Informacja o obsadzeniu mandatu członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice bez głosowania.

herb

O B W I E S Z C Z E N I E

G M I N N E J    K O M I S J I   ds. W Y B O R Ó W

W  SPYTKOWICACH

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

 

            Na podstawie § 47 ust. 2. załączników nr 2 do Uchwały Nr III/21/18  Rady Gminy Spytkowice  z dnia 20 grudnia 2018  roku w sprawie nadania statutów Sołectw Gminy Spytkowice, Gminna Komisja ds. Wyborów podaje do publicznej wiadomości informację o obsadzeniu mandatu członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice bez głosowania.

 

Obwód głosowania LIPOWA :

W wyborach  na członków Rady Sołeckiej  zarejestrowana liczba kandydatów jest mniejsza od liczby członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie (4), głosowania nie przeprowadza się, a  za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się zarejestrowanych  kandydatów tj.:

1. CHACHUŁA Czesław Andrzej,

2. KRYSTIAN  Leszek,

3. DZIAŁOWY Franciszek.

 

pozostały mandat (1) pozostaje  nieobsadzony.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji  ds. Wyborów

w Spytkowicach

 

Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup