przeszedł najśmielsze oczekiwania Jury. Równie pomysłowe i ciekawe "znaki drogowe" powstawały z drewnianych narzędzi kuchennych. Wszystkie prace jeszcze długo będą zdobić naszą szkołę i przypominać nam o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Czeka też konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w klasach starszych. A to jeszcze nie koniec!

Pogoda nieco skorygowała nasze plany, ale - co się odwlecze, to nie uciecze! Przed nami wycieczka piesza do najpiękniejszych, najciekawszych miejsc naszej okolicy - a jakże! Z odblaskami. Przed nami ognisko z warsztatami odblaskowymi. Przed nami pochód odblaskowy i spotkanie ze starszymi mieszkańcami Miejsca. Koszulki i inne elementy odblaskowe już czekają na rozdanie. A w finale - odblaskowe pluszaki!

Nic tylko zakładać odblaski i podziwiać Miejsce w barwach odblasków - o! przepraszamy! - odblaskowe Miejsce w barwach jesieni.
Przeprawa promowa otwarta!

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej Gminy. W piątek, 6 października, odbyło się ponowne otwarcie przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty. W wydarzeniu brali udział: Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Wicestarosta Chrzanowski Krzysztof Kasperek, Burmistrz Gminy Alwernia Tomasz Siemek oraz Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów zawarli porozumienie intencyjne w przedmiocie wyrażenia woli współdziałania oraz współpracy przy utrzymywaniu i eksploatacji przeprawy promowej.

Prom "Drogowiec" został wyciągnięty na brzeg w sierpniu ubiegłego roku. Jego stan techniczny nie pozwalał na użytkowanie, w związku z tym podjęto decyzję o kolejnej naprawie. Ponadto brakowało aktualnego przeglądu Państwowego Rejestru Statków. Znalezienie wykonawcy remontu nie było jednak proste, dlatego prom na brzegu spędził kilka miesięcy. Ostatecznie w kwietniu bieżącego roku ogłoszono przetarg, który wygrała firma Star-Kop Stal sp. z o.o. z Czernichowa i to ona wykonała remont. Jego zakres był niezwykle szeroki i obejmował m.in. wymianę blach poszycia kadłuba, naprawę podstawy układu napędowego, wykonanie nowego pokładu, remont silnika oraz oczyszczenie i malowanie. Naprawę zakończono w sierpniu i wtedy również prom zwodowano.

Całość prac kosztowała ponad 180 tysięcy złotych. Połowę kwoty pokryła Gmina Spytkowice. Jest to kwota niemała, ale aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, nie można było dłużej czekać. I to właśnie zadecydowało o podjęciu przeze mnie oraz Radę Gminy decyzji o dofinansowaniu powiatowego zadania dotyczącego remontu przeprawy promowej. Mam nadzieję, że prom, już bez żadnych przeszkód, będzie służył wszystkim jego użytkownikom - komentuje to wydarzenie Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.
AKTA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO O. RUDOLFA WARZECHY OCD JUŻ W RZYMIE

Akta procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Rudolfa od Przebicia Serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Stanisława Warzechy), karmelity bosego z Wadowic, znanego spowiednika i kierownika duchowego, opiekuna chorych i cierpiących, trafiły do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty przekazali 27 września w Watykanie delegat arcybiskupa krakowskiego ds. beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych ks. dr Andrzej Scąber wraz z Postulatorem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD. Towarzyszyli im związani z kandydatem na ołtarze księża kanonicy Michał Kliś z Libiąża i Stanisław Malarz z Jurgowa.

O. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator procesu Sł. B. o. Rudolfa, jego wychowanek w nowicjacie w 1977 r., pracujący na co dzień w klasztorze w Wadowicach, wyznaje, że "ten kandydat na ołtarze, kapłan z otwartymi oczyma, gdyż dostrzegał zarówno materialną jak i duchową biedę ludzką, był nazywany specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem i prezentuje świętość kapłańską i zakonną, o jakiej mówi Urząd Nauczycielski Kościoła całego okresu posoborowego, a zwłaszcza pontyfikatu św. Jana Pawła II, z którym znał się osobiście i którego odwiedził na Watykanie".

Liczące ponad 2,5 tys. stronic akta nt. świętości życia i cnót sługi Bożego, zgromadzone podczas kilkuletniego dochodzenia diecezjalnego, zostaną teraz poddane weryfikacji i ocenie merytorycznej w Stolicy Apostolskiej. Jeśli Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyda dekret o ważności dochodzenia diecezjalnego, zostanie opracowana w sprawie cnót Ojca Rudolfa stosowna "Positio", która stanie się przedmiotem analizy teologów konsultorów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz biskupów i kardynałów, członków tejże Kongregacji. Opierając się na ich opinii Ojciec Święty będzie mógł podjąć ostateczną decyzję w sprawie heroiczności cnót tego polskiego karmelity bosego, przed laty wielkiego propagatora opinii świętości i kultu św. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela życia karmelitańskiego w Polsce po kasatach z okresu zaborów.

O. Rudolf Warzecha urodził się 14 listopada 1919 r. w Bachowicach koło Wadowic. Po ukończeniu niższego seminarium karmelitańskiego w Wadowicach, wstąpił do Karmelu. Wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1944 r., dał się poznać jako gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, wychowawca zakonny, opiekun chorych, spowiednik i kierownik duchowy, apostoł szkaplerza karmelitańskiego, krzewiciel kultu św. Józefa i św. Rafała Kalinowskiego. Zmarł w opinii świętości 27 lutego 1999 r. w Wadowicach. Dnia 11 stycznia 2011 r. kard. Stanisław Dziwisz rozpoczął w Krakowie jego proces beatyfikacyjny, który zakończono 11 czerwca 2017 r. w Wadowicach pod przewodnictwem ks. abp. Marka Jędraszewskiego.

W wadowickim Karmelu istnieje specjalna izba pamięci poświęcona słudze Bożemu. Zebrano w niej pamiątki po świątobliwym zakonniku. Trzy razy w ciągu roku w wadowickim Karmelu celebrowane są uroczystości wspominające o. Rudolfa: w rocznicę jego śmierci, w rocznicę jego święceń kapłańskich i w rocznicę jego urodzin. Nadto w Bachowicach, rodzinnej parafii kandydata na ołtarze, powstało muzeum, które upamiętnia o. Rudolfa i związanych z Bachowicami ks. Franciszka Gołbę i Franciszka Stefczyka.

Postulator procesu zachęca do modlitwy o cud za przyczyną sł. B. o. Rudolfa Warzechy, i wyznaje, że "cud ten, obok wielu łask jakie wierni już otrzymali i nadal otrzymują, stanowiłby nadprzyrodzoną pieczęć samego Pana Boga nad świętością życia drogiego nam wszystkim Ojca Rudolfa, i pozwoliły Ojcu Świętemu wynieść go na ołtarze Kościoła, czego wszyscy pragniemy".
Poświęcenie samochodu bojowego dla OSP Półwieś

23 września był niezwykłym dniem dla druhów z OSP Półwieś. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia ich samochodu bojowego. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się w kościele parafialnym w Ryczowie, gdzie druhowie, zaproszeni goście oraz Mieszkańcy Sołectwa wzięli udział we Mszy Świętej, po której poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz tejże parafii - ks. Adam Ogiegło. Następnie wszyscy udali się do Półwsi, gdzie na placu przy remizie OSP zaplanowano dalszy ciąg uroczystości. Ta część rozpoczęła się od odegrania przez Gminną Orkiestrę Dętą z Ryczowa hymnu państwowego. Przy dźwiękach hymnu na maszt została wciągnięta flaga Polski. Następnie Prezes OSP Półwieś druh Paweł Kozioł przedstawił zarys historii jednostki wraz z historią jej reaktywacji w 2012 roku. W dalszej części uroczystości nastąpiło oficjalne przekazanie kluczy do samochodu Naczelnikowi OSP Półwieś druhowi Markowi Mostowikowi, który przekazał je kierowcy - druhowi Piotrowi Drożdżowi. Aktu przekazania kluczy dokonali Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski.

Wydarzenie swą obecnością zaszczycili m. in. Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Mariusz Krystian, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Radni Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Jerzym Piórowskim, Sołtys wsi Półwieś Stanisław Maślona wraz z Radą Sołecką, Proboszcz Parafii w Ryczowie ks. Adam Ogiegło oraz poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

Dla mnie dzisiejsza uroczystość jest symboliczną klamrą spinającą czas od 2012 roku, kiedy to przy zaangażowaniu wielu osób wspólnie wznowiliśmy rzeczywiste działanie jednostki, a później sukcesywnie odbudowaliśmy jej bazę materialną, czego dowodem jest ta piękna Remiza! Poświęcenie nowego samochodu ratowniczego wieńczy tę pracę. Dlatego życzę wszystkim Druhnom i Druhom tej jednostki na czele z Prezesem i Naczelnikiem OSP dalszego rozwoju oraz udanych akcji ratujących życie, zdrowie i mienie naszych Mieszkańców - mówił w czasie uroczystości Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Przypomnijmy, lekki samochód pożarniczy Peugot Boxer 350 został zakupiony w grudniu ubiegłego roku dzięki staraniom Zarządu OSP Półwieś na czele z Prezesem druhem Pawłem Kozłem, ale także i przede wszystkim dzięki wsparciu Władz Gminy Spytkowice oraz Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Wydarzenie to było dość symboliczne, ponieważ właśnie wtedy na zasłużoną emeryturę odszedł ostatni w naszej gminie samochód bojowy marki Żuk.
Podsumowanie akcji przeciwpowodziowej

W ostatnich dniach pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszczała. Ulewne deszcze, które wystąpiły na terenie południowej Polski, doprowadziły do znacznego podniesienia poziomu wód oraz licznych podtopień. 21 września, w godzinach popołudniowych opady się nasiliły. O godz. 19 Wójt Gminy Mariusz Krystian wprowadził stały dyżur członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Prowadzono stały monitoring stanów wody w lokalnych potokach, rowach melioracyjnych, stan i działanie śluz wałowych i przepompowni. Jednostki OSP ze Spytkowic, Bachowic i Ryczowa interweniowały do późnych godzin nocnych udrażniając przepusty i usuwając wodę z podtopionych piwnic. W związku z pogarszającą się sytuacją Wójt Gminy, zarządzeniem z dnia 22 września, ogłosił na terenie Gminy Spytkowice stan pogotowia przeciwpowodziowego. Po konsultacji władz gminy z przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach i Komendantem Gminnym OSP rozpoczęto przerzut wód z przedwala potoku Jezioro we wsi Miejsce oraz na śluzie w Lipowej Smolickiej. 24 września o godz. 19, po opadnięciu poziomu Wisły i otwarciu się śluz wałowych, zakończono przerzut wód, który trwał nieprzerwanie przez 53 godziny. Wody pompowały 4 zespoły pompowe (3 będące własnością OSP z terenu gminy oraz 1 zespół pompowy z KP PSP Wadowice). Godzinowa wydajność pracujących zespołów to przerzut przez wał 31 tys. litrów wody. W akcji brali udział Strażacy z OSP Spytkowice, OSP Bachowice, OSP Miejsce oraz PSP Wadowice. 25 września, z uwagi na stabilizację warunków pogodowych i obniżenie wód gruntowych Wójt Gminy - szef GZZK w Spytkowicach odwołał stały dyżur członków Zespołu oraz stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie całej gminy.

Mogę powiedzieć, że w miejscach, w których Gmina Spytkowice podjęła działania naprawcze w infrastrukturze melioracyjnej nie było w ogóle działań kryzysowych, bądź były w dużo mniejszym natężeniu (ulice: Kolejowa, Jana Pawła II, Czarnowiejska, Starowiejska, Kasztelańska w Spytkowicach). Tam jednak gdzie nie mogliśmy tego zrobić, z uwagi na zarząd RZGW lub sprzeciw Mieszkańców wobec planowanej inwestycji, zagrożenie występuje nadal (potok Jezioro w Miejscu, ul. Stadionowa w Ryczowie, ul. Wąwozowa w Półwsi). Będę na pewno podnosił te kwestie w mojej pracy - komentuje Wójt Mariusz Krystian.

Wójt Gminy składa serdeczne wyrazy wdzięczności dla wszystkich Strażaków z OSP biorących udział w akcji ratowniczej. Ponadto słowa podziękowania za okazaną pomoc kieruje także na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy i Komendanta Gminnego OSP.
Gmina Spytkowice z dofinansowaniem na wymianę starych kotłów grzewczych

W pierwszej połowie miesiąca Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Do dofinansowania zostało wybranych 91 projektów na łączną kwotę prawie 137 mln zł. Ponadto Zarząd Województwa rozstrzygnął również konkurs w ramach poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). W tym przypadku do dofinansowania zostały wybrane 64 projekty na łączną kwotę prawie 59 mln zł.

W ramach powyższych konkursów Gmina Spytkowice, na początku roku bieżącego, złożyła wnioski o uzyskanie dofinansowania na poprawę jakości powietrza i ograniczenie poziomu niskiej emisji. 18 września otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informację, że nasze wnioski zostały ocenione pozytywnie i Gmina na powyższy cel otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 2,7 mln zł. Przyznane środki spowodują, że w prawie 200 domach zostaną wymienione stare kotły lub piece węglowe na nowoczesne kotły węglowe, a także zostaną przebudowane istniejące wewnętrzne instalacje w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego. Ponadto w 70 gospodarstwach domowych stare kotły zostaną wymienione na kotły gazowe, kotły na biomasę oraz pompy ciepła. Wszystkie nowe źródła ciepła będą spełniać obecnie obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska.

Jesteśmy przekonani, że pozyskane dofinansowanie będzie miało ogromne znaczenie w ważnej kwestii jaką jest obniżenie poziomu niskiej emisji. Wielu mieszkańców, dzięki wsparciu finansowym, zdecyduje się na bardzo kosztowną wymianę przestarzałych kotłów grzewczych, która przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w naszym otoczeniu.


Sztafeta rowerowo-biegowa II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń

W dniu 06.09.17r. przedstawiciele "Spytaktiv" uczestniczyli w sztafecie rowerowo - biegowej II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń na odcinku Wygiełzów - Skawina. Bieg odbywa się dla upamiętnienia 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Impreza ta rozpoczęła się w dniu 03.09.17r.w Katedrze Lwowskiej, a zakończy się 09.09.17r. wybiegnięciem na górę Kahlenberg w Wiedniu. Po zakończeniu swojej zmiany zrobiono pamiątkową fotografię i rozdano kilkanaście elementów odblaskowych zachęcając do odwiedzenia naszej Gminy Spytkowice i Doliny Karpia

Andrzej Kozioł, Leszek Papierski
Rozpoczynamy nowy rok szkolny

4 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po wakacyjnej przerwie czas rozpocząć kolejną przygodę. Dla większości to "chleb powszedni", ale dla najmłodszych to dopiero początek edukacyjnej drogi. Przed uczniami i ich opiekunami 10 miesięcy ciężkiej pracy, która, miejmy nadzieję, zaowocuje znakomitymi wynikami i pozytywnymi ocenami na końcoworocznych świadectwach. Rozpoczynający się rok szkolny, w związku z prowadzoną termomodernizacją w największych placówkach, jest dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Prosimy w tej kwestii o cierpliwość i wyrozumiałość.

Z okazji powrotu do szkoły Wójt Gminy Mariusz Krystian składa wszystkim Nauczycielom i Rodzicom życzenia dobrych owoców pracy dydaktycznej i wychowawczej, a Uczniom powodzenia w podejmowanych działaniach, satysfakcji z osiąganych wyników oraz samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice

3 września 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym nr 10 w Spytkowicach. Do wyborów zgłoszono dwie listy kandydatów na radnych:
1) Tomski Stanisław (zgłoszony przez KWW SŁUŻYMY SPOŁECZEŃSTWU) - Lista nr 1,
2) Kozioł Andrzej Zbigniew (zgłoszony przez KWW AKTYWNE SPYTKOWICE) - Lista nr 2

Wg przedstawionego przez Gminną Komisję Wyborczą w Spytkowicach protokołu, na poszczególne listy kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:
1) Tomski Stanisław (Lista nr 1) - 50 głosów,
2) Kozioł Andrzej Zbigniew (Lista nr 2) - 48 głosów.

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym Pan Stanisław Tomski. Gratulujemy i życzymy powodzenia w sprawowaniu funkcji radnego Rady Gminy Spytkowice.

Frekwencja wyborcza wyniosła 20,6%.


Gminne Dożynki 2017

Tegoroczne Gminne Dożynki w sołectwie Bachowice rozpoczęliśmy tradycyjnie przemarszem z Domu Strażaka do Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach. Tam w uroczystej koncelebrze Księdza Franciszka Jeleśniańskiego oraz Księdza Adama Ogiegły Mszę Świętą odprawił Ksiądz Dziekan Józef Piwowarski. W jej oprawę włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach.

Po jej zakończeniu piękny korowód przejechał na stadion sportowy, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Tam oficjalnym przywitaniem gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością rozpoczęliśmy dalsze świętowanie. Miło nam było gościć Rolników z rodzinami, szczególnie Starostów Dożynek Państwa Grażynę i Tadeusza Kurdzielów, Mieszkańców naszej Gminy oraz przedstawicieli władz bądź zaprzyjaźnionych instytucji czy firm. Byli wśród nich: Poseł na Sejm RP Pan Marek Polak, Ks. Franciszek Jeleśniański Proboszcz Parafii w Bachowicach, Ksiądz Doktor Kazimierz Kaczmarczyk, Ksiądz Szymon Wróbel Wikariusz Parafii w Spytkowicach, Starosta Wadowicki Pan Bartosz Kaliński, Wicestarosta Wadowicki Pan Andrzej Górecki, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Zbigniewa Biernata Pan Piotr Polanek, Wójt Gminy Spytkowice z powiatu nowotarskiego Pan Ryszard Papanek, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice z powiatu nowotarskiego Pan Józef Kościelniak oraz delegacja z Gminy Spytkowice, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach Pan Robert Michna, Radny Powiatowy Pan Ryszard Mróz, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Pan Andrzej Nowak, Kierownik ARiMR w Wadowicach Pan Eugeniusz Kurdas, Kierownik Wytwórni Pasz De Heus Spytkowice Pan Zygmunt Kolasa, Prezes Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy Pani Grażyna Ciepły-Gumuła, Prezes MSH Wizan Pan Jerzy Chylewski, Prezes PSS Społem Pan Zenon Szewczyk, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach Pan Mirosław Rzońca, Radni Rady Gminy Spytkowice, Sekretarz Gminy Spytkowice Pani Anna Przejczowska, Sołtysi wsi z terenu gminy Spytkowice, Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy, sponsorzy, przedstawiciele prasy oraz współorganizatorzy: sołtys wsi Bachowice oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Listy gratulacyjne przesłali m.in. Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Pani Premier Beata Szydło oraz Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik.

Po przywitaniu Starostowie Państwo Grażyna i Tadeusz Kurdzielowie złożyli na ręce Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana chleb i dary ziemi, równocześnie zwracając się z prośbą, aby był on dzielony sprawiedliwie. Następnie do wszystkich mieszkańców i rolników zwrócił się Wójt Gminy. W swoim przemówieniu nawiązał do ważnych wydarzeń oraz inwestycji jakie ciągle mają miejsce w naszej gminie oraz życzył wszystkim rolnikom i Mieszkańcom Gminy Spytkowice pomyślności oraz przekazał serdeczne słowa podziękowania. Głos zabrali również zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in.: Poseł na Sejm RP Pan Marek Polak, który odczytał list od Premiera RP Pani Beaty Szydło, Starosta Wadowicki Pan Bartosz Kaliński, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Zbigniewa Biernata Pan Piotr Polanek. Na scenie swoje podziękowania przekazali również Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) Pan Ryszard Papanek oraz Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) Pan Józef Kościelniak.

Po przemówieniach przyszedł czas na koncert Gminnej Orkiestry Dętej w trakcie którego Panie z KGW oraz ZEiR częstowały wszystkich uczestników kwaśnicą. Wszyscy mogli się również delektować pysznym ciastem ufundowanym przez Piekarnię Maja ze Spytkowic oraz Piekarnię WIZAN z Zatora.

Na honorowym miejscu KGW i ZEiR prezentowały owoce swojej ciężkiej pracy w postaci pięknych wieńców dożynkowych z tegorocznych zbóż, ziół i kwiatów, które wcześniej zostały ocenione przez jury oraz publiczność. Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów w głosowaniu publiczności rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez właściciela firmy K&K Pana Kamila Bałysa. Natomiast organizacje, które wykonały wieńce otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy.

W dalszej części uroczystości mieliśmy okazję podziwiać występy zespołów artystycznych, m.in. zaprzyjaźnionych Górali, oraz innych przy których dźwiękach wszyscy świetnie się bawili. PZHGP oddział Zator Sekcja Spytkowice, Bachowice zaprezentował nam pokaz lotu gołębi. Natomiast Klub Motocyklowy GREY WOLVES pochwalił się swoimi cudnymi pojazdami. Bogactwo tradycji regionalnych mogliśmy oglądać na stoiskach wystawienniczych Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi, którzy zaprosili wszystkich chętnych do plecenia wianków dożynkowych: zbożowo-kwiatowych oraz do malowania obrazu z cyklu Dożynkowe malowanie pod tytułem "Polska łąka kwietna". Dulowa - Zaginiona Wioska prowadziła interaktywne i edukacyjne warsztaty z zielarką oraz zaprezentowała wyroby eko drewniane. Pani Zofia Szlachetka prezentowała ręczne robótki, które są jej pasją. Gmina Spytkowice, Dolina Karpia, KRUS, ARiMR, ODR, MIR, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zaprezentowały się na stoiskach promocyjnych. Najmłodsi mogli natomiast pobawić się w wiosce afrykańskiej, pojeździć ciuchcią oraz korzystać z placu zabaw. Stałym wydarzeniem podczas tej imprezy jest Bieg Dożynkowy organizowany przez Amatorski Klub Sportowy SpytAktiv oraz wiele innych konkursów.
W trakcie trwania dożynek można było również odwiedzić Muzeum Regionalne. Wieczorem oglądaliśmy pokaz sztucznych ogni, który jest stałym punktem tej uroczystości i po raz kolejny okazała się strzałem w dziesiątkę.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Mieszkańcom za liczny udział w naszym wspólnym święcie. Mogło być ono tak wspaniałe także dzięki naszym darczyńcom. Byli nimi: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Karpik" Graboszyce, Wytwórnia Pasz De Heus Spytkowice, Firma K&K Kamil Bałys, Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, MSH "Wizan" Andrychów, JUS-MAR Józef Jędrocha, Lewiatan Spytkowice, Piekarnia Maja Spytkowice.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w korowód. Wszystkim kierowcom maszyn rolniczych, starych samochodów oraz ich właścicielom Panom: Tadeuszowi Kurdzielowi, Sebastianowi Walkowicz, Henrykowi Wronie, Konradowi Kubarskiemu, Mirosławowi Bałysowi, Marcinowi Stańczykowi, Pawłowi Stańczykowi, Adamowi Maślanie.
Tym, którzy prowadzili bryczkę oraz zasiadali w siodle, Właścicielowi Gospodarstwa Agroturystycznego "Stajnia Grudki", Stadninie Koni "Jowisz" Graboszyce oraz Panom Zbigniewowi Listowskiemu, Józefowi Wieczorek, Państwu Alinie i Adamowi Sieprawskim oraz Paniom Magdalenie Dębskiej i Agnieszce Koji.

Szczególne podziękowania składamy Starostom Dożynek Państwu Grażynie i Tadeuszowi Kurdzielom, sołtysowi wsi Panu Marianowi Szewczykowi wraz z Radą Sołecką wsi Bachowice oraz Kole Gospodyń Wiejskich w Bachowicach oraz jego Przewodniczącej Pani Lucynie Kozak, organizacjom społecznym z terenu Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich: z Bachowic, Miejsca, Półwsi, Ryczowa, Spytkowic Związkowi Emerytów i Rencistów ze Spytkowic, Ochotniczej Straży Pożarnej, Amatorskiemu Klubowi Sportowemu SpytAktiv ze Spytkowic, Klubowi Motocyklowemu GREY WOLVES.fotogaleria >>>>>>
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.