Informacja o obsadzeniu mandatu członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice bez głosowania.

herb

O B W I E S Z C Z E N I E

G M I N N E J    K O M I S J I   ds. W Y B O R Ó W

W  SPYTKOWICACH

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

 

            Na podstawie § 47 ust. 2. załączników nr 2 do Uchwały Nr III/21/18  Rady Gminy Spytkowice  z dnia 20 grudnia 2018  roku w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Spytkowice, Gminna Komisja ds. Wyborów podaje do publicznej wiadomości informację o obsadzeniu mandatu członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice bez głosowania.

 

Obwód głosowania LIPOWA :

W wyborach  na członków Rady Sołeckiej  zarejestrowana liczba kandydatów jest mniejsza od liczby członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie (4), głosowania nie przeprowadza się, a  za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych  kandydatów tj.:

1. CHACHUŁA Czesław Andrzej,

2. KRYSTIAN  Leszek,

3. DZIAŁOWY Franciszek.

 

pozostały mandat (1) pozostaje  nieobsadzony.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji  ds. Wyborów

w Spytkowicach

 

Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //