XL Sesja Rady Gminy Spytkowice

1

27 czerwca odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Spytkowice. Sesja szczególna, ponieważ w jej trakcie nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce.

Rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad oraz przedstawienia informacji o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji, a także informacji o funkcjonowaniu gminy w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy Mariusz Krystian poinformował o uzyskaniu pozwolenia na budowę boisk wielofunkcyjnych w Spytkowicach, Spytkowicach - Przewozie i Miejscu. Ponadto przekazał, że gmina Spytkowice w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzymała pół miliona złotych na modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zamkowej w Spytkowicach oraz promesę na remont drogi, ul. Słonecznej w Ryczowie, w wysokości 320 tysięcy złotych. Wójt przedstawił również prezentację przygotowaną przez UMWM w Krakowie obrazującą wykorzystanie przez gminy powiatu wadowickiego środków unijnych. Wg pozyskanych danych, gmina Spytkowice jest liderem wśród gmin wiejskich z naszego powiatu zarówno pod względem wartości realizowanych inwestycji, jak i stopnia ich dofinansowania. To dowód na wykorzystywanie istniejących możliwości, jakie daje pozyskanie środków unijnych.

Następnie nadszedł bardzo uroczysty moment czyli wręczenie dyplomów Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego, który na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo się rozwinął. Na ostatniej Sesji nagrody otrzymała rekordowa liczba 40 uczniów! Więcej na ten temat można przeczytać w oddzielnym artykule.

W dalszej części obrad Radni zajęli się m.in. sprawą zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w gospodarstwach domowych, a także zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zmniejszono limit z poziomu 35 do 30 punktów, natomiast jeśli chodzi o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży ustalono limit na poziomie 10 punktów (wcześniej 20 punktów).

Ponadto Radni podjęli uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia Wójta Gminy. Decyzja ta spowodowana była wydanym 15 maja 2018 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rozporządzenie to zakładało obniżenie - średnio o 20% - wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego oraz obligowało Rady Gminy/Miasta do podjęcia stosownych uchwał w terminie do końca czerwca br.

 

[g=XL-Sesja-Czerwiec-2018]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup