Zebrania Wiejskie 2020

DSC 3370

Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy w każdym sołectwie. Prawo udziału w nim posiadają wszyscy mieszkańcy sołectwa umieszczeni w stałym rejestrze wyborców, a jego kompetencje określone są w statucie uchwalanym przez Radę Gminy. W tym roku Zebrania odbywały się na przełomie lutego i marca. Swoistym novum była organizacja Zebrań w dni powszednie w godzinach wieczornych. Dzięki zmianie terminu, w zdecydowanej większości sołectw, liczba osób obecnych na zebraniach zwiększyła się w porównaniu z frekwencją z ostatnich 4 lat.

Tematyką tegorocznych Zebrań Wiejskich były m.in. sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2019 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2020, informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2019 oraz planowanych do realizacji w roku 2020 oraz informacja Wójta Gminy o funkcjonowaniu gminy w kontekście realizacji potrzeb Mieszkańców.

Po otwarciu Zebrań Mieszkańcy otrzymali sprawozdanie ze zrealizowanych zadań w 2019 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami, spora część środków inwestycyjnych z budżetu gminy została przekazana na modernizację i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach oraz wykonanie I etapu przebudowy SP nr 2 w Spytkowicach celem utworzenia gminnego żłobka. W 2019 roku przy tamtejszej placówce oświatowej utworzono również strefę sportowo-rekreacyjną. Miniony rok przyniósł także rozbudowę budynku Domu Strażaka w Bachowicach na potrzeby miejscowej OSP. Znaczną część wydatków pochłonęły remonty dróg gminnych i rolniczych. Za kwotę ponad 3,5 mln złotych udało się wyremontować w sumie 12 zniszczonych szlaków komunikacyjnych.

W kolejnym punkcie Wójt przedstawił plan działania Gminy na rok 2020. Głównymi zadaniami będą m.in. realizacja II etapu przebudowy i rozbudowy SP nr 2 w Spytkowicach celem utworzenia gminnego żłobka, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Ryczowie, przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Spytkowicach i fragmentu ul. Nadwiślańskiej w Lipowej, wykonanie projektu rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Spytkowicach oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie dokumentacji technicznej budynku domu pobytu dziennego seniora w Bachowicach, remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, a także utworzenie strefy rekreacyjnej w Półwsi. Ogólna wartość planowanych w bieżącym roku wydatków inwestycyjnych to kwota ponad 7,5 mln złotych!

W dalszej części Zebrań Wiejskich Wójt Gminy przedstawił informację o przekształceniu Zakładu Usług Komunalnych w Referat Urzędu Gminy oraz związanymi z tym zmianami, a także cyklicznym funkcjonowaniu w Urzędzie Gminy audytora energetycznego, udzielającego informacji Mieszkańcom na temat programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, który ma na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Na koniec Mieszkańcy zgłosili propozycje i wnioski, które stały się dla samorządu gminnego zadaniami do realizacji na najbliższe 12 miesięcy.

 

[g=Zebrania-Wiejskie-2020]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //