Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

herb

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:  "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego  pn. "Nadwiślański Plener Malarski ""

 

W dniu 27 grudnia 2019 r.Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego pn. "Nadwiślański Plener Malarski "".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

1.   Uproszczona oferta złożona przez Towarzystwo w dniu 27 grudnia 2019 roku spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2.   Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3.
ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

-          wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

-          zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

-          łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji  w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,

-          wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki  samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 %  dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.

 

Wniosek Towarzystwa spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem zadania publicznego jest  zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego z bazą pobytową w Spytkowicach - Lipowej, celem upowszechnienia sztuk plastycznych i udostępnienia Mieszkańcom możliwości kontaktu z malarstwem.  

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

  • kontakt ze sztuką,
  • promocja gmin nadwiślańskich,
  • upowszechnienie sztuk plastycznych,
  • udostępnienie Mieszkańcom możliwości kontaktu z malarstwem. 

3.   Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:

     "Z braku w powiecie instytucji upowszechniania sztuk plastycznych zadanie jest jedną dostępną formą kontaktu Mieszkańców z malarstwem, odpowiada na potrzeby estetyczne   
     Mieszkańców, co ma zasadnicze znaczenie w kształceniu społecznej wrażliwości".

4.   Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).

5.   Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi  w art. 4 ust.1 pkt. 13  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała IX/101/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

6.   Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod  "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego pn. "Nadwiślański Plener Malarski ""opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne  w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).

7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice   ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl            do dnia 23 stycznia 2020.

Załącznik: Oferta

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup