Kolejna debata publiczna w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2

Powoli dobiegają końca prace nad przygotowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice. Do prac nad tym dokumentem przystąpiono w 2016 roku, kiedy to Rada Gminy Spytkowice podjęła stosowną uchwałę w tym zakresie.

21 listopada odbyła się kolejna debata publiczna dotycząca Studium, poprzedzona wyłożeniem go do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz zaprezentowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spytkowice. W tym czasie Mieszkańcy mogli zapoznać się z wprowadzonymi poprawkami do sporządzonego projektu. Najbliższy czas to ostatnia możliwość zgłaszania wniosków. Koniec bieżącego roku powinien przynieść nam ostateczne rozstrzygnięcia w tym temacie, co skutkowało będzie rozpatrzeniem przez Radę Gminy uchwały o zatwierdzeniu dokumentu.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzony dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Informuje o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje ono ostatecznie ich przeznaczenia. Ma charakter strategiczny, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego, kontynuowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Problematyka studium jest szczegółowo określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymaga skupienia się przede wszystkim na gospodarowaniu przestrzenią, ochronie środowiska kulturowego i przyrodniczego w powiązaniu z systemami komunikacji
i infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu interesów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

[g=Debata-publiczna-listopad-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup