Kolejna debata publiczna w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2

Powoli dobiegają końca prace nad przygotowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice. Do prac nad tym dokumentem przystąpiono w 2016 roku, kiedy to Rada Gminy Spytkowice podjęła stosowną uchwałę w tym zakresie.

21 listopada odbyła się kolejna debata publiczna dotycząca Studium, poprzedzona wyłożeniem go do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach oraz zaprezentowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Spytkowice. W tym czasie Mieszkańcy mogli zapoznać się z wprowadzonymi poprawkami do sporządzonego projektu. Najbliższy czas to ostatnia możliwość zgłaszania wniosków. Koniec bieżącego roku powinien przynieść nam ostateczne rozstrzygnięcia w tym temacie, co skutkowało będzie rozpatrzeniem przez Radę Gminy uchwały o zatwierdzeniu dokumentu.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzony dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Informuje o potencjalnym przeznaczeniu gruntów w przyszłości, jednak nie determinuje ono ostatecznie ich przeznaczenia. Ma charakter strategiczny, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego, kontynuowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Problematyka studium jest szczegółowo określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymaga skupienia się przede wszystkim na gospodarowaniu przestrzenią, ochronie środowiska kulturowego i przyrodniczego w powiązaniu z systemami komunikacji
i infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu interesów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

[g=Debata-publiczna-listopad-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //