Ogłoszenie Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30 maja 2019 roku - Wybory ławników

herb

Na podstawie art. 160 § 2 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych  z dnia 27 lipca 2001 roku  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),
i n f o r m u j ę

o zasadach i terminach w sprawie zgłaszania kandydatów 
na  ławników  kadencji  2020 - 2023

 

Z G Ł A S Z A N I E   K A N D Y D A T Ó W:

1. Kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Wadowicach zgłaszają Radzie Gminy Spytkowice:

1)     prezesi właściwych sądów,

2)     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem  partii politycznych,

3)     co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia
30 czerwca 2019 roku.

2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia):

a)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

b)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

d)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

e)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia):

4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

W A R U N K I , k t ó r e   w i n i e n    s p e ł n i ć   k a n d y d a t:

–       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

–       jest nieskazitelnego charakteru,

–       ukończył 30 lat,

–       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

–       nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

–       posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKIEM nie mogą być:

–       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

–       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

–       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

–       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

–       radcy prawni i aplikanci  radcowscy,

–       duchowni,

–       żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

–       funkcjonariusze Służby Więziennej,

–       radni gminy, powiatu i województwa.

L I C Z B A   W Y B I E R A N  Y C H   Ł A W N I K Ó W w Gminie Spytkowice :

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie podał pisemnie liczbę tj.:

1 ławnik do Sądu Rejonowego w Wadowicach.

O R G A N    D O K O N U J Ą C Y    W Y B O R U:

Wyboru ławnika dokona Rada Gminy Spytkowice w głosowaniu tajnym w terminie do dnia 31 października 2019 roku.

P R Z Y J M O W A N I E    Z G Ł O S Z E Ń :

1. Dokumenty dot. zgłoszenia kandydata należy składać: do Rady Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12,

2. Termin przyjmowania: osobiście do dnia 28 czerwca 2019 roku tj. piątek do godz. 1300, przesyłka pocztowa do dnia 30 czerwca 2019 roku - liczy się data stempla pocztowego.

 

Wszelkie informacje oraz druki zgłoszeń uzyskać można:

-         na stronie internetowej gminy (zakładka wybory ławników)

-         w Urzędzie Gminy Spytkowice, II piętro, pok. nr 3.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia kandydata

Lista osób zgłaszających kandydata

Wzory oświadczeń

 

WÓJT

mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //