Zarządzenie Wójta Gminy - zakończenie wyborów

herb

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.


w sprawie: ostatecznego zakończenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice w wyborach zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz § 48 ust. 6 załączników nr 1,2,3,4,5 i 6 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: nadania statutów Sołectw Gminy Spytkowice (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 341), Wójt Gminy z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Stwierdzam ostateczne zakończenie wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w Gminie Spytkowice
i rozpoczęcie kadencji 2019 – 2024 z dniem 28 kwietnia 2019 roku.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązująca od dnia 28 kwietnia 2019 roku.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

                                                                                              Wójt
                                                                              mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup