Cena wody bez zmian! - XLI Sesja Rady Gminy

1

Za nami kolejna Sesja Rady Gminy Spytkowice. W jej trakcie Radni pochylili się nad tematem regulaminu dostarczania wody oraz ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie gminy Spytkowice. Radni, na wniosek Wójta Gminy, podjęli decyzję o pozostaniu przy obecnej stawce opłaty za wodę oraz ustalili dopłatę do wspomnianej taryfy na aktualnie obowiązującym poziomie tj. 6,10 zł/m3 netto dla gospodarstw domowych oraz brak dopłaty dla pozostałych odbiorców usług.

Wcześniej jednak, po przyjęciu porządku obrad informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz informację o działalności i funkcjonowaniu w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Mariusz Krystian. W tym punkcie Wójt poinformował o uczestnictwie w spotkaniu dotyczącym realizacji dofinansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Jak zaznaczył, gmina Spytkowice bierze udział w tym projekcie, dlatego też kilkanaście domostw z naszego terenu będzie miało możliwość założenia takiej instalacji. Ponadto Wójt przekazał informację o pozyskaniu przez gminę Spytkowice dofinansowania w kwocie blisko pół miliona złotych na remont i modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Spytkowicach.

W kolejnym punkcie Wójt przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2018 roku oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą tego tematu. W dalszej części obrad Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie m.in. udzielenia pomocy finansowej powiatowi wadowickiemu na zakup karetki pogotowia, zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W trakcie Sesji Radni przyjęli 43 uchwały, co jest rekordowym wynikiem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. O szczegółach przeczytacie Państwo w posesyjnym protokole.

 

[g=XLI-Sesja-Rady-Gminy-wrzesien]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup