Kolejne Zebrania Wiejskie za nami

13

Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy w każdym sołectwie. Prawo udziału w nim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, a jego kompetencje określone są w statucie uchwalanym przez Radę Gminy. W miniony weekend, takie Zebrania odbyły się w każdym sołectwie naszej gminy.

Tematyką tegorocznych Zebrań Wiejskich były m.in. sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2018 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2019, informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2018 oraz planowanych do realizacji w roku 2019, prezentacja kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach organów sołectw zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 roku oraz informacja Wójta Gminy o funkcjonowaniu gminy w kontekście realizacji potrzeb Mieszkańców.

Po otwarciu Zebrań Mieszkańcy otrzymali sprawozdanie ze zrealizowanych zadań w 2018 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami, największa część środków inwestycyjnych z budżetu gminy, została przekazana na kompleksowy remont placówek oświatowych. W minionym roku była to kwota ponad 13,5 mln złotych. Kolejną znaczną pozycją w budżecie, na które wydatkowano fundusze gminne była przebudowa, modernizacja oraz bieżące remonty dróg. Kwestie z tym związane są najczęściej podnoszonym postulatem w trakcie Zebrań Wiejskich. Na ten cel przeznaczono blisko 3,5 mln złotych.

Wójt przedstawił również plan działania na rok 2019. Jednymi z głównych zadań będą m.in. przebudowa i rozbudowa SP nr 2 w Spytkowicach celem utworzenia żłobka, utworzenie stref rekreacyjnych w Spytkowicach, dokończenie przebudowy budynku komunalnego w Ryczowie, rozbudowa budynku Domu Strażaka w Bachowicach, modernizacja ul. Widokowej w Półwsi, przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Lipowej celem przystosowania go do funkcji inkubatora przetwórstwa lokalnego, a także wykonanie projektu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Spytkowicach i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Ogólna wartość planowanych w bieżącym roku wydatków inwestycyjnych to kwota ponad 13 mln złotych!

W dalszej części Zebrań Wiejskich nadszedł czas na prezentację kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Już 28 kwietnia, zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2019 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 14 lutego 2019 roku, wybierzemy władze sołectw podczas wyborów sołeckich. Zachęcamy wszystkich do udziału. Każdy głos ma znaczenie!

Na koniec mieszkańcy zgłosili propozycje i wnioski, które stały się dla samorządu gminnego zadaniami do realizacji na najbliższe 12 miesięcy.

 

[g=Zebrania-Wiejskie-kwiecien-2019]

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //