INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

malopolska logo

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, o wydaniu 15 listopada 2018 r. decyzji Nr 38/L/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.37.2018), dla inwestycji pn.:
– Budowa mostu w km 39.218 (tor nr 1 i 2) linii kolejowej nr 94 i rozbiórka mostu w km 39.210 wraz z niezbędną infrastrukturą.
– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1773K w km od 0+098 do km 0+144 pod mostem wraz z rozbiórką i budową dwóch przepustów drogowych w km 0+108 oraz km 0+142.
– Przebudowa Potoku Spytkowickiego - w km 1+174 do km 1+224 wg km potoku, 

realizowane w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 39.210 linii kolejowej nr 94, w ramach projektu: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”, 

na działkach nr 4868/3 i 4868/4 obr. Spytkowice, j. ewid. Spytkowice.
- na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Andrzej Szydło.


Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 19 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1500, tel.: 12 39 21 612.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //