Uchwała budżetowa przyjęta jednogłośnie

1

Koniec roku kalendarzowego to we wszystkich samorządach czas rozmów nad projektem budżetu na kolejne 12 miesięcy. Nie inaczej jest również w gminie Spytkowice. Co roku, w okresie przedświątecznym Radni spotykają się, by debatować na temat gminnego budżetu. W tym roku na sesji grudniowej, po wielogodzinnej dyskusji na komisjach, Radni naszej gminy jednogłośnie przyjęli projekt uchwały budżetowej na 2020 rok! Projekt wyjątkowy, ponieważ zakładający rekordowo wysoki poziom dochodów gminy, spadek wydatków oraz powstałą z tego tytułu nadwyżkę budżetową.

Ostatnia sesja Rady Gminy w roku 2019 była szczególna również z innego powodu. Po wielu latach pracy samorządowej decyzję o przejściu na emeryturę podjęła Pani Anna Przejczowska - Sekretarz Gminy. Sesja była doskonałą okazją do złożenia podziękowań za pełnioną służbę publiczną. Nie zabrakło pięknych słów, kwiatów i łez wzruszenia. Pani Anna pracę w Urzędzie Gminy rozpoczęła 16 listopada 1986 roku na stanowisku inspektora ds. Rad Narodowych, gdzie prowadziła obsługę kancelaryjno-biurową. W październiku 1990 roku została Inspektorem ds. obsługi Rady Gminy, Kultury Fizycznej, Kultury i Sztuki, Oświaty i Zdrowia. Z Radą Gminy związana była zresztą przez cały ten czas, najpierw organizując pracę poszczególnych kadencji, a później, po objęciu z dniem 1 stycznia 2007 roku funkcji Sekretarza Gminy, współpracując z Radą poprzez nadzór nad materiałami przedkładanymi pod obrady oraz czynny udział w jej posiedzeniach. W trakcie swojej pracy samorządowej brała także czynny udział w organizacji należytej obsługi zdarzeń kryzysowych występujących w naszej gminie, jak również podejmowała czynną współpracę z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

W drugiej części obrad przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Projekt zakłada dochody gminy na poziomie 49 155 469,72 zł. Wydatki mają wynieść 48 628 689,72 zł. Rozsądnie zaplanowany budżet przyniesie nadwyżkę w wysokości ponad 500 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Wśród wydatków największą część stanowi finansowanie oświaty, na którą przeznaczono 15,5 miliona złotych. Warto podkreślić, że to kwota blisko 2 mln złotych wyższa niż w roku 2019. Z uwagi na fakt, że oświatowa część subwencji z budżetu państwa pozostaje na takim samym poziomie, znacząco wzrośnie wysokość środków finansowych przekazanych na oświatę z budżetu gminy. Dużą pozycją w wydatkach budżetu są także świadczenia rodzinne oraz Program Rodzina 500+, które pochłoną w sumie 14,7 miliona złotych. Rok 2020 przyniesie również kolejne gminne inwestycje. Na ich realizację zaplanowano blisko 6 milionów złotych. Wśród najważniejszych można wymienić m.in. remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, przebudowę drogi gminnej ul. Lipowej w Spytkowicach, wykonanie dokumentacji technicznej budynku domu dziennego pobytu seniora w Bachowicach oraz utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Półwsi. W projekcie budżetu zaplanowano także 1,5 miliona złotych na poprawę jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę starych i nieekologicznych kotłów węglowych.

- Bardzo serdecznie dziękuję Pani Skarbnik, której duża praca w tym dokumencie się znajduje, ponieważ przystępowaliśmy do pracy nad budżetem z mocno kwaśnymi minami. W ogóle padło pytanie: nie ile pieniędzy przeznaczymy na inwestycje, tylko czy cokolwiek uda nam się w tym temacie zaplanować. Uważam, że z tej kwaśnej miny, wyszedł całkiem niezły budżet. Te 5,8 mln złotych na inwestycje, w czasach mocnych obciążeń, zwłaszcza w sektorze oświaty, to jest naprawdę dobry wynik - podsumowuje prace nad projektem budżetu Wójt Gminy Mariusz Krystian.

W trakcie sesji Radni rozpatrzyli również uchwały w sprawie m.in. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw gminy Spytkowice. W związku z wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem funkcji sołtysa ustalono wysokość diet w formie miesięcznego ryczałtu w kwocie wynoszącej:

  1. 675 zł w sołectwie, na którego obszarze zamieszkuje do 1000 mieszkańców,
  2. 900 zł w sołectwie, na którego obszarze zamieszkuje od 1001 do 3000 mieszkańców,
  3. 1125 zł w sołectwie, na którego obszarze zamieszkuje od 3001 do 5000 mieszkańców.

Na zakończenie obrad, w związku ze Świętami Bożego Narodzenia, Przewodniczący Rady Gminy złożył zgromadzonym świąteczne życzenia, po czym zakończył XII Sesję Rady Gminy.

 

[g=XII-Sesja-Rady-Gminy-2019]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //