Zarządzenie Wójta Gminy - zakończenie wyborów

herb

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.


w sprawie: ostatecznego zakończenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz § 48 ust. 6 załączników nr 1,2,3,4,5 i 6 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: nadania statutów Sołectw Gminy Spytkowice (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 341), Wójt Gminy z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Stwierdzam ostateczne zakończenie wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice
i rozpoczęcie kadencji 2019 – 2024 z dniem 28 kwietnia 2019 roku.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązująca od dnia 28 kwietnia 2019 roku.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

                                                                                              Wójt
                                                                              mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //