Rada Gminy obradowała po raz 9.

DSC 0881

30 października w Domu Strażaka w Półwsi odbyła się IX Sesja Rady Gminy Spytkowice. Wśród obecnych na sali znaleźli się: Radni Rady Gminy, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Skarbnik Gminy Alina Antosz, radni powiatowi, sołtysi wsi, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy.

Po przyjęciu porządku obrad informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy. Wójt poinformował m.in. o przeprowadzonym spotkaniu z proboszczem parafii w Bachowicach w sprawie utworzenia tam Domu Seniora. Rozmowa przyniosła wstępne ustalenia co do lokalizacji obiektu. Wójt poinformował również o podpisaniu porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie udziału naszej Gminy w projekcie dotyczącym aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

W kolejnym punkcie Radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2019 r., przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze oraz informację na temat postępu prac związanych z opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice.

W dalszej części obrad Radni rozpatrzyli uchwały m.in. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice. Radni pochylili się także nad projektami uchwał w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków realizowane przez GZUW w Spytkowicach, Gminnego Programu Stypendialnego oraz przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w celu opracowania projektów budowy zatok autobusowych w Spytkowicach i Półwsi oraz wykonania chodnika w Spytkowicach. Ponadto Radni wyrazili zgodę na nabycie i zamianę nieruchomości położonych w Ryczowie.

 

[g=IX-Sesja-Rady-Gminy-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //