Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

herb

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:  "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego  pn. "Nadwiślański Plener Malarski ""

 

W dniu 27 grudnia 2019 r.Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego pn. "Nadwiślański Plener Malarski "".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

1.   Uproszczona oferta złożona przez Towarzystwo w dniu 27 grudnia 2019 roku spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2.   Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3.
ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

-          wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

-          zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

-          łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji  w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,

-          wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki  samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 %  dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.

 

Wniosek Towarzystwa spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem zadania publicznego jest  zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego z bazą pobytową w Spytkowicach - Lipowej, celem upowszechnienia sztuk plastycznych i udostępnienia Mieszkańcom możliwości kontaktu z malarstwem.  

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

  • kontakt ze sztuką,
  • promocja gmin nadwiślańskich,
  • upowszechnienie sztuk plastycznych,
  • udostępnienie Mieszkańcom możliwości kontaktu z malarstwem. 

3.   Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:

     "Z braku w powiecie instytucji upowszechniania sztuk plastycznych zadanie jest jedną dostępną formą kontaktu Mieszkańców z malarstwem, odpowiada na potrzeby estetyczne   
     Mieszkańców, co ma zasadnicze znaczenie w kształceniu społecznej wrażliwości".

4.   Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).

5.   Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi  w art. 4 ust.1 pkt. 13  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała IX/101/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

6.   Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod  "Zorganizowanie tygodniowego pleneru malarskiego pn. "Nadwiślański Plener Malarski ""opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne  w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).

7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice   ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl            do dnia 23 stycznia 2020.

Załącznik: Oferta

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //