Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy!

DSC 7537

Za nami jedna z najważniejszych Sesji Rady Gminy Spytkowice w całym roku kalendarzowym. W jej trakcie Radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Spytkowice za rok 2018. Ponadto wręczono medale „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” oraz dyplomy dla stypendystów nagrodzonych w ramach Gminnego Programu Stypendialnego.

Na początku jednak informację o działalności i funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy. Wójt przypomniał m.in. o pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Małopolskie Remizy” na przebudowę budynku Domu Strażaka w Bachowicach. Wójt poinformował także o uzyskaniu pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w Spytkowicach oraz podpisaniu umowy z wykonawcą projektu kompleksowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Następnie Radni pochylili się nad Raportem o stanie gminy Spytkowice w 2018 roku. Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego to nowa forma podsumowania działalności organu wykonawczego. Podstawą prawną sporządzenia raportu jest art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, który został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Raport o stanie gminy to kolejna, obok absolutorium, forma oceny organu wykonawczego. Raport ten odnosi się jednak do całokształtu pracy Wójta w poprzednim roku kalendarzowym, natomiast instytucja absolutorium jest wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu. Po przedstawieniu przez Wójta informacji o stanie gminy, Radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania. Uchwała została podjęta jednogłośnie!

W dalszej części Wójt Gminy przedstawił informację na temat wykonania budżetu gminy Spytkowice w 2018 roku. Jak poinformował, dochody budżetowe zamknęły się kwotą 41,5 mln złotych, natomiast wydatki kwotą prawie 53 mln złotych. Warto podkreślić, że wielkość wydatków, w bardzo dużym stopniu spowodowana jest rozmachem inwestycyjnym, który został zrealizowany na rekordową sumę 19,5 mln złotych! Na tę, zdecydowanie robiącą wrażenie kwotę, składa się w głównej mierze kompleksowa termomodernizacja oraz remont i przebudowa budynków ZSP w Spytkowicach, Ryczowie i Bachowicach, na którą wydatkowano 13,5 mln złotych, a także remont dróg gminnych, który pochłonął ponad 2 mln złotych. Kolejne miejsce w tabeli zajmuje oświata, na którą wydatki wyniosły ponad 13 mln złotych. Jak wiadomo, subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie całości kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, dlatego też gmina dołożyła do oświaty z własnych środków ponad 3 mln złotych. Na trzecim miejscu znalazła się pomoc społeczna z wydatkami na poziomie 12 mln złotych, z czego 7 mln złotych zostało wydatkowane w ramach programu Rodzina 500+.

W kolejnym punkcie nadszedł czas na wręczenie medali „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których trzech lub więcej dzieci odbyło służbę wojskową. Uroczystego wręczenia medali dokonali zastępca komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień w Oświęcimiu mjr Robert Nowakowski oraz pracownik Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu Anna Bastrzyk. Ze strony gminy Spytkowice kwiaty oraz dyplomy przekazali Wójt Gminy Mariusz Krystian oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski.

Na koniec nadszedł bardzo uroczysty moment czyli wręczenie dyplomów Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego, który na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo się rozwinął. Na ostatniej Sesji nagrody otrzymała rekordowa liczba 59 uczniów! Więcej na ten temat można przeczytać w oddzielnym artykule.

Jak widać, miniona Sesja była bardzo bogata w treść. Poza tematami opisanymi powyżej, Radni podjęli także uchwały w sprawie m.in.: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu gminy Spytkowice za 2018 rok, określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także uczczenia Mieszkańca gminy Spytkowice - ofiary II Wojny Światowej.

[g=VII-Sesja-Rady-Gminy-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //