Zawiadomienie - III Sesja Rady Gminy

bip main

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 20 grudnia br. tj. czwartek godz. 1000 

III S E S J Ę Rady Gminy Spytkowice

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 

Proponowany porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2019,

2)       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • powierzenia Gminie Tomice wykonania zadania własnego Gminy Spytkowice w zakresie dróg gminnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2019 rok,

2)       Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2019 rok,

3)       udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Spytkowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • uczczenia Mieszkańców Gminy Spytkowice walczących w czasie II Wojny Światowej z okupantem oraz niosącym pomoc więźniom obozu koncentracyjnego KL Auschwitz - Birkenau.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • ustalenia zasad wynagrodzenia Wójta Gminy Spytkowice.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  • planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2019 rok.

12. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad III-ej  sesji.

 

 

                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                            mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //