Rada Gminy obradowała po raz 9.

DSC 0881

30 października w Domu Strażaka w Półwsi odbyła się IX Sesja Rady Gminy Spytkowice. Wśród obecnych na sali znaleźli się: Radni Rady Gminy, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Skarbnik Gminy Alina Antosz, radni powiatowi, sołtysi wsi, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy.

Po przyjęciu porządku obrad informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy. Wójt poinformował m.in. o przeprowadzonym spotkaniu z proboszczem parafii w Bachowicach w sprawie utworzenia tam Domu Seniora. Rozmowa przyniosła wstępne ustalenia co do lokalizacji obiektu. Wójt poinformował również o podpisaniu porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie udziału naszej Gminy w projekcie dotyczącym aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

W kolejnym punkcie Radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2019 r., przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze oraz informację na temat postępu prac związanych z opracowaniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice.

W dalszej części obrad Radni rozpatrzyli uchwały m.in. w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Spytkowice. Radni pochylili się także nad projektami uchwał w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków realizowane przez GZUW w Spytkowicach, Gminnego Programu Stypendialnego oraz przyjęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 44 w celu opracowania projektów budowy zatok autobusowych w Spytkowicach i Półwsi oraz wykonania chodnika w Spytkowicach. Ponadto Radni wyrazili zgodę na nabycie i zamianę nieruchomości położonych w Ryczowie.

 

[g=IX-Sesja-Rady-Gminy-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup