Nabór na stanowisko Animatora Sportu na kompleksie boisk Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie

herb

Wójt Gminy Spytkowice ogłasza nabór na stanowisko

Animatora Sportu  na kompleksie boisk Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca: 80 godzin.

Czas trwania umowy: 24 czerwiec – 4 wrzesień br.

Praca do 6 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych według opracowanego harmonogramu zajęć.

Stawka za 1 godzinę 15,00 zł brutto,

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe - preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja.
 3. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu
  (ew. instruktor rekreacji ruchowej).
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności prawnych.
 6. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność komunikowania się, kreatywność.
 2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla różnych grup wiekowych  tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z dyrektorami szkół w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 5. Zorganizowanie w trakcie trwania umowy turnieju dla grup trenujących
  na obiekcie w dziedzinie piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, itp.
 6. Organizacja zajęć lub rozgrywek według wniosków i zgłoszeń od grup sportowych korzystających z obiektu.
 7. Wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych zajęć, dostosowanych do potrzeb uczestniczących w ćwiczeniach grup.
 8. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
 9. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
 10. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 11. Prowadzenie dziennika pracy animatora.
 12. Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia właściciela obiektu.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 4. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania                  i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 5. Zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.


Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter lub na adres internetowy gmina@spytkowice,net.plw terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku (środa) w godzinach pracy Urzędu.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2016 r. poz. 922 późn.zm.)


Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

Załącznik: Kwestionariusz osobowy

 

                                                                                          

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //