INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

herb

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 25/L/2018 (znak sprawy: WI-IV.746.1.18.2018) z 28 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miejsce w km ~ 19,148 - 19,168 linii kolejowej nr 103 Trzebinia - Wadowice, Spytkowice w km ~ 39,247 - 39,264 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim oraz w miejscowości Ryczów w km ~ 36,574 - 36,610, ~ 35,670 - 35,734, ~ 35,290 - 35,310 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów-Oświęcim, na działkach o numerach: 446/4 obr. 0003 Miejsce, 4868/4 obr. 0005 Spytkowice, 2571 obr. 0004 Ryczów, 2778 obr. 0004 Ryczów, j. ewid. Spytkowice, w ramach zadania pn.: „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice oraz budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ryczów i Półwieś” - na wniosek złożony przez inwestora: Gmina Spytkowice (ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pani Wioletta Miś-Mazur.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 18 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 9.00 – 16.30, a od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.00, tel.: 12 39 21 611.

 

INFORMACJA 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup