Radni obradowali po raz 13.

DSC 2907

Za nami pierwsza w 2020 roku sesja Rady Gminy w Spytkowicach. Sesja szczególna z uwagi na pożegnanie Pani Haliny Wójcik, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zakończeniem pracy samorządowej i przejściem na emeryturę. Zanim jednak o tym, krótka informacja o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował, że odbył spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Tomaszem Urynowiczem w sprawie pomocy finansowej dla naszej gminy na utylizację nielegalnie zgromadzonych odpadów przy ul. Wadowickiej w Spytkowicach. Aktualnie, w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania tych działań od właściciela odpadów, wszystkie organy zajmujące się tą sprawą prowadzą działania w kierunku scedowania tego obowiązku na gminę Spytkowice. Działania gminy koncentrują się na uniknięciu realizacji tego kosztownego zadania. Wójt wspomniał również, że w wyniku złożonego wniosku o dofinansowanie, gmina Spytkowice uzyskała 648 tysięcy złotych na utworzenie żłobka w ramach rządowego programu „Maluch+” 2020.

Po wystąpieniu Wójta przyszedł czas na podziękowanie Pani Halinie Wójcik za pełnioną służbę na rzecz lokalnej społeczności. Nie zabrakło pięknych słów, kwiatów i łez wzruszenia. Pani Halina rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w dniu 1 czerwca 1976 roku na stanowisku referenta ds. organizacyjnych, gdzie prowadziła obsługę kancelaryjno - biurową sekretariatu, obsługę petentów i załatwianie spraw organizacyjnych. W dniu 9 października 1990 roku została powołana Uchwałą Nr V/6/90 Zarządu Gminy Spytkowice na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach. Funkcję sprawowała do dnia 23 stycznia 2020 roku.

W dalszej części obrad Radni zajęli się stanem zrealizowania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Spytkowice w latach 2014-2019 oraz uchwałami w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejscu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach w szkoły o strukturze klas I-III z oddziałami przedszkolnymi. Ponadto ważnym tematem sesji było rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu i uchwały budżetowej gminy w 2020 roku. Wśród najważniejszych zmian można wyróżnić wzrost planowanych dochodów budżetu na kwotę blisko 2 milionów złotych pozyskanych jako refundację projektu związanego z termomodernizacją placówek oświatowych oraz dotację celową na realizację zadania związanego z utworzeniem gminnego żłobka. Radni zwiększyli również planowane wydatki budżetowe. Środki te zostaną wydatkowane głównie na zadania inwestycyjne. Można do nich zaliczyć m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Sosienki w Spytkowicach, budowę zatok autobusowych i chodników przy DK nr 44, rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach na potrzeby utworzenia żłobka, czy też kolejny etap rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z wolnych środków wypracowanych w latach ubiegłych.

 

[g=XIII-Sesja-Rady-Gminy]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup