Nabór na stanowisko Animatora Sportu na kompleksie boisk Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie

herb

Wójt Gminy Spytkowice ogłasza nabór na stanowisko

Animatora Sportu  na kompleksie boisk Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca: 80 godzin.

Czas trwania umowy: 24 czerwiec – 4 wrzesień br.

Praca do 6 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych według opracowanego harmonogramu zajęć.

Stawka za 1 godzinę 15,00 zł brutto,

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe - preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja.
 3. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktor sportu
  (ew. instruktor rekreacji ruchowej).
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność do czynności prawnych.
 6. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność komunikowania się, kreatywność.
 2. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla różnych grup wiekowych  tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych.
 2. Współpraca z dyrektorami szkół w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji aktywności fizycznej.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 5. Zorganizowanie w trakcie trwania umowy turnieju dla grup trenujących
  na obiekcie w dziedzinie piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, itp.
 6. Organizacja zajęć lub rozgrywek według wniosków i zgłoszeń od grup sportowych korzystających z obiektu.
 7. Wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych zajęć, dostosowanych do potrzeb uczestniczących w ćwiczeniach grup.
 8. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.
 9. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.
 10. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 11. Prowadzenie dziennika pracy animatora.
 12. Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia właściciela obiektu.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Umotywowane zgłoszenie udziału w naborze (list motywacyjny).
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 4. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie organizowania                  i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 5. Zaświadczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.


Wymagane dokumenty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice pok. nr 1 parter lub na adres internetowy gmina@spytkowice,net.plw terminie do dnia 20 czerwca 2018 roku (środa) w godzinach pracy Urzędu.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2016 r. poz. 922 późn.zm.)


Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

Załącznik: Kwestionariusz osobowy

 

                                                                                          

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup