Kolejne Zebrania Wiejskie za nami

13

Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy w każdym sołectwie. Prawo udziału w nim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, a jego kompetencje określone są w statucie uchwalanym przez Radę Gminy. W miniony weekend, takie Zebrania odbyły się w każdym sołectwie naszej gminy.

Tematyką tegorocznych Zebrań Wiejskich były m.in. sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2018 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2019, informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2018 oraz planowanych do realizacji w roku 2019, prezentacja kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach organów sołectw zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku oraz informacja Wójta Gminy o funkcjonowaniu gminy w kontekście realizacji potrzeb Mieszkańców.

Po otwarciu Zebrań Mieszkańcy otrzymali sprawozdanie ze zrealizowanych zadań w 2018 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami, największa część środków inwestycyjnych z budżetu gminy, została przekazana na kompleksowy remont placówek oświatowych. W minionym roku była to kwota ponad 13,5 mln złotych. Kolejną znaczną pozycją w budżecie, na które wydatkowano fundusze gminne była przebudowa, modernizacja oraz bieżące remonty dróg. Kwestie z tym związane są najczęściej podnoszonym postulatem w trakcie Zebrań Wiejskich. Na ten cel przeznaczono blisko 3,5 mln złotych.

Wójt przedstawił również plan działania na rok 2019. Jednymi z głównych zadań będą m.in. przebudowa i rozbudowa SP nr 2 w Spytkowicach celem utworzenia żłobka, utworzenie stref rekreacyjnych w Spytkowicach, dokończenie przebudowy budynku komunalnego w Ryczowie, rozbudowa budynku Domu Strażaka w Bachowicach, modernizacja ul. Widokowej w Półwsi, przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Lipowej celem przystosowania go do funkcji inkubatora przetwórstwa lokalnego, a także wykonanie projektu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Spytkowicach i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Ogólna wartość planowanych w bieżącym roku wydatków inwestycyjnych to kwota ponad 13 mln złotych!

W dalszej części Zebrań Wiejskich nadszedł czas na prezentację kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Już 28 kwietnia, zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2019 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 14 lutego 2019 roku, wybierzemy władze sołectw podczas wyborów sołeckich. Zachęcamy wszystkich do udziału. Każdy głos ma znaczenie!

Na koniec mieszkańcy zgłosili propozycje i wnioski, które stały się dla samorządu gminnego zadaniami do realizacji na najbliższe 12 miesięcy.

 

[g=Zebrania-Wiejskie-kwiecien-2019]

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup