ZAWIADOMIENIE - II Sesja Rady Gminy Spytkowice

bip main

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o ł u j ę

na dzień 3 grudnia br. tj. poniedziałek godz. 1000 

II S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Spytkowice w roku szkolnym 2017/2018.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2018 roku.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Spytkowice.

8. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad II-ej sesji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup