Oficjalne rozpoczęcie działalności organów sołectw

36

Ostatnia Sesja Rady Gminy Spytkowice była jak do tej pory jedną z najbardziej intensywnych w bieżącym roku kalendarzowym. W trakcie jej trwania dokonano oficjalnego rozpoczęcia nowej kadencji działalności organów sołectw. Zanim jednak do tego doszło, Wójt Gminy Mariusz Krystian przekazał Radnym informację o funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował o spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką na temat przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Skawina-Oświęcim. Zaznaczył, że gmina Spytkowice chce uzyskać ostateczną deklarację co do daty powrotu pociągów na tę trasę. Wójt poinformował oficjalnie, że 25 sierpnia w naszej gminie odbędą się Dożynki Województwa Małopolskiego! Już teraz zapraszamy na nie wszystkich Mieszkańców gminy.

Kolejna część Sesji rozpoczęła się od wręczenia podziękowań Sołtysom działającym na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w kadencji 2015-2019. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom i gratulacje. Następnie szczegółową informację Gminnej Komisji ds. Wyborów o przebiegu wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich zarządzonych przedstawiła jej przewodnicząca Beata Bryła. Z jej rąk Sołtysi otrzymali zaświadczenia potwierdzające wybór, a z rąk Wójta listy gratulacyjne oraz symboliczne legitymacje, które zostały wprowadzone w gminie Spytkowice po raz pierwszy właśnie od bieżącej kadencji.

W dalszym etapie obrad obszerną informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie Spytkowice w 2018 roku przedstawili odpowiednio zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Robert Michna oraz Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak. Zgromadzeni mogli dowiedzieć się m.in. o rodzaju i liczbie popełnionych przestępstw i wykroczeń, a także liczbie pożarów, zatruć tlenkiem węgla oraz skutkach wypalania traw.

Radni rozpatrzyli także uchwały w sprawie m.in. ustalenia zasad poboru podatku, wyznaczenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Spytkowice na lata 2019-2022, a także określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Spytkowice.

Transmisja z obrad VI Sesji Rady Gminy

 

[g=VI-Sesja-Rady-Gminy-maj]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup