INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

herb

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 25/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.18.2018) z 28 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miejsce w km ~ 19,148 - 19,168 linii kolejowej nr 103 Trzebinia - Wadowice, Spytkowice w km ~ 39,247 - 39,264 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim oraz w miejscowości Ryczów w km ~ 36,574 - 36,610, ~ 35,670 - 35,734, ~ 35,290 - 35,310 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów-Oświęcim, na działkach o numerach: 446/4 obr. 0003 Miejsce, 4868/4 obr. 0005 Spytkowice, 2571 obr. 0004 Ryczów, 2778 obr. 0004 Ryczów, j. ewid. Spytkowice, w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice oraz budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ryczów i Półwieś” - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Spytkowice (ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pani Wioletta Miś-Mazur.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 18 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 9.00 – 16.30, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.00, tel.: 12 39 21 611.

 

INFORMACJA 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //