Zawiadomienie - III Sesja Rady Gminy

bip main

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 20 grudnia br. tj. czwartek godz. 1000 

III S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2019,

2)       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice w zakresie dróg gminnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 rok,

2)       Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2019 rok,

3)       udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Spytkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • uczczenia Mieszkańców Gminy Spytkowice walczących w czasie II Wojny Światowej z okupantem oraz niosącym pomoc więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2019 rok.

12. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad III-ej  sesji.

 

 

                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                            mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup