Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym

herb

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Budowa  i rozbudowa kanalizacji sanitarnej obejmującej ulice: Wąwozowa, Kolejowa, Rzeczna, Św. Floriana, Zatorska, Nad Potokiem, Górna, Mostowa, Krótka,  Krakowska, Leśna, Brzozowa, Widokowa, Polna”

'zlokalizowanych w miejscowości Półwieś w ramach zadania pn. 

„Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice poprzez rozbudowę, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Spytkowicach, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Bachowice, Ryczów i Półwieś oraz likwidację oczyszczalni ścieków w Bachowicach”

 

na wniosek Pani Wioletty Miś - Mazur przedstawiciela Biura Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice, działającego w imieniu Gminnego Zakładu Usług Wodnych z siedzibą przy ul. Zamkowej 57, 34-116 Spytkowice reprezentującego Gminę Spytkowice z siedzibą przy ul. Zamkowej 12, 34-116 Spytkowice.

W związku z powyższym strony przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się pisemnie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z treścią zgromadzonych w sprawie dokumentów można zapoznać się w Referacie Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji w pokoju nr 19 (II piętro) w godzinach pracy tutejszego urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane Stronom na piśmie oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Gminy Spytkowice pod adresem www.spytkowice.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Półwieś.

Załącznik: Zawiadomienie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup