Posiedzenie Komisji Rady Gminy

bip main

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j  ę

 na dzień 18 grudnia br. tj. wtorek godz. 900

 p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)      Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2019 - wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej w zakresie przedmiotu działania:

a)    Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz skierowanie jej do Komisji wiodącej w sprawach budżetu,

b)   Komisji Budżetu i Infrastruktury i przekazanie jej Wójtowi Gminy.

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice w zakresie dróg gminnych,

4)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 rok,

5)      Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2019, rok,

6)      udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko –Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,

7)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Spytkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze,

8)      uczczenia Mieszkańców Gminy Spytkowice walczących w czasie II Wojny Światowej z okupantem oraz niosącym pomoc więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau,

9)      nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice,

10)  ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice,

11)  planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2019 rok.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                          mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //