INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

malopolska logo

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, o wydaniu 15 listopada 2018 r. decyzji Nr 38/L/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-IV.746.1.37.2018), dla inwestycji pn.:
– Budowa mostu w km 39.218 (tor nr 1 i 2) linii kolejowej nr 94 i rozbiórka mostu w km 39.210 wraz z niezbędną infrastrukturą.
– Rozbudowa drogi powiatowej nr 1773K w km od 0+098 do km 0+144 pod mostem wraz z rozbiórką i budową dwóch przepustów drogowych w km 0+108 oraz km 0+142.
– Przebudowa Potoku Spytkowickiego - w km 1+174 do km 1+224 wg km potoku, 

realizowane w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: Rozbiórka i budowa mostu kolejowego w km 39.210 linii kolejowej nr 94, w ramach projektu: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim”, 

na działkach nr 4868/3 i 4868/4 obr. Spytkowice, j. ewid. Spytkowice.
- na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Andrzej Szydło.


Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 19 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1500, tel.: 12 39 21 612.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //