Posiedzenie Komisji Rady Gminy

bip main

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j  ę

 na dzień 18 grudnia br. tj. wtorek godz. 900

 p o s i e d z e n i e  wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury

oraz

Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

które odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji:

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1)      Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2019 - wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej w zakresie przedmiotu działania:

a)    Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz skierowanie jej do Komisji wiodącej w sprawach budżetu,

b)   Komisji Budżetu i Infrastruktury i przekazanie jej Wójtowi Gminy.

2)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,

3)      powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice w zakresie dróg gminnych,

4)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 rok,

5)      Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2019, rok,

6)      udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko –Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,

7)      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Spytkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze,

8)      uczczenia Mieszkańców Gminy Spytkowice walczących w czasie II Wojny Światowej z okupantem oraz niosącym pomoc więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau,

9)      nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice,

10)  ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice,

11)  planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2019 rok.

3. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                          mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //