Radni obradowali po raz 13.

DSC 2907

Za nami pierwsza w 2020 roku sesja Rady Gminy w Spytkowicach. Sesja szczególna z uwagi na pożegnanie Pani Haliny Wójcik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zakończeniem pracy samorządowej i przejściem na emeryturę. Zanim jednak o tym, krótka informacja o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że odbył spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Tomaszem Urynowiczem w sprawie pomocy finansowej dla naszej gminy na utylizację nielegalnie zgromadzonych odpadów przy ul. Wadowickiej w Spytkowicach. Aktualnie, w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania tych działań od właściciela odpadów, wszystkie organy zajmujące się tą sprawą prowadzą działania w kierunku scedowania tego obowiązku na gminę Spytkowice. Działania gminy koncentrują się na uniknięciu realizacji tego kosztownego zadania. Wójt wspomniał również, że w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie, gmina Spytkowice uzyskała 648 tysięcy złotych na utworzenie żłobka w ramach rządowego programu „Maluch+” 2020.

Po wystąpieniu Wójta przyszedł czas na podziękowanie Pani Halinie Wójcik za pełnioną służbę na rzecz lokalnej społeczności. Nie zabrakło pięknych słów, kwiatów i łez wzruszenia. Pani Halina rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w dniu 1 czerwca 1976 roku na stanowisku referenta ds. organizacyjnych, gdzie prowadziła obsługę kancelaryjno - biurową sekretariatu, obsługę petentów i załatwianie spraw organizacyjnych. W dniu 9 października 1990 roku została powołana Uchwałą Nr V/6/90 Zarządu Gminy Spytkowice na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Funkcję sprawowała do dnia 23 stycznia 2020 roku.

W dalszej części obrad Radni zajęli się stanem zrealizowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice w latach 2014-2019 oraz uchwałami w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejscu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach w szkoły o strukturze klas I-III z oddziałami przedszkolnymi. Ponadto ważnym tematem sesji było rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej gminy w 2020 roku. Wśród najważniejszych zmian można wyróżnić wzrost planowanych dochodów budżetu na kwotę blisko 2 milionów złotych pozyskanych jako refundację projektu związanego z termomodernizacją placówek oświatowych oraz dotację celową na realizację zadania związanego z utworzeniem gminnego żłobka. Radni zwiększyli również planowane wydatki budżetowe. Środki te zostaną wydatkowane głównie na zadania inwestycyjne. Można do nich zaliczyć m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Sosienki w Spytkowicach, budowę zatok autobusowych i chodników przy DK nr 44, rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach na potrzeby utworzenia żłobka, czy też kolejny etap rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków wypracowanych w latach ubiegłych.

 

[g=XIII-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //