Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

herb

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 projektu uchwały w sprawie:

Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 10 października 2019 r. do 23 października 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie:  Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji:

a)     w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne ”,

b)    na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje pozarządowe”,

c)     tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

d)    Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie       konsultacji – pok. nr 20, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

 

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 23 października 2018 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice, 34 – 116 Spytkowice,  ul. Zamkowa 12.

Propozycje należy wnosić na „Formularzu do konsultacji”.

Informacje dodatkowe:

  1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //