Radni uchwalili budżet gminy na 2019 rok

08

Ostatnia Sesja Rady Gminy Spytkowice w 2018 roku upłynęła pod znakiem przyjęcia budżetu na najbliższy rok. Jego projekt zakłada dochody gminy na poziomie blisko 43,5 mln złotych. Wydatki natomiast zaplanowano na kwotę niewiele przekraczającą 45 mln złotych. Wśród wydatków największą część stanowi finansowanie oświaty, które pochłonie ponad 13 mln złotych. Znaczną ilość środków gmina przeznaczy również na pomoc społeczną i pokrycie kosztów programu Rodzina 500+, w sumie będzie to kwota przekraczająca 11,5 mln złotych. Oczywiście nie zapomniano również o inwestycjach. W 2019 roku planuje się wykonanie tych prac na kwotę ponad 10 mln złotych! Wśród najważniejszych wydatków inwestycyjnych można wyróżnić: rozbudowę istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w Spytkowicach, przebudowę budynków komunalnych w Ryczowie i Lipowej, rozbudowę Domu Strażaka w Bachowicach oraz modernizację ul. Widokowej w Półwsi. Tak przedstawiony projekt budżetu został przyjęty przez Radnych jednogłośnie!

Zanim jednak uchwalono budżet, informację o działalności gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Mariusz Krystian. W tym punkcie Wójt poinformował o spotkaniu ze Starostą Wadowickim dotyczącym zaplanowanych prac inwestycyjnych Starostwa Powiatowego na terenie gminy Spytkowice. Wójt brał udział również w obchodach 10-lecia Stowarzyszenia Dolina Karpia. Podkreślił, że podjęcie działań związanych z założeniem Stowarzyszenia, przyniosło gminie nowe możliwości inwestycyjne, które wpłynęły na nasz rozwój. Wójt przedstawił również dane Ministerstwa Finansów odnośnie zadłużenia gmin w Polsce. Średnie zadłużenie gmin wynosi 969 zł, natomiast gminy Spytkowice - 725 zł. To zestawienie pokazuje, że nasza gmina nie jest zadłużona tak, jak kłamliwie przedstawiano to w kampanii wyborczej. Warto uświadomić sobie, że przy obecnym poziomie inwestycji i wielkości pozyskiwanych środków finansowych, zadłużenie to nie jest podstawą do obaw o bezpieczeństwo finansów gminy, tym bardziej, że średni dochód gminy Spytkowice, w przeliczenia na Mieszkańca, wynosi 1700 zł.

Ważnym punktem Sesji było przyjęcie uchwały w sprawie uczczenia Mieszkańców gminy Spytkowice walczących w czasie II wojny światowej z okupantem oraz niosącym pomoc więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau. W tym miejscu Radni uhonorowali rodzinę Kornaś ze Spytkowic. Józef Kornaś zginął w walce z okupantem 24 czerwca 1944 roku. Pomnik przypominający o tym wydarzeniu znajduje się przy stacji PKP w Ryczowie.

W dalszej części Sesji Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie powierzenia gminie Tomice wykonania zadania własnego gminy Spytkowice w zakresie dróg gminnych tj. opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Woźniki Kaniów - Kossowa, a także uchwał w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

III Sesja Rady Gminy Spytkowice

[g=III-Sesja-Rady-Gminy-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //