Pierwsza po wakacjach sesja Rady Gminy

12

Za nami pierwsza powakacyjna sesja Rady Gminy Spytkowice. Sesja, z racji dwumiesięcznej przerwy, obfitowała w wiele istotnych tematów.

Na początku jednak informację o działalności i funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy. Wójt poinformował m.in. o spotkaniu z Zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie dotyczącym realizowanych oraz planowanych do realizacji prac w ciągu linii kolejowej nr 94 ze szczególnym uwzględnieniem wiaduktu kolejowego nad ul. Zamkową w Spytkowicach oraz przystanków kolejowych na terenie gminy. Ponadto poinformował, że gmina Spytkowice, po dwóch latach starań Wójta, uzyskała zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowań tj. skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Krakowską w Spytkowicach oraz ul. Widokowej z ul. Zatorską w Półwsi. Celem przebudowy jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców oraz pozostałych użytkowników tych dróg. Wójt dodał, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych gmina Spytkowice otrzymała wsparcie finansowe na remont nawierzchni ul. Starowiejskiej oraz ul. Słonecznej w Spytkowicach. Wójt podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację XXI Dożynek Województwa Małopolskiego. Jak zaznaczył, przygotowanie uroczystości zostało zauważone i wzorowo ocenione przez przybyłych do naszej gminy gości.

Następnie Radni pochylili się nad uchwałami m.in. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Spytkowice, udzielenia dotacji na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja kaplicy grobowej rodziny Drohojowskich z 1861 roku na cmentarzu parafialnym w Ryczowie”, a także określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Spytkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Rada Gminy w czasie obrad podjęła również uchwałę dotyczącą Zakładu Usług Komunalnych. Swoją decyzją zapoczątkowali proces przekształcenia Zakładu w referat Urzędu Gminy, co w perspektywie czasu, przy obecnym stanie osobowym i sprzętowym, pozwoli wyspecjalizować Zakład w konkretnych obszarach jego działalności tj. m.in. w zakresie prowadzenia gospodarki śmieciowej oraz utrzymania cmentarzy komunalnych.

[g=VIII-sesja]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup