Oficjalne rozpoczęcie działalności organów sołectw

36

Ostatnia Sesja Rady Gminy Spytkowice była jak do tej pory jedną z najbardziej intensywnych w bieżącym roku kalendarzowym. W trakcie jej trwania dokonano oficjalnego rozpoczęcia nowej kadencji działalności organów sołectw. Zanim jednak do tego doszło, Wójt Gminy Mariusz Krystian przekazał Radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował o spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką na temat przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Skawina-Oświęcim. Zaznaczył, że gmina Spytkowice chce uzyskać ostateczną deklarację co do daty powrotu pociągów na tę trasę. Wójt poinformował oficjalnie, że 25 sierpnia w naszej gminie odbędą się Dożynki Województwa Małopolskiego! Już teraz zapraszamy na nie wszystkich Mieszkańców gminy.

Kolejna część Sesji rozpoczęła się od wręczenia podziękowań Sołtysom działającym na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w kadencji 2015-2019. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom i gratulacje. Następnie szczegółową informację Gminnej Komisji ds. Wyborów o przebiegu wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich zarządzonych przedstawiła jej przewodnicząca Beata Bryła. Z jej rąk Sołtysi otrzymali zaświadczenia potwierdzające wybór, a z rąk Wójta listy gratulacyjne oraz symboliczne legitymacje, które zostały wprowadzone w gminie Spytkowice po raz pierwszy właśnie od bieżącej kadencji.

W dalszym etapie obrad obszerną informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie Spytkowice w 2018 roku przedstawili odpowiednio zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Robert Michna oraz Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak. Zgromadzeni mogli dowiedzieć się m.in. o rodzaju i liczbie popełnionych przestępstw i wykroczeń, a także liczbie pożarów, zatruć tlenkiem węgla oraz skutkach wypalania traw.

Radni rozpatrzyli także uchwały w sprawie m.in. ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Spytkowice na lata 2019-2022, a także określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Spytkowice.

Transmisja z obrad VI Sesji Rady Gminy

 

[g=VI-Sesja-Rady-Gminy-maj]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //