Gmina Spytkowice oświetlona nowymi lampami

1

W listopadzie br. przy kolejnych trzech przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 44 pojawiło się dedykowane oświetlenie. Dla oświetlenia przejść zaprojektowano sieć elektroenergetyczną oświetleniową wykonaną kablami ziemnymi wraz z zabudowanymi na fundamentach stalowymi słupami i wysięgnikami z oprawami LED-owymi. Sieć ta zasilana jest z istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych. Przeprowadzenie tej inwestycji w zdecydowany sposób poprawia widoczność na przejściach dla pieszych, co od blisko roku możemy obserwować na pozostałych oświetlonych „zebrach” znajdujących się w ciągu drogi krajowej nr 44.

Do realizacji rozpoczętej w 2018 roku inwestycji przystąpiono na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Spytkowice a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, w związku z chęcią poprawy niezadowalającego stanu bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 44. Przedmiotem porozumienia było określenie zasad współpracy stron w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia. Na mocy podpisanego dokumentu gmina zgodziła się na pełnienie funkcji Inwestora, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej zadania, GDDKiA natomiast zobowiązała się do przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44, wykonania oznakowania poziomego oraz większościowego współfinansowania inwestycji.

Ponadto, w ramach rozpoczętej w 2018 roku sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Spytkowice, zamontowano nowe oświetlenie na ul. św. Jana w Spytkowicach. Dla jego wykonania zaprojektowano sieć elektroenergetyczną zasilaną z dwóch stacji transformatorowych oraz słupy wraz z oprawami LED-owymi. Całkowita długość zaprojektowanej sieci wynosi 225 metrów. Tym sposobem w znaczący sposób poprawiła się widoczność i bezpieczeństwo w tej części sołectwa Spytkowice.

 

[g=Oswietlenie-dk44-swjan]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup